LITERATURA ONLINE
 
Nu iartă ursita ce e de-mplinit


LEGENDA PĂSĂRII SPIN


Încerc, de prin cronici adînc ferecate,
Să scot la lumină, din sipetul plin,
Din file-nnegrite, de mult îngropate,
Frumoasa legendă a păsării spin.

Ce freamăt în zbateri de aripi măiastre,
Ce vis de lumină, ce dor de-a trăi,
În zborul-fantasmă sub palide astre,
În cîntecul-vrajă din zorii de zi.

Dar spaime născute de noaptea ce piere
O-ndeamnă, viclene, sub cerul de foc,
Să lase în juru-i pustiu și tăcere...
E dansul din urmă. E ultimul joc...

Să fie doar teama că timpul se cerne,
Clepsidra că-i goală să fi intuit,
Nutrind oare gîndul că toate-s eterne
Aflat-a că-n toate există sfîrșit ?

Din cerul potrivnic în zbor se avîntă...
O cheamă pămîntul. O vrea negreșit.
În vîrful de spin se oprește, înfrîntă.
Nu iartă ursita ce e de-mplinit.

Cu pana-nroșită de spinul ce nume
I-a dat preafrumoasei cu tragic destin,
În pragul de ziuă, la margini de lume,
S-a stins o fărîmă din harul divin...BIBLIA ȘI CRUCEA


"Deturnarea actului de justitie a fost una dintre amenintarile la adresa sigurantei nationale in 2005, conform Raportului SRI pe anul trecut."
Așa sună prima frază a unui articol dintr-un cotidian bucureștean. Probabil (n-am de ce să mă îndoiesc) așa sună și raportul cu pricina. Citind textul de mai sus, am început să derulez în minte un scenariu de film. Un gen de flashback despre care aș vrea să cred că nu poate fi întîlnit în realitate.
Cred cu tărie în actul de justiție. Si mai cred că nu banii fac dreptatea. Cu unele excepții...


*
* *

Sala de judecată. Solemnitatea momentului e contrazisă doar de atitudinea lejeră, mult prea lejeră a pîrîtului. Armani, Gucci, parfum fin dar mult prea mult pentru a nu deveni supărător. Rolex, ghiul... Tolănit neglijent în scaun, cu doi avocați alături.

Avocatul reclamantului vorbește de cel puțin un sfert de oră. Tînăr. "Poate prea tînăr", gîndește reclamantul, un ins la cincizeci de ani, arătînd de șaizeci, îmbrăcat cu 'hainele bune'. Nu înțelege aproape nimic din spusele avocatului său, dar știe că îi apără drepturile cu bunăcredință. Aude ceva despre probe de netăgăduit, înscrisuri, depoziții de martor. "Cu cîtă atenție îl ascultă judecătorii" își spune în gînd, adăugînd: "Bun avocatul ăsta. Tînăr da' bun. L-am și plătit.... Zece milioane, salarul meu pe o lună jumate. Da’ merită. După cum vorbește, n-am cum să nu mi se facă dreptate. Și sala, parcă-i soarbe cuvintele..."

Avocatul a terminat. A terminat și avocatul pîrîtului, în doar cîteva fraze. Reclamantul asistă nedumerit cum șușotesc judecătorii, ascunzîndu-și chipurile după cîte o copertă de dosar. În fața lor, pe masă, o carte groasă și pe ea așezată crucea.
"Dacă au și crucea pe masă, se cheamă că sunt credincioși și temători de Dumnezeu. Vor face dreptate." gîndește reclamantul, aproape sufocat de emoție și nerăbdare.

"Cauza rămîne în pronunțare". Cuvintele judecătorului cad solemn peste liniștea sălii.

Reclamantul nu pricepe nimic. "Am cîștigat?" îl întrabă pe tînărul avocat care își îndeasă grăbit hîrtiile în geantă. "A, încă nu s-a pronunțat? Și cînd se pronunță? Aha, la ora trei? Păi vin, cum să nu vin!"

"Trece repede vremea pînă la trei." își spune reclamantul. "Am umblat trei luni, mai pot aștepta trei ore." Simte foamea cum îi răscolește stomacul. Patiseria din colț geme de lume. Cei doi covrigi se isprăvesc repede. Ar bea un suc, dar parcă nu se îndură. "Face cît două franzele..." Cu gîndul la dreptatea pe care o visează de atîta vreme, se pierde în rumoarea localului, indiferent la discuțiile aprinse dintre avocați sau la șușotelile dintre aceștia și clienții lor...

Sala de judecată pare mai luminoasă acum. Soarele bate în geamuri, crucea sclipește pe masă, judecătorii sunt la fel de solemni, pîrîtul la fel de plictisit. Apoi, ca o ghilotină, cuvintele președintelui: "...respinge cererea reclamantului... cu drept de recurs... azi, douăzecișitrei... ședință publică..."

Reclamantul privește buimăcit, nu pricepe nimic, dar ceva îi spune că nu e bine... poate privirea avocatului său, ațintită în pămînt, poate rînjetul de satisfacție al pîrîtului, cu scobitoarea atîrnîndu-i între dinți... Simte că toată sala se învîrte în jurul lui, iar în minte îi răsună ca o morișcă vorbele președintelui "...respinge acțiunea... respinge acțiunea...". Își aruncă privirile neputincioase spre tînărul avocat, iar o durere surdă îi cuprinde întraga ființă. "Și l-am plătit cu salariul meu pe o lună jumate... zece milioane... Mi-a spus că nu putem pierde, cu toate actele depuse și martorii pe care i-am adus..." Se prăbușește pe un scaun, incapabil să articuleze vreo vorbă, privind cu disperare cum judecătorii și grefierul dispar pe rînd pe ușa din spatele biroului.

În spatele sălii, pîrîtul, cu gîndul la masa care îl așteaptă la restaurantul de pe colină, jubilează. "Ăștia da avocați. I-am și plătit, ce-i drept... Regește... Douăzeci de mii de parai nu e de colea. Ce mă interesează pe mine cît și cui au dat?... M-am ales de pe urma lor cu un cîștig înzecit... Uite-l și pe moșul ăsta, cu avocatul lui de doi bani... Auzi, probe de netăgăduit... Niște amărîți, dă-i în ...". Înjurătura groasă îl liniștește, ba chiar îl amuză. Iese pe ușă cu pasul greu, plin de sine, lăsînd în urmă o dîră grea de parfum...

După o oră, din cadrul ușii, tanti Jeni, femeia de serviciu, privește cu ochii profesionistului pe care nimic nu-l mai miră mogîldeața prăbușită în ea însăși ca în fața unui altar. Deasupra, pe masa somptuoasă la care se împarte dreptatea, stinghere, biblia și crucea...


SURU’


Poteca șerpuia pe malul pîrîului, îngustă, strîmtorată de steiurile ascuțite ce albeau în lumina soarelui de dupăamiază. Deasupra, departe, către Piatra Dracului, pluteau vulturii cei mari. Cît priveai cu ochii, numai țancuri neumblate și iarbă aspră, foșnind prelung în unduirile vîntului. O liniște dureroasă, întreruptă doar de bocănitul rar al copitelor...

Bărbatul călca apăsat, cu fruntea în pămînt, parcă nepăsător la tot ce era în jur. Pornise de acasă hotărît, iar acum îl măcinau îndoielile. Auzea în urmă răsuflarea grea a calului bătrîn, tropăitul împiedicat al copitelor pe drumul de piatră...
Își pipăi din nou tăpărișca din cingătoare, își purtă palma aspră peste tăișul ascuțit, apoi peste coada lucioasă de atîta folosință și simți din nou acel fior rece pe șira spinării. Mormăi, mai mult pentru sine:
- Hai, Surule, hai… Hai, boală...

Se împlineau treizeci de ani de cînd îl avea pe Suru... Cu el își furase nevasta de la părinți, cu mulți, mulți ani în urmă... Calistrat, tatăl fetei, nu voia în ruptul capului să i-o dea:
- Sărăntoc, rostise aspru cînd s-a dus să i-o ceară. Nu-i de nasul tău!
Și i-a arătat poarta. În casă, după perdea, Ileana plîngea în pumni...

La o săptămînă, în miez de noapte, a șuierat-o din uliță. A ridicat-o pe cal, a chiuit de a răsunat satul și pe-aici ți-e drumul... Suru îi purta ca vîntul, tropotind sub lumina lunii spre culmile Drăgotesei. Acolo-și încropise Gheorghe sălaș. O colibă din bîrne, învelită în coajă de brad, să n-o străbată vîntul și ploaia.
Calistrat și cei doi feciori ai lui i-au urmat îndeaproape. Aveau însă cai obișnuiți mai degrabă cu muncile grele decît cu alergatul. În fața lor, Suru zbura de-a dreptul. Așa că de la o vreme i-au pierdut...

Bărbatul își întoarse privirea către animalul care sufla greu în spatele lui. Urcau din nou acel drum, de asta asta fără grabă. Nu-i mai urmărea nimeni. Poate doar amintirile zilelor scurse în amarul de ani. O lumină tristă îi străbătu obrazul.

- Hai, Surule, hai…

Apoi se întunecă din nou la față. Pipăi iar ascuțișul toporului cu vîrful degetelor. Nu omorîse în viața lui, nici porcul nu-l înjunghia, chema cîte-un vecin priceput iar el își căuta de lucru prin spatele casei, chipurile să aducă paie...
Acum însă era altceva... Îi era milă de calul bătrîn, care se stingea pe picioare. I-l ceruseră niște țigani, să-i ia pielea. I-a înjurat cum n-o făcuse niciodată, de dumnezei, de anafură și născătoare, de-au plecat tuciuriii nedumeriți și speriați.
Atunci s-a hotărît. Mai bine s-o facă el, cu mîinile lui, să-i curme suferința cu mîinile alea cu care-l hrănise și țesălase vreme de treizeci de ani...

De după cotul drumului le apăru în față o poiană strîmtorată între țancurile albe. Coliba putrezise demult sub ploile și zăpezile anilor. Bărbat și cal se opriră. Fumegau amîndoi în răcoarea care începuse să se lase peste munte. Soarele se trăsese după culmea semeață a Drăgotesei, iar aerul devenise aspru sub vîntul care unduia smocurile rare de iarbă.
Gheorghe își pipăi, pentru a cîta oară, coada toporiștii. Apucă dîrlogii cu un gest blînd, iar Suru își întinse botul către pieptul stăpînului. Ochii mari, urduroși, păreau fără lumină...
Pentru o clipă, bărbatul se simți descumpănit. Privi peste creștetul calului la coama rară, la spinarea văduvită de păr, la crupa altădată lucioasă și plină...
- Hai, Surule, hai…

Tîrziu, în lumina înserării, o umbră adusă de umeri cobora poteca abruptă.

Departe, sub culmea Drăgotesei, dădeau roată vulturii cei mari...


ISTORII ...


-Gheorghe Ghe Ion!
Din grupul de țărani speriați se desprinse o umbră. Părul vîlvoi, privirea speriată căutînd parcă sprijin la cei dindărăt. Se opri în ușa postului, izbit de duhoarea de transpirație, sînge și urină. Un pat de armă între omoplați îl lungi pe podea.
- Grijania și închinarea mamii mătii!... Vrei pămînt, ha?...
Bocancul greu al șefului de post i se propti între coaste. Icni scurt, iar ploaia de lovituri îl năuci...
După un sfert de ceas, doi jandarmi cu chipurile congestionate l-au tîrît înapoi în curte. L-au lepădat ca pe un sac pe grămada de lemne. Viața se scursese din el. Doar din cămeșoiul plin de sînge mai urca în aerul rece un abur...
În uliță, dincolo de gard, Maria, femeia lui, cu o mînă ținîndu-și basmaua la gură, cu pîntecul abia încăpîndu-i în zdreanța cu care-și înfășurase șalele, bocea stins, cu gîndul la pruncul pe care avea să-l aducă pe lume.
Pe deal, ultimele flăcări de la conac lingeau cerul întunecat al acelui început de an 1907.

- Gheorghe Ghe Ion!
Cu căciula frămîntată în mîinile noduroase, omul ieși agale din mulțime.
- Prezent...
Șeful de post îi arătă, cu o mișcare scurtă a capului, ușa. Intră ferit, cu capul plecat, în încăperea mică, duhnind a mahorcă.
- Semnează!
Privi la cel din fața lui, așezat la masa pe care, lîngă sticla de vin și cîteva pahare soioase, zăcea un vraf de hîrtii. Îi întindea un toc pe care tocmai îl muiase în cerneală.
- Semnează! Că doar n-o să stau toată ziua în văgăuna asta de sat!
Omul se codi... Întinse mîna, apucă tocul cu degetele tremurînde, își roti privirile prin încăpere, căutînd parcă un sprijin...
- Păi eu... Pămîntul ăsta abia l-am căpătat... cu reforma... Am zis că nu l-aș da... că nu-l dau...
Apucă doar să mai audă icnetul șefului de post, ridicînd arma. Patul de pușcă îl izbi între omoplați. Se prăbuși în genunchi, și tocmai cînd dădu să se întoarcă, bocancul greu i se înfipse subsuoară.
- Grijania cui te-o făcut! Nu-l dai, ha?...
A semnat într-un sfîrșit, cînd a simțit că măruntaiele din el stau să se fărîme. A semnat cu mîna tremurîndă, fără să înțeleagă nimic din ceea ce i se întîmplă. A ieșit pe ușă împleticindu-se și s-a prăbușit în mijlocul curții. Maria, femeia lui, cu burta la gură, plîngea tăcut. L-a ridicat, l-a sprijinit și s-au strecurat amîndoi, ca două umbre, în josul uliței.
Pe deal, zidurile afumate ale vechiului conac sclipeau stins sub soarele acelui început de an 1957...

- Gheorghe Ghe Ion!
Omul privi în jur, parcă nevenindu-i să creadă că și-a auzit numele. Rosti un prezent timid și se așeză înapoi în bancă. În jurul lui, avocații își fîlfîiau robele, citeau din acte îngălbenite, vorbeau, vorbeau...
Se întrebă ce caută el acolo. A, pămîntul... Sigur că era al lui. Fusese al tatălui lui, Gheorghe Ghe Ion, mort în 1957... Fiul lui Gheorghe Ghe Ion, mort în război, pe Nistru, care la rîndul lui fusese fiul lui Gheorghe Ghe Ion, mort în 1907, în răscoala de pe moșia lui Marghiloman.
Marghiloman... Parcă așa îl cheamă și pe ăsta cu care se judecă...
În jur, avocații își fîlfîiau robele. Și vorbeau...

Cînd a ieșit din sala de judecată, era năucit. Maria, femeia lui, îi căută privirile, dar el și le feri. Nu voia să vadă în ele că pierduse. Pămîntul... Ce să mai facă cu el? Cui să-l lase? Pieriseră pentru el atîția Gheorghe Ghe Ion... Iar el era ultimul.

Ajunse în sat la orele serii. Pe deal, umbrele zidurilor conacului de altădată zgîriau cerul acelui început de an 1997...


LOSTRIȚA


Tunetul apei era năucitor. Șuvoiul neîntrerupt se prăvălea de undeva din înălțimile amețitoare, dintre colții de stîncă ce se iveau sus, departe, prin pîcla fină născută din împreunarea apelor în învolburarea nebună din bulboana de dedesubt.

Urlătoarea. Mă făcea să mă simt mărunt pe întinderea de ape, pierdut în barca fragilă pe care curenții o trăgeau necontenit spre puhoiul acela înspăimîntător, spre acea dezlănțuire de forță brută capabilă să sfărîme totul în cale.

Era acolo. O simțeam cu fiecare fibră. Pîndea în vreun cotlon întunecat, gata să țîșnească săgetînd adîncul cu zvîcnirea ei argintie, semănînd spaima morții printre păstrăvii mai lungi de-o palmă ce răzbăteau prin spumegarea de ape în căutare de pradă.
Era acolo, știa că-i caut fiece mișcare, cuprins de o patimă care-mi transfigura chipul, care mă făcea să uit de primejdia acelui loc în care sfîrșitul se putea ivi într-o clipă în vîltoarea aceea care sugea totul spre hăul fără fund. Ochii mei arzînd de patimă ca de o boală de nevindecat căutau ochii reci, sticloși, ai nemaipomenitei fiare despre care poveștile țesute în taina serilor din jurul focului spuneau că ar putea trage la fund o barcă cu pescar cu tot la fel de ușor cum apele Urlătoarei purtau spre adîncurile negre trunchiurile umflate ale brazilor purtați de torenții înspumați ce coborau din munte în zilele de furtună.

Era acolo parcă de o viață întreagă, și tot de o viață întreagă îmi bîntuia visele din scurtele nopți ale verilor și toamnelor petrecute pe malurile lacului, în acele locuri în care nu mai știai ce e vis și ce e realitate, în care sălbăticia și frumusețea îți tăiau respirația într-un suspin de uimire la fiecare pas.

O visam noapte de noapte, între noi se ducea o luptă neostenită, ne pîndeam fără încetare, fiecare cu armele lui. Eu cu nălucile pe care le făceam să lunece printre ape, cu sclipiri înșelătoare, cu cîrligele ascuțite cu răbdarea celui care nu are alt țel în viață, ocnaș condamnat să trudească la zăbrelele care închid o fereastră care duce spre nicăieri, căci odată ajuns dincolo de zăbrele se deschid alte geamuri prinse în drugii groși de fier, iar cazna trebuie luată de la capăt... Ea, cu șiretenia căpătată de-a lungul timpului, cu iuțeala cu care spinteca adîncurile negre, cu acel simț care o făcea să-și încoarde brusc spinarea înainte de a apuca înșelătoarea nălucă și, deschizîndu-și înotătoarele de sub branhii asemeni unor evantaie, să se oprească la un lat de palmă de ceea ce părea a fi o pradă amețită de curenți, pentru ca apoi să dispară în adînc cu o bătaie scurtă a cozii...

Veneau în cele din urmă zorii zilei, întîi o lumină palidă, mai palidă decît lumina stelelor care sclipeau pe boltă... Era semnul că trebuie să pornesc. Era ziua cea mare, ziua în care trebuia să se sfîrșească totul, ziua în care urma să răzbun toată așteptarea de pînă atunci, cînd, cu varga tremurînd în mînă aveam să scot la lumină acel monstru al adîncurilor, bestia care îmi umplea nopțile de neliniști și insomnii, fiara depre care poveștile spuneau că e fără de moarte...
Era ziua mea, trebuia să fie ziua mea, trebuia să vină odată acel ceas al descătușării... Mintea lucra febrilă, trupul îmi era cuprins de acea nerăbdare care face să vibreze fiecare fibră, începea căutare prin cotloanele cele mai ascunse, căutare plină de emoția cea dintîi... Nimic nu era ca altădată, totul era nou și necunoscut, chiar dacă barca mă purta prin aceleași și aceleași locuri pline de primejdie din jurul bulboanelor Urlătorii... Iar cînd soarele se ridica deasupra coamelor muntelui, toată acea așteptare plină de nebănuită taină se transforma încet, încet, într-o nouă dezamăgire...
Și venea din nou seara, cu aceleași povești în jurul focului, și apoi noaptea, plină de coșmarul întîlnirii cu nemaipomenita ființă a apelor acelui loc de taină, și iar speranțele dimineții, și căutarea febrilă în lumina crudă a începutului de zi, cu nălucile înșelătoare jucate cînd deasupra, cînd în adînc, fără odihnă...

Apoi, cînd gîndul că totul e în zadar s-a înfipt în minte, cînd poveștile din jurul focului au început să-și piardă farmecul, cînd căutările pe întinderea de apă au devenit povară, a venit clipa... Oglinda de apă sub care plimbam năluca s-a prefăcut în țăndări, varga s-a încordat în mîna asudată și o spaimă bruscă mi-a cuprins mintea... Aveam un singur gînd, să nu-mi scape, și m-am luptat cu ea cu răbdarea îmbîcsită în mine în zilele lungi de așteptare... Am lăsat-o să coboare în adîncuri, să-și caute cotloanele cunoscute, să-și făurească speranța că poate să scape. Era în mine adunată toată neliniștea atîtor nopți și zile, și acea neliniște s-a transformat în exaltarea victoriei... Era a mea, nu era doar o poveste, nu mai era un vis care să-mi umple trupul de sudoare... Încet, încet, au început să o părăsească puterile... Șiretenia nu-i mai folosea la nimic, fusese deajuns o clipă în care, crezîndu-se de neînfrînt, sau poate prea sigură de prada care-i ieșise în cale, s-a avîntat fără grijă... Acum venea spre barcă, trasă de firul nevăzut, de o frumusețe ireală, cu toate culorile strălucindu-i pe trup... Era a mea...

Fiorul bucuriei n-a ținut mult. Ca un fulger m-a lovit gîndul... Ce va fi mîine? Ce vor fi de acum încolo nopțile fără drogul acelor vise? Ce vor fi de acum încolo zilele pe apele învolburate de sub Urlătoare decât ceasuri aride? Și cee vor fi de acum încolo acele ape decît un adînc pustiu?

Am mai privit odată trupul acela ca un fus, plin de toate culorile curcubeului, ochii aceia sticloși și reci care îmi pîndiseră mișcările, gura imensă în care năluca stătea agățată în cîrligul de atîtea ori ascuțit în timp ce poveștile din jurul focului își depănau farmecul...

Nu îmi aparținea. Nu era drept să îmi aparțină. Era a acelor adîncuri, era de fapt una cu acele adîncuri, cu Urlătoarea care mă năucea cu tunetul apelor ei, cu frumusețea acelor tainice locuri...

O mai caut cîteodată, în diminețile răcoroase de vară, în diminețile pline de neguri ale toamnelor lungi... O învolburare scurtă, o zvîcnire de argint sub apele învolburate sau goana înspăimîntată a păstrăvilor îmi spun că e acolo...


ZIUA CÎND BAT CLOPOTELE


Cocoșii cîntară pentru a doua oară în dimineața rece de noiembrie. O aripă sură de lumină răzbătea dinspre Dealul Negru, semn că soarele se străduia să înfrîngă întunericul nopții.

Prin geamul murdar, Gheorghe privea umbra mărului chircit cum zgîrie cerul cu crengile descărnate. Gemu adînc, încercînd să se ridice dintre perne. Nu mai știa a cîta noapte trecuse de cînd nu mai pusese geană pe geană. De dincolo, din încăperea scundă în care dormea cu cei doi copii, se ivi Ana, ca o umbră. Auzise geamătul surd al bărbatului și veni să-l ajute să se ridice. La cei patruzeci de ani ai ei, purta pe chip toată durerea lumii. Avea privirea stinsă, de om care nu mai așteaptă nimic de la viață.

Doamne, și cîtă lumină avea în ochi pînă mai ieri, gîndi Gheorghe...
Parcă o vedea în fața popii Vichentie, cînd i-a cununat. Strălucea precum soarele dimineții...
Nu i-a pierit lumina nici după ce i-a adus pe lume doi băieți pe care abia de apucau să-i îmbrace și să-i hrănească. Parcă sărăcia și necazurile nu aveau nicio putere asupra ei, oricît ar fi fost de mari. Pînă l-a văzut pe Gheorghe la pat. Cînd doctorul i-a spus că nu mai are mult, s-a prăbușit deodată în ea, s-a împuținat la trup iar fața i s-a vrîstat precum prunele uscate, și toată lumina s-a stins din ochii ei mari și negri, lăsînd loc unui gol întunecat...

De n-ar fi pruncii... gîndi Gheorghe... O durere seacă i se ridică în coșul pieptului, iar tusea îi năvăli în gîtlej. Scuipă cu greu resturi de sînge închegat în năframa pe care o ținea în mîinile tremurînde... Apoi parcă se liniști, închise ochii și adormi în sunetul tălăngilor turmei de vite care trecea pe uliță spre pășunea de la poalele dealului...

* * *

De la păzitul turmei de vite i se trăgea. Păzea vitele satului de cînd se știa. Întîi la ceapeu, unde-l trimisese mamă-sa de mic copil, după ce i se prăpădise bărbatul. Abia de apucase să-și cunoască tatăl. Pleca dimineața devreme, cu trenul de cinci, la mină, și se întorcea noaptea tîrziu, negru și ostenit, mirosind a fum și a cărbune. Apoi, într-o seară, nu s-a mai întors. Gheorghe a simțit foiala din casă, a auzit bocetul surd al mă-si, îmbrăcată în negru, dar n-a aflat decît tîrziu ce se întîmplase. Mina care-i hrănise pînă atunci pe toți ai casei i-a lăsat muritori de foame. Orfani. Și nu numai pe ei. Era plin satul de orfani și de văduve... Și de prapori negri la porți...

Așa a ajuns la vite. L-a luat un unchi de-al doilea, văr cu taică-său. Era brigadier la ceape, om cu stare pe vremea aia... Gheorghe avea abia nouă ani. A lăsat școala, a lăsat bucuriile copilăriei... Se scula dis de dimineață și se înfățișa la grajduri. Treaba lui începea după ce vitele erau mulse și trebuiau mînate la pășune. Se întorcea seara, flămînd, după o zi de arșiță, de ploaie, de frig, iar a doua zi o lua de la capăt... Bucuria lui cea mare era cînd venea iarna și vitele nu mai puteau fi scoase la cîmp... Atunci dormea în voie și visa mereu o casă mare și îndestulată, cu o curte întinsă în care putea învîrti ziua întreagă căruțul cu roțile făcute din dovleac... Ajunsese aproape fecior și visul îl mai bîntuia încă.

A venit apoi revoluția, îi auzea pe toți vorbind de schimbare, de pămînt, de bogăția ce avea să urmeze după ce vitele și pămînturile ceapeului vor fi fost împărțite... O vreme n-a priceput nimic. Pentru el zilele erau aceleași, poate doar mai pline de teama de ce va fi mîine. Cum adică să împartă vitele ceapeului? Atunci el ce va mai păzi? Și de unde își va mai lua bruma de simbrie? Pînă s-a lămurit că și dacă vor fi ale oamenilor, vitele tot vor trebui mînate la pășune și păzite. N-avea să rămînă muritor de foame.

O vreme a sperat că din turma aia mare va căpăta și el măcar vreo două capete. Doar o păzise atîta amar de ani. Mai apoi s-a dumirit. Avea să rămînă tot calic. Vitele au fost împărțite după cîte cornute adusese fiecare în ceape. Iar ai lui nu avuseseră vite. Trăiseră din salariul de adus de tatăl lor de la mină. Așa că a rămas să păzească mai departe cireada care acum era a sătenilor. Simbria era aceeași, dar după doi ani banii nu mai făceau mare lucru. Abia de putea să-și cumpere gazul de lampă și carul de lemne pentru iarnă. Iar de mărit simbria, nici pomeneală. Cei care aveau vite o duceau la fel de greu ca și el.

După doi ani de așteptări, a început să se împartă și pămîntul. Acuma Gheorghe avea de ce să se bucure. Maică-sa primise cînd se măritase o bucată bună de pămînt în luncă, în Valea Seacă. Pe vremea colectivei acolo erau grădinile de zarzavat. Pămînt gras, negru, făcut să rodească... Au făcut cerere la primărie, ca toți ceilalți. Adică, le-a făcut-o Calistrat, bătrînul învățător, că ei nu știau scrie. Și au așteptat, cu nădejdea în suflet. Zvonuri fel de fel umpleau satul, cum că nimeni n-are voie să se apropie de pămînturi pînă vine comisia de la județ să facă măsurătorile și să pună lumea în posesie. Cum o fi aia, să-i pună în posesie, lumea pricepea mai puțin. Dar vorba a prins, și o rosteau toți cu evlavie, ca și cum de acele cuvinte atîrna toată bunăstarea lor de-acum încolo.
Primarul umbla plin de el pe hotar, socotind, măsurînd, cercetînd registrele, promițînd în stînga și dreapta... Se făceau prietenii peste noapte și se desfăceau prietenii de-o viață, schimbate de foamea de pămînt în dușmănii de moarte...
Pe urmă au început nemulțumirile. Că unii nu au primit pămîntul, că alții au luat unde nu avuseseră niciodată... Ba chiar s-au și tăiat unii cu sapele, pentru cîte o brazdă de hotar...

Popa Vichentie nu mai contenea să predice împăcarea, să cheme lumea la liniște și înțelegere. Slujbele de duminică deveniseră locul în care cei lăsați deoparte de la împărțire își strigau nemulțumirea și căutau sprijinul părintelui. Aveau să afle nu peste multă vreme că se plîngeau la Iuda... Părintele își vînduse sufletul pentru o mînă de arginți și cîteva rînduri de vie, prostind lumea cu vorbe despre curățenia sufletească, despre păcatul lăcomiei, încercînd să-i liniștească pe cei nemulțumiți pentru ca primarul și cei apropiați lui să poată fura în voie...

Gheorghe și mă-sa nu s-au băgat. Au așteptat cu încredere ca primarul să cheme comisia, să se facă toate în bună rînduială. Încă mai credeau în puterea acelor vorbe rostite de nenumărate ori. Să-i pună în posesie... Pînă într-o primăvară cînd au prins de veste că ai lu’ Bică ridică un zăgaz pe firul Văii Seci, ca să-și facă o crescătorie de pește. Ca un fulger s-a răspîndit zvonul. Vuia satul...
La început n-au crezut, deși vedeau cu ochii lor cum scurmă buldozerele pămîntul, dezgolind lunca de huma neagră, grea ca o clisă și scoțînd la iveală prundișul de dedesubt. Au dat din umeri, cum adică, ce să caute o baltă cu pește pe pămîntul lor, cînd primarul doar ce le spusese că în primăvara aceea comisia avea să se oprească la ei în sat... Pe cînd s-au dumirit, balta era îngrădită și cele patru-cinci hectare de apă sclipeau sub cerul de mai... Mihai a lu’ Bică, feciorul cel mare, plecat la oraș cu ani în urmă, cheltuise o avere cu balta. Pe malul apei răsăriseră niște căsuțe cu acoperișuri de țiglă verde și strălucitoare, cu tărnaț umbrit și ferit de ploaie. Iar dincolo de gard, patru zdrahoni cu puștile la spinare, însoțiți de cîinii negri și mari cît vițeii, priveau încruntați la oricine îndrăznea să se apropie la mai puțin de o aruncătură de băț de poteca ce înconjura locul.

Gheorghe s-a plîns primarului, s-a plîns șefului de post, ba chiar și popii Vichentie. Fără folos însă. A lu’ Bică era mare la partid, cine se punea cu el se punea cu puterea, și cu puterea nu te pui, că te trîntește cînd ți-e lumea mai dragă, obișnuia să spună primarul. L-au sfătuit unii să meargă la judecată, să-și tocmească un avocat. Cînd a aflat cît îl costă, s-a luat cu mîinile de cap. Socotise că din banii ăia și-ar fi putut rostui o casă nouă... Așa că s-a dus iar la bătrînul Calistrat, să-i scrie, cum o ști el, cartea către judecătorie.
La judecată n-a priceput nimic. A bîiguit două vorbe despre pămîntul primit de mamă-sa de la părinți, la măritiș, apoi a amuțit. Avocatul lui Bică vorbea parcă altă limbă, judecătorul la fel, așa că, oricît l-au înghesuit cu întrebările, n-au mai scos de la el altceva decît că ăla era pămîntul lu’ mă-sa...
Cînd a primit plicul de la poștaș, a zburat către casa lui Calistrat. Apoi și-a înecat amarul la crîșmă, pînă noaptea tîrziu. Bătea din cînd în cînd cu pumnul în masă și mugea adînc: ‘mnezău’ mamii lor!...

După un an, s-a luat cu Ana. Să împartă sărăcia în doi. Ana era sufletul casei. Împrăștia lumină în jur, și parcă toate erau mai ușor de răbdat... În doi ani i-a adus pe lume doi feciori. Două suflete la care ținea ca la ochii din cap. A început să uite amărăciunea pierderii pămîntului...
Pînă într-o zi cînd, mînînd cireada către deal pe lîngă pescăria lui Bică, a zărit pe malul apei un chip cunoscut. Judecătorul de la proces tocmai scotea din apă un crap cît damigeana, iar lîngă el a’ lu’ Bică, cu două sticle de bere în mîini...
Gheorghe a văzut negru în fața ochilor. S-ar fi repezit peste gard, să-i miruiască cu măciuca de care nu se despărțea niciodată. I-au răsărit în minte ochii Anei și chipurile celor doi prunci, și s-a strîns în el... Simțea că dacă trece gardul, face moarte de om. Și-a înghițit năduful, ca de atîtea ori, și și-a văzut de drum...
A’ lu’ Bică i-a văzut privirea. S-a aplecat către judecător șoptindu-i cîteva vorbe, apoi și-a semețit capul către Gheorghe, să se vadă că el e stăpînul, și l-a înjurat gros de dumnezei și de născătoare, în timp ce judecătorul îl trăgea ușor de mînecă...

La cîteva săptămîni, Gheorghe a aflat de pe la unii din sat că Bică îi caută pricină. Cică vaca lui cea mai scumpă, cumpărată în primăvară, vine seara de la cireadă cu tot mai puțin lapte. Și că vinovat era văcarul, care-i mulgea vaca peste zi ca să-și îndestuleze plozii.
Gheorghe n-a băgat în seamă cele auzite. Nu luase, de cînd se știa pe lume, nici măcar un capăt de ață din ce nu era al lui, așa că n-avea teamă. Se știa cu sufletul curat. Din asta i s-a tras. Din încrederea că adevărul e mereu deasupra...
Nu s-a ferit. Nici nu a încercat să se apere. Nu credea să i se întîmple ceva de la niște vorbe nesăbuite.
Ai lu’ Bică l-au așteptat într-o seară pe drumul de lîngă viroagă. Doi dintre feciorii mai mici și doi paznici de la pescărie, cu cîinii după ei. Gheorghe avea și el cîine, un ciobănesc flocos și aprig, care s-a repezit deîndată între namilele care lătrau făcînd spume la gură. L-au încolțit și l-au dat gata, zmulgînd din el bucăți de blană însîngerată.
Pe Gheorghe l-au înconjurat pe tăcute și tot pe tăcute l-au bătut mărunt, cu bîtele, cu pumnii, cu picioarele, pînă l-au fărîmat tot, lăsîndu-l aproape fără suflare în colbul gros al drumului.
L-a găsit tîrziu în noapte un sătean care se întorcea din deal cu căruța. Ana l-a spălat, l-a oblojit cum s-a priceput mai bine și a doua zi a chemat doctorul, care a clătinat mărunt din cap... Doar Dumnezeu mai putea să-l întoarcă între vii...
La vreo două zile a deschis ochii. L-a căutat șeful de post, l-a întrebat dacă-i știe pe cei care l-au lăsat lat. Gheorghe a dat doar din cap că nu...

* * *

Era deja lumină plină cînd Gheorghe se trezi din somn. Își aruncă ochii împrejur și o zări pe Ana, chircită pe lavița de lîngă perete. Ținea la gură, cu mîna tremurîndă, un colț de broboadă, cu privirea pustiită ațintită în podea. Îl cuprinse o milă adîncă...

Aerul se umplu apoi de dangănul clopotelor bisericii. Clopotele mîntuirii, suspină Gheorghe, închizînd ușor ochii. Simți că-l învăluie o lumină albă, strălucitoare, prin care zări ca printr-un abur o curte întinsă, curată. Un prunc bălai, cu ochii strălucind de bucurie, dădea ocol, trăgînd după el un căruț cu roțile tocmite din doi bostani aurii...

 
Liviu Bordaș S.BACK
 

COMENTEAZĂ
| MEMBRI DE ONOARE | SPONSORI | SUMAR | PRIMA PAGINA | PUBLICITATE |  
| CAUTA | CONTACT| COPYRIGHT | REDACTIA | ARHIVA | LINKURI | WEB-CAM |
Nr. Pilot
  *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR ****