FORUM   CHAT  REVISTA EUROPEEA  AJUTOR  CONTACT    
De criticat, de dezbătut, de ignorat
Text postat de Emanuel Cristescu
Expunere de motive la
LEGEA
privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea
prevenirii și combaterii fraudei electorale


Ținând seama de lungul șir de acuze, reciproce, pe care și le-au adus partidele cu privire la fraudarea de-a lungul timpului a alegerilor și de suspiciunile privind incorectitudinea desfășurării alegerilor, în special, în străinătate,

Constatând că la fiecare proces electoral desfășurat în ultimii douăzeci de ani au existat încălcări ale Legii electorale, tentative de fraude și fraude, multe nedepistate iar altele, deși depistate, rămase nesancționate,

Luând act de voința declarată a tuturor liderilor și partidelor pentru alegeri corecte,

Pornind de la „Codul bunelor practici în materie electoral㔠adoptate de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept,

În vederea materializării principiului potrivit căruia „statul trebuie să sancționeze orice fraudă electorală”

Cunoscând faptul că oricât de bună ar fi o lege electorală ea poate fi încălcată dacă tehnica și procedura de aplicare nu sunt corecte și riguroase,

Având în vedere:

- necesitatea egalității șanselor candidaților și asigurarea dreptului de vot al tuturor cetățenilor
- libertatea alegătorilor de a-și forma o opinie fără influențe de natura cadourilor, atențiilor ori mitei electorale.
- obligativitatea ca autoritățile de stat să aibă o atitudine neutră în ceea ce privește implicarea lor în campania electorală și separarea netă între partide și stat care să nu permită utilizarea de către partidele aflate la guvernare a resurselor publice în interese de partid
- modul determinant în care acuratețea listelor electorale trebuie să servească un scrutin corect
- necesitatea recredibilizării procesului electoral în conștiința cetățenilor
- necesitatea imperativă de înlăturare a posibilităților de fraudare a alegerilor și de eliminare a oricăror suspiciuni privind incorectitudinea procesului electoral
- principiul libertății mass-media și accesul acesteia la fazele procesului electoral și la susținerea candidaților în mod nediscriminator iar reflectarea alegerilor să fie obiectivă și neutră în special în media publică,

asigurarea corectitudinii alegerilor reprezintă cel mai important moment în vața unei națiuni și aceasta trebuie să vizeze cel puțin următoarele aspecte:
 Buletinele de vot trebuie astfel realizate încât să nu poată fi falsificate ori înlocuite cu altele.
 Să asigure secretul votului în sensul că nu trebuie să fie posibil să se facă o legătură între alegător și buletinul de vot.
 Pe tot parcursul procesului de vot să existe transparență repectiv, cetățenii, presa scrisă si mijloacele audiovizuale să aibă acces la toate fazele procesului.
 Să existe proceduri care să împiedice deturnarea voinței electoratului și contracararea celor peste 25 de metode, identificate până acum, de fraudare a alegerilor.

Pentru falsificarea unei bancnote, care are efect limitat în plan economico-financiar, (până la descoperirea falsului, bancnota circula de un număr de ori) falsificatorul prins este condamnat! Falsificarea voturilor sau alegerilor înseamnă deturnarea voinței electoratului și poate avea consecințe dezastruoase asupra întregii țări pentru lungi perioade de timp. De aceea se impune un buletin de vot și o procedură de vot, riguroase și sigure care să permită prevenirea fraudelor electorale de orice fel, depistarea sigură a acestora și sancționarea lor, în condițiile legii, extrem de dur.

Votul electronic nu poate fi folosit în această etapă din cel puțin următoarele considerente:
-alegerile pot fi ușor fraudate prin manipularea softului. Dată fiind miza extrem de importantă a procesului electoral, precum și ca urmare a faptului că, până acum, la fiecare alegeri au fost constatate fraude și acuze de fraudare a votului, opinăm că există forțe interesate în fraudarea alegerilor iar acestea vor face totul pentru a le frauda. De aceea sistemul electronic, într-o țară săracă și în care sunt cumpărători și vânzători de voturi sistemele electronice de vot NU SUNT SIGURE. De altfel este de notorietate faptul că sisteme informaționale dintre cele mai performante, respectiv chiar ale NASA, Pentagon, bănci, etc au fost penetrate.
-în plus, votul electronic de tipul „pret a voter” permite alegătorului să rămână cu un cupon cu care să verifice dacă votul său a fost luat în considerare sau nu. Acest cupon însă reprezintă, și acesta este cel mai periculos aspect, posibilitatea de a demonstra altora cum a votat. Aceasta înseamnă că, practic, acest tip de vot poate fi utilizat ca un mijloc de traficare a votului, respectiv un fel de perfecționare a procedeului de fraudare cunoscut sub numele de „votul suveică”.
-la nivelul electoratului există o mare masă de electori care nu s-ar descurca și care ar necesita asistență, fapt ce ar duce la influențarea votului.

În ceea ce privește votul prin corespondență, noi, inițiatorii acestui proiect de lege am propus intezicerea acestuia din următoarele motive:
 Nu poate exista certitudinea votului onest, adică în concordanță cu voința și convingerea alegătorului, aflat în țară sau în străinătate. Oricând, un emisar, reprezentând anumite interese, se poate prezenta la alegător, ori la mai mulți alegători, oferindu-le sume de bani ori alte avantaje. Iar alegătorul va vota, în prezența acestui emisar, așa cum emisarul îi va cere. Dată fiind miza alegerilor și pornind de la practici recente privind coruperea unor alegători din străinătate, procedura votului prin corespondență ar reprezenta o fisură majoră a procesului electoral și, de aceea, trebuie total înlăturată.

 În Raportul explicativ, Adoptat de Comisia de la Veneția în cadrul celei de-a 52-a sesiuni plenare (Veneția, 18-19 octombrie 2002) se subliniaz㠄3.2.3. 38. „…votarea prin corespondență poate fi folosită mult într-o țară și interzisă în alta pentru a evita pericolul unor eventuale falsificări electorale.” Și, acest pericol, pentru România, este real. În numele și în spatele unui principiu frumos, acela ca și cetățenii aflați în străinătate să-și poată exercita dreptul la vot, practic se pot face mari ilegalități și se poate deturna voința electoratului.

 Pe de altă parte nu este moral ca viața și destinele cetățenlor rămași în România să fie determinate de semeni de-ai lor care trăiesc în democrații consolidate și au nivelul de trai cu totul altul decât cel din România și care nu cunosc realitățile concrete din țară, putând fi ușor manipulabili.

 În procesul electoral, practic, se aleg persoane care într-un fel s-au altul vor gestiona bugetul constituit din taxele și impozitele pe care cei rămași în țară le plătesc. Numai în mică măsură, ori deloc, le plătesc cei care se află în afara țării. Din acest motiv este imoral ca unii să plătească taxe și impozite și alții să decidă gestionarea lor.

Față de cele de mai sus propunem spre dezbatere și aprobare în procedură de urgență prezentul proiect de lege:

LEGE
privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea
prevenirii și combaterii fraudei electorale

Art. 1. Buletinul de vot

a. Buletinul de vot pentru toate tipurile de alegeri - locale, generale, (parțiale sau totale) a celor prezidențiale și pentru referendum, - se va realiza în condiții de imprimare și având elemente de siguranță ca la imprimarea bancnotelor.

b. Hârtia pe care va fi imprimat buletinul de vot trebuie să fie hârtie filigran cu elemente de siguranță tipice.

c. Buletinul de vot va avea o hologramă de conformitate, astfel încât, în plus, să facă dificilă și să împiedice falsificarea buletinului de vot.

d. Fiecare buletin de vot va fi imprimat cu o serie corespunzătoare județelor țării respectiv municipiului București și un număr unic având șase cifre, cu regim special. Numărul va fi scris și cu ajutorul unui cod de bare care să permită scanarea. Acest număr este necesar după deschiderea urnelor pentru a verifica dacă există buletine multiple situație în care se vor analiza toate aceste buletinele și se vor identifica buletinele false prin compararea cu elementele de siguranță prevăzute de către tipografie.

e. Seria și numărul buletinului de vot vor fi imprimate și pe cotorul care va rămâne în registrul de buletine după detașarea buletinului de vot.

f. Seria și numărul unic al buletinului vor fi plasate pe colțul buletinului astfel încât prin îndoirea și lipirea acestui colț să fie acoperit numărul unic al buletinului. După îndoirea și lipirea colțului buletinul va fi semnat de către doi membri ai Comisiei de votare și ștampilat cu ștampila Secției de vot. Prin îndoirea colțului și acoperirea numărului unic al buletinului se asigură secretul votului. Adică nu se poate face corespondența între un buletin de vot și alegător, pentru a se identifica astfel modul cum a votat.

g. Pe verso, colțul va fi negru astfel încât, după îndoire, să nu se poată vedea numărul unic.

h. În anexă este prezentată macheta buletinului de vot.

i. Buletinele de vot vor fi imprimate la o tipografie din afara țării care va realiza buletinele cu toate elementele de siguranță necesare, ca la bancnote, pentru a împiedica falsificarea buletinelor. Livrarea buletineor de vot se va face sub forma unor registre. (similar modului cum se livrează diplomele de studii) Buletinele de vot se detașează iar în registru va rămâne cotorul. În caz de dublură sau suspiciune privind veridicitatea unui buletin se va putea examina zona de detașare atât la buletinul de vot cât și la cotor.

j. Buletinele de vot vor fi imprimate într-un număr ma mare cu maxim 1% decât numărul alegătorilor pentru a putea fi înlocuite în cazul în care alegătorul greșește și solicită un alt buletin de vot. Înlocuirea unui buletin de vot pentru un alegător se va face o singură dată. Buletinele de vot neutilizate la închiderea votului se anulează prin aplicarea unei ștampile cu amprenta „ANULAT”

Art. 2 Procedura de vot:

1. Buletinele tipărite și transportate în condiții de siguranță maximă (cum se transportă bancnotele) sunt aduse la fiecare secție de vot și predate pe bază de proces verbal.

2. La fiecare secție de vot buletinele de vot sunt verificate, se înregistrează într-un proces verbal, seria și numerele buletinelor primite, „de la nr…. până la nr…”se îndoaie colțul fiecărui buletin de vot și se lipește prin umezirea lipiciului cu care buletinul este prevăzut și menținerea apăsat câteva secunde a părții care se lipește.

3. Colțul lipit se semnează de către președintele secției de votare și de către un membru al Comisiei și se ștampilează astfel încât o parte a amprentei ștampilei să rămână imprimată pe colțul îndoit iar cealaltă parte pe fața buletinului de vot. Buletinele astfel pregătite se amestecă și apoi se așază în teancuri în vederea înmânării câte unui singur buletin de vot, alegătorului care îndeplinește condițiile pentru a-și exercita dreptul de vot și care se prezintă în acest scop la secția de votare.

4. Buletinul de vot este ștampilat pe verso cu ștampila de control a secției de votare.

5. Când se prezintă un alegător, după legitimare și bifarea în lista de alegători, acesta primește un buletin de vot cu colțul îndoit lipit, ștampilat, și semnat pe colțul îndoit.

6. Alegătorului i se va aduce la cunoștință că nu are voie cu aparate de fotografiat sau telefoane mobile în cabina de vot. Obligatoriu, acestea vor fi lăsate la Comisie în perioada cât se va afla în cabina de vot.

7. Alegătorul preia buletinul de vot și ștampila și intră în cabina de vot.

8. În cabina de vot ștampilează căsuța corespunzătoare voinței și opțiunii sale.

9. Împăturește buletinul de vot astfel încât să se vadă pe verso ștampila de control.

10. Introduce în urna transparentă buletinul de vot.

11. Înapoiază ștampila și primește documentul de identitate cu mențiunea „Votat”

12. Pleacă din secția de votare.

13. Procedura se repetă pentru fiecare alegător în parte până la ora închiderii secției de votare.

14. Pe toată durata votării presa scrisă și audiovizuală va avea acces în orice secție de votare în limita maxim trei reprezentanți ai unui organism de presă simultan. Reprezentanții presei vor avea o legitimație specială cu mențiunea „Acreditat pentru scrutinul din data de….” O persoană astfel acreditată are dreptul să intre în oricare secție de vot.

15. Secțiile de vot vor fi amenajate pe teritoriul României iar în afara țării acolo unde sunt comunități semnificative ale diasporei românești care se înscriu pe listele electorale. Secțiile de vot din afara țării trebuie organizate după aceleși reguli ca și secțiile din țară.
Toți alegătorii din țară care doresc să-și exercite dreptul de vot trebuie să se prezinte
exclusiv la secțiile de votare unde își au domiciliul.

16. Secțiile de vot vor fi prevăzute cu camere de luat vederi (web-cam) conectate la internet în fiecare încăpere unde sunt cabine de vot, urne de vot și unde se numără voturile.

17. Secțiile de vot vor fi prevăzute cu scanere pentru scanarea codului de bare al buletinelor de vot în vederea transmiterii acestora la unul ori mai multe servere pentru verificarea existenței posibilelor voturi multiple. (Scanerele pot fi folosite și pentru eventuala numărare a opțiunilor de vot în situația în care acestea sunt proiectate pentru a fi compatibile cu o astfel de procedură. Varianta oficială a rezultatelor votului din fiecare secție de votare este varianta numărării manuale a opțiunilor de vot.

18. Nu se admite votul prin corespondență.

19. După încheierea votării se strâng toate ștampilele, tușierele și buletinele de vot rămase neutilizate și se depozitează într-un dulap transparent care se închide și se sigilează .

20. Se desigilează urnele de vot și se depun buletinele de vot pe masa de numărare.

21. Se dezlipește colțul îndoit extrase din urna de vot.

22. Se scanează codul de bare al fiecărui buletin de vot în vederea depistării buletinelor multiple. (se verifică numărul unic al buletinului de vot) Dacă apar buletine de vot multiple acestea se verifică din punctul de vedere al elementelor de siguranță, se expertizează, se confruntă cu cotorul buletinului, în vederea identificării buletinului original iar cele care se stabilesc de către comisia electorală a secției ca fiind false se anulează. Verificarea se va face conform procedurii indicate de către tipografia care a imprimat buletinele.

23. Se numără și se centralizează opțiunile de vot.

24. Se întocmește și se semnează procesul verbal tipizat, imprimat în aceleași condiții de siguranță ca și buletinul de vot, privind rezultatul votului din secție. Imediat după semnare, procesul verbal se scanează și se afișează pe internet în cadrul unui program informatic astfel încât să poată fi consultat de către oricine este interesat, prin racordarea la internet.

25. Se transmit originalele proceselor verbale la Biroul Electoral.

26. Se centralizează datele și se comunică rezultatele votului.

27. În cazul în care sunt contestații se aplică procedura din legea electorală.

28. După soluționarea contestațiilor se comunică rezultatul votului..

29. Buletinele de vot utilizate se îndosariază și se arhivează până la alegerile următoare. Persoanele care au suspiciune pot face pe cheltuiala lor controlarea în arhivă și renumărarea votului.

Art 3. Sancțiuni

Încălcarea prevederilor prezentei legi se sancționează după cum urmează:
1. Falsificarea unuia sau mai multor buletne de vot se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Pentru săvârșirea faptei împreună cu alte persoane sancțiunea se majorează cu 3 ani.
2. Falsificarea procesului verbal de consemnare a rezultatelor alegerilor ori modificarea rezultatelor alegerilor după ce acestea au fost stabilite de către Comisiile electorale se sancționează cu închisoare de la 5 la 10 ani. Pentru săvârșirea faptei împreună cu alte persoane sancțiunea se majorează cu 3 ani.
3. Fapta unei persoane de a da bani sau alte foloase unui alegător în scopul determinării acesteia de a vota un anumit candidat sau partid constituie infracțiune și se sancționează cu închisoarea de la 3 la 5 ani.
4. Fapta unei persoane de a primi bani sau alte foloase în schimbul votului reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani.
5. Încălcarea cu vinovăție a prevederilor articolului 2 alin. 1; 2; 3; 4 și 5 cu privire la exercitarea atribuțiilor persoaneleor implicate în procesul electoral, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 1000 lei.
6. Încălcarea de către alegători a art. 2 alin. 6 se sncționează cu confiscarea aparatelor și amendă de 500 lei.
7. Încălcarea articolului 2 alin 14 cu interzicerea accesului persoanelor acreditate în cadrul secției de votare se sancționează cu amendă de 2000 lei și 6 luni închisoare.
8. Încălcarea articolelor 16; 19; 24; 25; 26 și 29 se sancționează cu amendă contravențională de 2000 lei.

Art. 4. Dispoziții finale.

Prezenta lege complează Legea electorală și Legea referendumului.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Prin intrarea în vigoare a acestei legi se abrogă prevederile contrare din actele normative care reglementează domeniul.
Parcurge cronologic textele acestui autor
Text anterior       Text urmator
Nu puteti adauga comentarii acestui text
DEOARECE AUTORUL ACESTUI TEXT NU PERMITE COMENTARII SAU NU SUNTETI LOGAT!

  Comentariile userilor    
         
 
  Ioane, eu spuneam doar ca se bat cap in cap formularile. Se poate schimba orice, inclusiv Constitutia. Numai ca domnul Cristescu a pus carul inaintea boilor si apoi nu s-a hotarat definitiv ce vrea. Adica, asa cum e formulata acum, se intelege ceva de genul :"pentru ca am considerat imoral sa voteze diaspora, propunem sa voteze unde sunt comunități semnificative ale diasporei românești care se înscriu pe listele electorale" Tie ti se pare ca are logica? Si daca esti de acord cu mine ca n-are, n-are nici vreo sansa.
Despre cum sa facem sa schimbam Constitutia peste noapte, te las pe tine sa vii cu solutii, eu n-am idee. Dar sunt de acord ca ar trebui sa putem schimba mai lejer niste norme, niste demnitari, guvernul...
 
Postat de catre . Fiinta la data de 2011-08-02 23:12:22
         
 
  "ceva pentru care aduceti argumente ca este imoral nu poate constui o motivatie pentru o lege care accepta pana la urma ceea ce tocmai argumentase ca fiind imoral. " (Adriana Giurcă9

Cu alte cuvinte, să ne înclinăm în fața fatalității ca, la un moment dat, în circumstanțe istorice complet diferite, cînd mentalitățile sociale și modul de gîndire erau destul de aproximative - adică de început de lume, pîn' la urma urmei, căci așa fu atmosfera post-revoluționară - și cînd un grup heteronom de indivizi, considerați populație votantă (!) au acceptat o constituție prost întocmită? Așa să facem?
Să mergem pe biteș, în genunchi și coate, pentru că nu putem să schimbăm așa, peste noapte, o cărțulie care permite unui grup de pușlamale să
tragă spuza pe turta lui/lor!...

Apăi asta e prostie curată, iar un popor care stă de lemn-Tănase, acceptînd o așa stare, își merită pe deplin soarta!
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-08-02 22:14:45
         
 
  Pai daca se bat cap in cap unul(unele) trebuie scos (scoase).
Ma refer la acestea: " Pe de altă parte nu este moral ca viața și destinele cetățenlor rămași în România să fie determinate de semeni de-ai lor care trăiesc în democrații consolidate și au nivelul de trai cu totul altul decât cel din România și care nu cunosc realitățile concrete din țară, putând fi ușor manipulabili.

 În procesul electoral, practic, se aleg persoane care într-un fel s-au altul vor gestiona bugetul constituit din taxele și impozitele pe care cei rămași în țară le plătesc. Numai în mică măsură, ori deloc, le plătesc cei care se află în afara țării. Din acest motiv este imoral ca unii să plătească taxe și impozite și alții să decidă gestionarea lor."

versus acesta:

"15. Secțiile de vot vor fi amenajate pe teritoriul României iar în afara țării acolo unde sunt comunități semnificative ale diasporei românești care se înscriu pe listele electorale. Secțiile de vot din afara țării trebuie organizate după aceleși reguli ca și secțiile din țară.
Toți alegătorii din țară care doresc să-și exercite dreptul de vot trebuie să se prezinte
exclusiv la secțiile de votare unde își au domiciliul. "

Trebuie sa va clarificati intentia si sa o puneti in acord cu expunerea de motive. Pentru ca ceva pentru care aduceti argumente ca este imoral nu poate constui o motivatie pentru o lege care accepta pana la urma ceea ce tocmai argumentase ca fiind imoral.

Mai simplu, ori lasati primele paragrafe si il scoateti pe ultimul, bagati legea la sertar, incercati sa schimbati mai intai Constitutia (art. 36), apoi va luptati cu toate reglementarile internationale obligatorii pentru Romania, mai ales cele care vizeaza egalitatea in drepturi, lupta contra discriminarii, etc si abia apoi, daca reusiti, reluati propunerea legislativa, ori le scoateti pe primele doua.

Era sa zic : Despre sanctiuni numai de bine!:) Poate un afis la poarta sectiei pe care sa scrie "unitate supravegheata video" sau una cu ''Va multumim pentru vot! Asa sa va ajute Dumnezeu!" ar avea mai mare efect. :)
 
Postat de catre . Fiinta la data de 2011-08-02 20:13:40
         
 
  Mulțumesc Adriana Giurcă. Aș fi și mai mulțumit dacă mi-ați propune chiar pasajul care trebuie corelat ori chiar corelarea respectivă. Adic[, efectiv cum s[ arate pargraful ori textul modificat.

Noi am propus arhivarea până la alegerile viitoare. Care ar fi propunerea domniei voastre? Ori care este practica internațională în materie?

Poate câteva observații ori sugestii dacă simți că ar fi necesare în raport cu sancțiunile.

De ultimă oră:
Am vorbit acum 5 minute la telefon cu un neamț, (de origine română) cu care am colaborat la acest proiect. A participat la înmormântarea unui amic, medic în Timișoara unde s-a întâlnit cu câțiva medici români stabiliți în Canada, Ottawa. O doctoriță, cca 70 ani, care a votat în Ottawa, printre ultimii și care a votat cu președintele Băsescu a făcut următoarele afirmații:
cca 1000 de persoane din zonă au fost interesate de vot.
votul nu a putut fi influențat, respectiv cumpărat, deoarece marea majoritate a celor care au votat sunt oameni realizați și câteva sute de EUR nu i-ar fi putut influența. În plus mentalitatea locală, instaurată ca urmare a prevederii legale, potrivit căreia cine face fraudă electorală face și pușcărie, nu încurajează alegătorii spre fraudă. Așadar la Ottawa cca 1000 voturi.

Este puțin, statistic vorbind însă este un punct de plecare. Care va fi fost situația prin alte locuri unde a votat diaspora? Sigur nu putem avea pretenția unor date oficiale. Deși poate sunt și nu le știm noi. Însă mărturiile unor participanți direcți ar fi utile. Dacă dintre membrii site-ului aveți astfel de experiențe și doriți să ni le împărtășiți v-aș fi recunoscător. Eventual dacă ați găsi persoane, care nu sunt membri ai site-ului și care ar dori să ne spună experiența lor (rude, prieteni, cunoștințe, etc) Pentru că un milion de voturi, nu-i așa? reprezintă totuși o sumă! Cum se vor fi strâns aceste voturi?
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-08-02 18:55:51
         
 
  Aferescu are obsesii, cu o "frecvență psihiatrică" mai mult decît eternă!
Vede Amelii peste tot, așa cum vede "regimuri criminale comuniste" la tot pasul!
Nenică, pe vremea "regimului" ăla erai pe țeava tunului, așa că lasă pe alții care l-au trăit efectiv să povestească despre asta, nu mai blogodori p-acilea ca o mașinărie stricată! 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-08-02 12:12:47
         
 
  Pentru ca practica ne-a demonstrat ca exista o diferenta. Asa cum intre formularea mea si a pseudonimului invocat de domnul user, exista o diferenta. Lipsesc invectivele.  
Postat de catre . Fiinta la data de 2011-08-02 11:37:27
         
 
  Asa cum ar mai trebui ca diferenta dintre "ce ai promis", asigurandu-ti astfel un trai placut si muuuulte avantaje si "ce-ai facut" sa fie taxata maxim.  
Postat de catre . Fiinta la data de 2011-08-02 11:29:50
         
 
  Ar trebui sa sa devina obligatie. Ai ceva impotriva?  
Postat de catre . Fiinta la data de 2011-08-02 11:27:20
         
 
  Amelia, ”dreptul la vot ar trebui sa fie obligatoriu”? Pai ori e drept, ori este obligatie.  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-08-02 11:24:00
         
 
  Domnule Cristescu, cata vreme art. 36 din Constitutie nu se modifica, nicio lege interna nu poate crea o alta exceptie, Constitutia, ca lege fundamentala stabilind clar regula si exceptiile in privinta exercitarii dreptului la vot. Asa ca, indiferent daca va deschidea sau nu cineva ochii in aceasta privinta, daca aveti dreptate sau nu, legea n-ar fi trecut asa a fost formulata initial.

Daca imi permiteti, in momentul in care operati o modificare, incercati s-o corelati cu restul textului, pentru ca asa cum este formulata acum, se bate cap in cap expunerea de motive,cu paragrafele care sugereaza ca e imoral sa voteze diaspora, cu reformularea din propunerea de lege care pana la urma admite si acest vot, propunand doar un alt mod de organizare a votarii.

Pe de alta parte, sanctiuni au fost si pana acum pentru nereguli electorale, problema nu e asta, ci ca, intr-un fel sau altul, nu ajung sa fie puse in practica.

Presa a avut acces si pana acum in sectiile de votare, numai ca in multe locuri nu si-a luat la timp acreditarile, adica nu s-au informat!

Telefoanele mobile au fost interzise, dar cum poti practic sa verifici daca le are cineva asupra lui? Poate aveti idei, cei care va pricepeti, cum poate fi reperat un semnal de mobil. Eu sunt complet atehnica.

Egalitatea de sanse pentru candidati ar fi asigurata doar intr-o democratie reala, iar ingredientul care ii lipseste cu siguranta este o informare corecta a alegatorului. Romanul este sau devine ori expert in manipulare, ori naiv. Iar asta e periculos. Castiga cine manipuleaza mai bine sau cine gaseste mai multi naivi, cam asta e, din pacate!

Aprob si consider necesara ideea ca in sectiile de votare sa existe camere de luat vederi fixe sau conectate la internet, cum or fi.

Consider util ca accesul in cabina de vot a unei persoane insotita de o alta sa fie facut numai pe baza unui act medical care sa ateste ca sufera de afectiuni care nu ii permit sa voteze ea insasi, ca niciodata aceeasi persoana sa poata insoti mai multe persoane de acest fel in cabina de vot, verificarea facandu-se prin mentionarea CNP-ului, numelui si semnaturii insotitorului, declaratia pe proprie raspundere a insotitorului ca nu face parte din niciun partid politic, macar atat.

De asemenea, urna mobila sa fie insotita in plimbare de un politist, obligatoriu.

Si ar mai fi o chestiune: cred ca e timpul ca centralizarea datelor de la sectiile de votare sa fie mai rapida. E inuman sa tii un presedinte de sectie de votare de la ora 6 dimineata, ziua alegerilor pana a doua zi la 12, asta in cel mai bun caz, nedormit, fara sa ii asiguri minime conditii de igiena, dupa ce ca e platit cum e platit pentru cata raspundere isi asuma.

Neprezentarea la vot creeaza premisele unei insuficiente reprezentari a Guvernului, Parlamentului, etc. si lasa loc pentru fraude, de aceea consider ca dreptul la vot ar trebui sa fie obligatoriu. Mai ales ca toti cetatenii sunt luati in calcul la organizarea alegerilor, iar daca tot se scot dintr-un buget vai mama lui sume pentru asta, fa bine domnule cetatean si onoreaza efortul acesta.

Si poate ca n-ar fi rau ca documentele folosite in procesul electoral sa fie tinute in arhive ceva mai mult.

 
Postat de catre . Fiinta la data de 2011-08-02 11:07:35
         
 
  Domnule coleg Jupp B. Itter,

"Sistemul bugetar este un sistem unitar si corelat de bugete, care cuprinde urmatoarele componente:
A. Bugetul de stat
- este bugetul administratiei centrale de stat;
- cuprinde veniturile mobilizate la dispozitia statului si repartizarea acestora pentru:
- functionarea administratiei /autoritatilor publice;
- realizarea obiectivelor de dezvoltare economica si sociala a tarii.
- este elaborat de Guvern si adoptat de Parlament, prin lege.
- în bugetul de stat sunt incluse si o serie de fonduri speciale:
- fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic;
- fondul special al drumurilor;
- fondul special pentru asigurari sociale de sanatate.
B. Bugetele locale
- reflecta autonomia financiara a autoritatilor publice locale;
- cuprind bugetele proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, sectoare ale Municipiului Bucuresti, judete);
- se elaboreaza în conditii de autonomie de catre consiliile judetene si primarii, dimensionarea cheltuielilor fiind corelata cu resursele ce pot fi mobilizate (impozite, taxe, alte venituri stabilite de lege); în cazul în care bugetele locale nu-si pot acoperi cheltuielile din veniturile proprii, acestea pot beneficia de transferuri de fonduri de la bugetul de stat.
C. Bugetul asigurarilor sociale de stat
- veniturile ce se cuprind în acest buget (contributia la asigurarile sociale, contributia la fondul de somaj etc.) pot fi utilizate numai pentru plata pensiilor, ajutoarelor de somaj, ajutoarelor sociale, indemnizatii pentru concedii de boala, maternitate si deces etc.)
- bugetul asigurarilor sociale de stat se elaboreaza de Guvern (prin Ministerul Finantelor Publice, împreuna cu Ministerul Muncii), distinct de bugetul de stat, si se aproba odata cu acesta de Parlament, prin lege;
- cuprinde ca anexe, bugetele urmatoarelor fonduri speciale:
- bugetul pentru plata pensiilor agricultorilor;
- bugetul fondului pentru plata ajutorului de somaj."

și reprezintă Bugetul general consolidat al statului (BGC) care este ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un întreg.

Cred că este lămuritor. M-am referit la taxe și impozite inclusiv la impozitul pe proprietate. Oricine înțelege că m-am referit la Bugetul de stat consolidat.

Nu este deloc așa! Cei 2,9 milioane de "căpșunari" - cum îi alintă presa - trimit în țară bani pentru întreținerea familiei rămase acasă, tot așa cum ar fi întreținut-o dacă munceau aici.

Greșit. Este din punct de vedere bugetar o cu totul altă situație: " tot așa cum ar fi întreținut-o dacă munceau aici." este valabil numai din punctul de vedere al întreținerii. "Dacă munceau aici" plăteau impozite și contribuțiii care alimentau BGC al României! Muncind în străinătate alimentează alte bugete! Moralitatea faamiliei, pentru cei care se achtă de obligațiile firești, este salvată. "Moralitatea bugetară"? Știu îi înțeleg și am toată compasiunea pentru ei. Nu au plecat de bine. Însă în numele lor și pe spatele lor s-au furat și se fură voturi astfel încât răul se perpetuează. S-a intrat într-o spirală vicioasă a escaladării răului. Eu nu sunt împotriva ca ei să voteze. Dimpotrivă. Toți care pleacă își asumă riscuri și responsabilități. Însă pe unde ajung văd și altceva și compară. Iar votul lor ar fi deosebit de important. Nenorocirea este că li se fură votul!

TVA-ul alimentază bugetul însă cum v-am demonstrat nu poate fi un argument pentru vot întrucât conduce la paradoxurile pe care vi le-am semnalat.

În rest, statistica doar constată. Eu vorbesc de principii. Cine le încalcă ar trebui să suporte consecințe. Însă repet aici eu am expus principii.

Însă distinse coleg, ne-am depărtat de subiectul topicului. Putem discuta eventual pe un alt topic probleme de fiscalitate.

Eu, cu sinceritate, am supus proiectul de mai sus dezbaterii pentru a-i găsi hibele. Și mulțumesc celor care, critic, au contribuit la îmbunătățirea lui. EU NU AM PEJUDECĂȚI. Argumentul, dacă este coerent, corect și logic este hotârâtor.

În sfârșit vă felicit pentru puterea de a vă depăși irascibilitatea inițială (știu, spațiul public irascibilizează!) și să reveniți la un ton polemic civilizat și elegant.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-08-01 21:25:47
         
 
  Stimate domnule Emanuel Cristescu,

În primul rînd, vă mulțumesc pentru că ați luat în considerare și părerea altora și ați modificat paragraful 15 din art. 2.
Vă mulțumesc totodată pentru tonul academic pe care l-ați păstrat în toată aceată polemică. Eu, din păcate, mai repezit din fire, nu reușesc să îl temperez întotdeauna.

Pentru că ultimul dvs. mesaj îmi spune direct că sunt în eroare și lasă impresia că nu prea am habar despre ce vorbesc atunci cînd vine vorba despre fiscalitate, voi încerca să vă demontez, punctual, argumentele (îmi cer scuze pentru această replică lungă și tîrzie dar în weekend am fost ocupat).

Este drept că am creat confuzie folosind sintagma "contribuie la buget" atunci cînd vorbeam despre diaspora, dîndu-vă ocazia să vă gîndiți automat la termenul fiscal de "contribuabil". Pentru mine termenul de "contribuabil" nu spune nimic, din moment ce marea majoritate etichetată astfel nu "contribuie" cu nimic la buget.

... Banii primiți sunt ori devin ai lor. (dacă nu sunt împrumutați și trebuie restituiți) Indiferent că i-au primit cadou ori ca obligație sau din afecțiune. SUNT AI LOR ADICĂ AI ACELORA CARE ÎI PRIMESC AICI, ÎN ȚARĂ.
...
Cei care trimit acești bani îi trimit, adică RENUNȚĂ, la ei fie din obligație, fie din afecțiune fie din compasiunhe, fie obligați de lege, fie din motive caritabile, etc.

Nu este deloc așa! Cei 2,9 milioane de "căpșunari" - cum îi alintă presa - trimit în țară bani pentru întreținerea familiei rămase acasă, tot așa cum ar fi întreținut-o dacă munceau aici. Nu e vorba nici de cadouri, nici de împrumuturi. În afară de "întreținere", oamenii ăștia strîng bani pentru o casă, terenuri, o mașină și ce-o mai trebui. Durata "peregrinărilor", lor prin lume este estimată, în medie, la circa 5,4 ani iar economiile făcute la 80.000 - 100.000 euro (cf. Ziarul Financiar). Ce facem, le ridicăm drepturile cetățenești pe această perioadă?

TVA-ul nu poate fi un argument pertinent pentru că TVA plătește oricine cumpără ceva pe teritoriul României. (Nu eu am adus în discuție TVA-ul)
Eu am dat exeplu TVA-ul pentru a arăta că diaspora nu aduce doar o îmbunătățire a balanței de plăți, așa cum ați afirmat ci chiar aduce bani în pușculița Statului.
Anul trecut, cei din afara granițelor au trimis acasă 3,8 miliarde euro iar estimarile pe anul acesta sunt apropiate. Un exercițiu de calcul (e drept, cu o mare marjă de eroare) zice că, dacă jumătate din această sumă a fost cheltuită în România, 450 milioane au fost sau vor fi încasate de către stat prin instrumentul numit TVA. Dacă indivizii și-ar fi băgat ceva în țara care îi reneagă și ar fi cumpărat de toate de afară, banii ăștia nu mai intrau (nici direct, nici indirect) la bugetul României. Adică circa 0,55% din bugetul de venituri pe 2011. Poate vă pare puțin, dar să vedem mai departe...

Iar, ca unul dintre argumente, nu cel mai de forță, însă un posibil argument,...
Cum ziceam, la acel moment era singurul dvs. argument.

Oamenii din diaspora pot trimite bani să-și ajute rude, prieteni, ori, de ce nu, chiar necunoscuți, și în alte țări. Ar fi moral să solicite să voteze și în acele țări?
Domnule Cristescu, mi-ați mai dat ceva mai înainte și exemplul cu centuristele sau cel cu străinii care cumpără de la noi. Nici acela, nici acesta nu sunt logice. Atenție! Dacă eu susțin că argumentul dvs. "diaspora nu trebuie să voteze pentru că nu contribuie la buget" este incorect și am motivat prin faptul că "o parte din banii căpșunarilor ajung totuși la buget", nu înseamnă că am susținut reciproca, adică "toți cei care contribuie prin orice mijloace la creșterea veniturilor bugetare trebuie să voteze".

... eu am adus în discuție problema contributivității prin taxe și impozite a celor care alimentează astfel bugetul și care sunt îndreptățiți să decidă cine și cum gestionează banii lor.
Tocmai acest punct l-am atacat vehement.

Bugetul se constituie și din alte multe resurse (nu intru în detaliu. Eu am adus în discuție, ca argument de finețe, imoralitatea, în opinia mea a pretenției de a decide gestionarea unui buget de către persoane care nu contribuie direct la constituirea acelui buget.
Știți cam cîte persoane cu drept de vot NU contribuie direct la constituirea bugetului de stat? Din punct de vedere academic, poate vi se pare că toți cei circa 16 milioane de votanți care trăiesc în România contribuie. Realitatea, însă, o vedem ceva mai jos...

Mai spuneți, distinse coleg "După "logica" dvs., aș zice să interziceți accesul la vot bugetarilor, șomerilor, elevilor și pensionarilor, că ăștia într-adevăr consumă, nu contribuie la buget și atunci n-ar avea dreptul să decidă cine să îl administreze :)" Vă informez că sunteți în eroare. Cu excepția elevilor, care însă nu au drept de vot (personal aș opta pentru 16 ani limita de vârstă pentru vot) ceilalți plătesc taxe și impozite. Cu unele excepții.
Haideți să vedem ce spune statistica. Sunt eu în eroare sau dvs.?
O persoană fizică plătește diverse taxe și impozite. Pentru simplificare, vom considera doar două mari categorii: cele legate de venituri și cele legate de avere.
Am căutat (pe net) statistici legate de impozitul pe venituri și se învîrt în jurul a 6 milioane de persoane. Am găsit și că sunt 6,8 milioane de plătitori de CASS (care, în principiu, includ plătitorii de impozit pe venituri, plus pensionarii cu pensii între 740 și 1000 de lei). Poate îmi spuneți dvs. care sunt taxele plătite de cei circa 9 milioane de cetățeni cu drept de vot care NU plătesc impozit pe venituri? Și, în cazul în care nu îmi puteți răspunde la întrebare, nu cumva acest număr imens vă contrazice argumentația dvs.?
(Mai mult, există circa 2,4 milioane de persoane, adică 1,4 m. bugetari și 1 m. pensionari impozitați, care încasează de la bugetul de stat mult mai mult decît aduc prin taxe. Credeți că aceștia au un "drept moral" mai mare decît românii din diaspora, ca să verifice ce se face cu banii aduși de alții?)

Impozitele pe "avere" la noi se rezumă, din păcate, doar la cele pe proprietate.
Ați pomenit la un moment dat de "cetățenii care au proprietăți în Romania". La ce fel de "proprietăți" v-ați referit? Din cîte știu eu, impozitul pe imobile și terenuri este un impozit local. El ar legitima, cel mult, segregarea în alegerile locale care, din cîte știu, nu se desfășoară în afara granițelor țării. Am dreptate?

(Dar să vedem, tot ca și titlu de exercițiu, cam cît de mari sunt aceste impozite care pe dvs. vă fac să le dați "băștinașilor" tot felul de drepturi morale: sunt circa 7 milioane gospodării, la o valoare medie de, să exagerăm în plus, 40.000 euro, înseamnă taxe de circa 280 milioane euro, adică 0,35% din bugetul de venituri pe 2011. Nu e cam puțin, comparativ cu ce s-a calculat în primul exemplu?)

Concluzionez: dreptul "legal" este cel dat de cetățenie.
Nici un factor fiscal/economic nu poate conferi drepturi suplimentare, nici măcar de ordin moral.
Un drept "moral" ar putea fi legat de faptul că pare incorect ca un grup social (și mă refer aici strict la cei din străinătate care și-au luat sau intenționează să își ia o altă cetățenie) care nu este influențat de deciziile administrației alese, să influențeze această alegere.

Sper că s-a înțeles. Eu am luat de bună recomandarea dumneavoastră și citesc până înțeleg. Dacă nu întreb ori mă documentez. Vă sugerez această recomandare.
După cum vedeți, și eu sunt documentat, chiar dacă am folosit doar internetul pentru aceasta.

Acum poate iese mai bine în evidență de ce nu-și avea locul întrebarea domniei voastre cu privire la competențele mele.
Întrebarea mea a fost determinată de următorul citat din dvs.: "... nu bugetului de stat... Numai cei care mai au proprietăți în România mai plătesc impozite."
Sesizați inadvertența între "bugetul de stat" și "impozite pe proprietate"? Pe mine m-a uimit. Sau poate au apărut alte legi, nu mai sunt la curent cu domeniul fiscal și ați avut dvs. dreptate că "sunt departe de școală"?
 
Postat de catre disparut de pe net la data de 2011-08-01 17:19:57
         
 
  Numai în mică măsură, ori deloc, le plătesc cei care se află în afara țării." (Em.Cristescu)

Nu numai că le plătesc în mică măsură, dar mulți dintre ei nici nu trimit nimic încoace, fie că n-au cui, fie că n-au chef.
Și ăia trebuie musai să voteze?
Dom'le, lucurile-s atît de clare încît cine susține teoria votului pentru diasporezi este clar că dorește să se repete furtul de la alegerile anterioare.
Și se vede foarte clar cine...!

 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 22:16:50
         
 
  Am modificat și bolduit pargraful modificat. Dacă mai sunt necesare corelări ale textului semnalați-mi-le.  
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-29 21:57:34
         
 
  "Veniturile se declară și se impozitează în țara în care au fost obținute." (Jupp Bitter)

Perfect!
Atunci să voteze în țara în care plătesc impozite, la fel cum eu votez în țara în care plătesc impozite. E absolut echitabil.
Păi nu se poate și cu chestia-n orificiu, și cu trupul în rai!


 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 21:33:08
         
 
  Distinse domnule Jupp B. Itter,

În expunerea de motive de mai sus am scris, negru pe bleu:

"În procesul electoral, practic, se aleg persoane care într-un fel s-au altul vor gestiona bugetul constituit din taxele și impozitele pe care cei rămași în țară le plătesc. Numai în mică măsură, ori deloc, le plătesc cei care se află în afara țării. Din acest motiv este imoral ca unii să plătească taxe și impozite și alții să decidă gestionarea lor."

Domnia voastră, domnule Jupp B. Itter ați scris:

"Ce importanță are dacă este vorba de o contribuție directă sau indirectă, din moment ce o parte din banii diasporei ajung în bugetul de stat?"

Extrem de mare importanța are. Pentru că nu ei, adică persoanele din diaspora care trimit bani, plătesc taxele și impozitele ori îi cheltuiesc în România. Ci cei rămași aici. Banii primiți sunt ori devin ai lor. (dacă nu sunt împrumutați și trebuie restituiți) Indiferent că i-au primit cadou ori ca obligație sau din afecțiune. SUNT AI LOR ADICĂ AI ACELORA CARE ÎI PRIMESC AICI, ÎN ȚARĂ. Iar, ca unul dintre argumente, nu cel mai de forță, însă un posibil argument, eu am adus în discuție problema contributivității prin taxe și impozite a celor care alimentează astfel bugetul și care sunt îndreptățiți să decidă cine și cum gestionează banii lor.
Cei care trimit acești bani îi trimit, adică RENUNȚĂ, la ei fie din obligație, fie din afecțiune fie din compasiunhe, fie obligați de lege, fie din motive caritabile, etc. Însă prin această trimitere ei RENUNȚĂ la acești bani iar consecințele fiscal-sociale ale utilizării acestor bani nu le mai pot apaține. Iar eu argumentam ca o posibilă astfel de consecință moralitatea deciziei de a fi gestionați banii bugetari. Eventual, cei din diaspor nu mai trimit, etc. Dar, în argumentul adus de mine ei nu pot avea pretenții din acest punct de vedere. Oamenii din diaspora pot trimite bani să-și ajute rude, prieteni, ori, de ce nu, chiar necunoscuți, și în alte țări. Ar fi moral să solicite să voteze și în acele țări?

Cei din diaspora plătesc, așa cum am subliniat în mai multe rânduri, taxe și impozite numai dacă au proprietăți în România ori când și dacă vin în România.

TVA-ul nu poate fi un argument pertinent pentru că TVA plătește oricine cumpără ceva pe teritoriul României. (Nu eu am adus în discuție TVA-ul) Eu am adus în discuție taxele și impozitele pe care contribuabilul român le plătește obligatoriu. TVA-ul se plătește numai dacă se cumpără iar opțiunea de a cumpăra este facultativă.

Bugetul se constituie și din alte multe resurse (nu intru în detaliu. Eu am adus în discuție, ca argument de finețe, imoralitatea, în opinia mea a pretenției de a decide gestionarea unui buget de către persoane care nu contribuie direct la constituirea acelui buget.

Mai spuneți, distinse coleg "După "logica" dvs., aș zice să interziceți accesul la vot bugetarilor, șomerilor, elevilor și pensionarilor, că ăștia într-adevăr consumă, nu contribuie la buget și atunci n-ar avea dreptul să decidă cine să îl administreze :)" Vă informez că sunteți în eroare. Cu excepția elevilor, care însă nu au drept de vot (personal aș opta pentru 16 ani limita de vârstă pentru vot) ceilalți plătesc taxe și impozite. Cu unele excepții.

Sper că s-a înțeles. Eu am luat de bună recomandarea dumneavoastră și citesc până înțeleg. Dacă nu întreb ori mă documentez. Vă sugerez această recomandare.

Acum poate iese mai bine în evidență de ce nu-și avea locul întrebarea domniei voastre cu privire la competențele mele.

Să auzim de bine!
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-29 19:51:41
         
 
  -> Ioan Peia

Mesajul de dedesubt era pentru dvs. Îmi cer scuze că am uitat să îl etichetez.
 
Postat de catre disparut de pe net la data de 2011-07-29 17:30:27
         
 
  Stimate domn Bitter,
Nu reușiți, bre, să vă ascundeți suficient de bine, oricît v-ați da dupe cireș, chiar dacă faceți pe cenușiul

Este imposibil să convingi pe cineva ceva ce respectivul nu vrea să creadă.

Și mai stimate domn Bitter,
Păi, dom'le, democrația cam asta e: un fel de galerie ( = majoritate) care-și impune voința politică. Acum galeria, - dacă nu ați aflat încă (pe unde veți fi viețuind?!) - urlă, în proporție de 90% (restul sunt privilegiații), că puterea portocalie este una mafiotă...

Eu cred că sunt doar 89,999999% pentru că mai sunt și eu: nici nu urlu, nici nu am vreun privilegiu (sau poate am - dar mi-e teamă să nu sune a justificare: anul trecut, schimbarea ilegală a codului fiscal mi-a adus o pagubă de vreo 40% din venituri. se pune ca privilegiu?)

Ați văzut cum au furat în parlament, prin infractoarea Roberțica, în ochii tuturor?
Văzut. Din păcate, a devenit un fapt banal. Nu mă mai impresionează.

După același model, la viitoarele alegeri intenționează să FURE în continuare.
Deși mă vezi "portocaliu", eu aș paria ăia 40% pomeniți mai sus că va avea loc o schimbare la viitoarele alegeri.

Ori, în aceste condiții, dv. în calitate de cetățean, chiar dacă cenușiu(!), nu aveți nimic altceva de făcut decît să încurajați această intenție perversă. Bravo!
Sunt tare curios unde am încurajat-o. Că am atacat un proiect de lege motivat incorect? Motivați-l corect și nu îl mai critic. Între timp domnul Cristescu a făcut-o așa că nu mai critic nimic.

Pdap, vă întreb din nou, fe fe serios, dacă tot ziceți că fac glumițe: spuneți că românii care muncesc pe dincolo plătesc taxe p-acilea (de fapt, numai una). [...]Dar, la rest, nu mai plătesc taxe în România, ci pe-acolo pe unde hălăduiesc. Atunci cum putem considera acest gest? Nu cumva drept evaziune fiscală?
AU VENIT DIASPOREZII ȘI ȘI-AU DECLARAT, ÎN ROMÂNIA, LA FISC, VENITURILE, AȘA CUM FACE ORICE CETĂȚEAN ROMÂN DIN ȚARĂ? NU. Asta înseamnă că se află sub incidență penală și, ca atare, NU AU DREPT DE VOT! Clar?

Foarte clar :)))))). Sunteți un simpatic :) Ca să răspund serios, sunteți într-o mare și totală eroare. Veniturile se declară și se impozitează în țara în care au fost obținute. Ar fi putut și statul român să obțină ceva bănuți doar dacă legea impozitului pe avere ar fi fost instituită vreodată. Numai că aceea este o lege care combate evaziunea fiscală și nici un politician (de nici o coloratură!) nu e nebun să își taie singur craca de sub picioare și să propună o astfel de lege. Deși... la noi nici legile nu au mare valoare din moment ce aplicarea lor se face după bunul plac al unora.

Aș vrea însă să știu, mr. Bitter, din ce trăiești matale, de nu ești revoltat, vizavi de ceea ce se-ntîmplă?
Ce fac? Deși nu trebuie să dau socoteală nimănui, nu este totuși un secret. Fac soft pentru o firmă care are doar clienți străini și nu are nici o treabă (adică nici un contract) cu statul roman. De aia mă doare în cot ce culoare are puterea.

Cum de nu faci parte din “galerie”?
Nu mi-a plăcut niciodată să fiu cu "gloata". În plus, nu văd nici o soluție, din nici o parte, așa că de ce să mă agit ca prostu?

Asta scrie pe matale cu majuscule porto peste fond cenușiu – combinație perfectă!
Părerea dumitale. Cine te poate contrazice?
 
Postat de catre disparut de pe net la data de 2011-07-29 17:29:25
         
 
  CÎND CETĂȚENII ROMÂNI REZIDENȚI ÎȘI VOR DECLARA TOATE VENITURILE LA FISC, ÎN ROMÂNIA, ȘI VOR PLĂTI TOAAATE IMPOZITELE ȘI TAXELE PE CARE LE PLĂTEȘTE UN FRAIER CA MINE, CARE VIEȚUIEȘTE AICI, ATUNCI DA, POT AVEA ACELAȘI DREPT DE VOT CA ȘI MINE!

ASPECT PENAL: CETĂȚENII CARE PRACTICĂ EVAZIUNEA FISCALĂ, ÎN FORMĂ REPETATĂ, EVITÎND DECLARAREA VENITURILOR, CAD SUB INCIDENȚA PUNITIVĂ A LEGII ȘI, IMPLICIT, DECAD DIN DREPTURILE LOR CIVICE. Situație în care se află rezidenții.

Lucrurile-s clare ca lumina zilei.

 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 17:04:11
         
 
  Ce faci, Rădulescule?
Îmi furi vorbele? Mi te substitui?
Brava ție!
Mai înveți și tu cum se lucrează cu sculele pe care ți le-a dat Mama Natură, - dacă le ai - nu la freze și raboteze!
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 17:01:07
         
 
  Nu, băi mestecător de vorbe!
Eu mă duc la muncă, nu la somn, ca voi, lingăilor, al căror mijloc de produție e papagalul!
Azi, din pricina voastră, am rămas în urmă cu ceea ce-mi porpusesem să fac.
Du-te, [...], și viseză portocaliu!
Va veni ea vremea cînd o să vă scotem pe nas toate sforăiturile!

.............................................

Rădulescule,
Te-ai culcat și tu, neică!
Cu [...]?!
Frumos!!

(Ioan Peia)
 
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-29 16:38:28
         
 
  -> Emanuel Cristescu
Asta am spus și eu. Indirect!...

Păi nici eu nu am susținut altceva :) Din păcate mulți nu citim pînă la capăt sau pînă înțelegem.

Argumentul cumpărăturilor purtătoare de TVA nu este un argument pertinent.
TVA-ul este una dintre sursele principale de alimentare a bugetului de stat. În argumentația mea, este un argument pertinent.

Dacă ar fi, înseamnă că toți cetățenii care vin în România indiferent de cetățenie ar trebui să aibă drept de vot...

Greșit, greșit, greșit!!! Nu am susținut niciodată o astfel de gugumănie. Repet, deși ar fi trebuit să înțelegeți pînă acum, nu am afirmat nici o clipă că cei care contribuie la buget trebuie să aibă drept de vot ci că motivația dvs., cum că cei care NU contribuie la buget ar trebui să NU poată să voteze administratorii bugetului este greșită.

Vedeți efectul pervers? Vedeți cât de complex este fenomenul economic?
Încă o dată, nu mă acuzați de ce nu am spus, eu afirmam că "fenomenul economic" nu poate constitui o motivație a eliminării dreptului de vot al diasporei.

Vă sugerez să nu vă mai hazardați în astfel de probleme. Nu de alta dar se întorc asemeni bumerangului împotriva domniei voastre.
Din păcate, trebuie să vă întorc același răspuns, dvs. citiți și interpretați doar cum vă convine.

În plus, distinse coleg, nu acesta este argumentul forte al propunerii mele de INTERZICERE a votului prin corespondență și în afara țării.
În cuprinsul propunerii de lege, nu am văzut o altă motivație. Dacă există, vă rog să mi-o arătați, că sunt chior și îmi scapă. Haideți să vă vînd un pont, ca să vedeți că nu sunt doar gică-contra: o motivație mult mai solidă, decît cea cu "administratorii bugetului" este cea legată de efectul alegerilor. Nu este moral ca acei care trăiesc în străinatate și sunt puțin sau deloc influențați de rezultatele alegerilor să poată să decidă soarta celor care sunt ceas de ceas sub influența administrațiilor centrale sau locale. Rămîne de văzut ce s-ar putea face pentru cei care sunt doar temporar plecați.

Acest argument, al contributivității la alimentarea bugetului, viza mai mult o componentă de morală.
Încă o dată, nu mai pomeniți de alimentarea bugetului, pentru că este o idee ilogică. Cu ce contribuie, de ex., un pensionar la buget? sau unul care pur și simplu nu plătește taxe (nu mă scoateți acum că aș vrea să nu mai voteze pensionarii sau unele naționalități conlocuitoare). Bugetul nu are ce căuta în discuția asta despre dreptul la vot, e tot ce am susținut de la primul mesaj pînă acum și probabil că am o problemă gravă de comunicare dacă încă nu m-ați înțeles.

Din cauza votului noi suntem furnizori de căpșunari și de diasporă. Dacă am avea o conducere profesionistă sau care măcar să înțeleagă ceva economie, în zece, cinsprezece ani am putea să ne situăm printre țările cele mai avansate din Europa.
Sunt foarte sceptic. Chiar dacă am importa acum un guvern de nemți (cu tot cu eșaloanele doi și trei de prin ministere, că ăia sunt buba cea mai mare) și tot nu cred să avem vreo șansă ca să avansăm măcar 5 poziții în clasamentul europei. Sunt răni adînci care nu se vindecă așa ușor.

Eșecul României, distinse coleg, este UN EȘEC AL MANAGEMENTULUI.
Corect.

managementul rezultă ori se constituie în urma votului. De aceea votul ar trebui să ne preocupe pe toți!
Incorect. Votul poate să aibă o valoare DOAR atunci cînd există alternative. Vedeți dvs. ca vreunul din partidele "importante" să își fi schimbat blana dintr-odată? Nu am nici un fel de speranțe în nici unul dintre ele, inclusiv (sau mai ales) în cel portocaliu.

Pe dumnevoastră vă deranjează eforturile mele de a deschide ochii și altora și de a găsi o soluție pentru alegeri corecte. Adică pentru prevenirea și stoparea fraudei electorale!
Din nou incorect. Sunt sceptic, nu cred că demersul dvs. va avea vreo finalitate, dar nu mă deranjează, ba chiar urăsc frauda, de orice formă ar fi. Mă deranjează însă motivațiile certate cu logica și faptul că vreți să luptați împotriva fraudei prin limitări de drepturi. Mi se pare o atitudine un pic fascistă, nu credeți?

Nu vă simțiți, și mă adresez tuturor acum, culpabili că, prin votul domniilor voastre, ați împuternicit acest management al țării care ne-a adus pe ultimul loc în lume;
Nu, nu mă simt. Am avut cumva vreo guvernare care ne-a oferit altceva decît hoții și incompetență? Care a fost aia? Am ratat cumva vreuna care ne-ar fi oferit un management adecvat? Care avea soluții?! Hai să fim serioși. Oricine ajunge în fruntea bucatelor nu știe decît să își taie o felie cît mai mare și să își promoveze oamenii pe criteriu politic.

Spuneți, sentențios că aș fi în afara subiectului. Vă sugerez să mai meditați.
"Subiectul" era fraza dvs. pe care am pus-o în italice, în prima mea intervenție. Tot ce nu are tangență cu acel subiect este, evident, în plus.

Da, pentru că ultimile alegeri au fost fraudate prin intermediul secțiilor de votare din afara țării, propun interzicerea votării în afara țări.
Exact! Bravo pentru curajul exprimării! Asta am afirmat (în sensul de acuzat) și eu că vreți să propuneți, dar vă ascundeți după motivații economice care nu își au rostul.
După părerea mea, este o opinie greșită, chiar periculoasă. Ca și cum ni s-ar interzice să ieșim pe stradă după ora 21:00 pentru că se petrec furturi și crime sau să nu mai folosim mașina pentru că se întîmplă accidente. Oare nu există soluții ca să nu se poată frauda alegerile, dar toți românii să voteze?!

Ori găsirea unor soluții de vot care să nu mai permită o astfel de fraudare.
Păi așa da! Veniți cu idei/soluții de a repara ce e stricat sau s-ar putea strica, nu de a desființa.

PS.
1. Întrebările care m-au oripilat nu au fost puse după intervenția mea ci înainte, încă din prima dumneavoastră intervenție. Recitiți. Mai târziu ați revenit.
Ok, înseamnă că nu am înțeles. Eu credeam că e vorba despre mesajul nr 2. Interesant că în ultima dvs. intervenție ați dat tuturor întrebărilor mele din primul mesaj un răspuns pozitiv. Ciudat că v-au oripilat.

2. Poate v-a scăpat. Intervenția mea poartă titlul, criticați, dezbateți ignorați. Nu am pretenția infailibilității acestei propuneri. Haideți, constructiv, să o perfecționăm. Însă tipul acesta de gherilă internautică nu este productiv. Decât dacă, doamne ferește, nu s-ar face în spiritul Volkof, adică al dezinformării, diversiunii și încercării de anihilare a propunerii mele.
Nu mi-a scapat. Sunt insa mult prea dezamagit de politica romaneasca și mult mai sceptic decît Brucan și ai lui 20 de ani, pentru a participa la astfel de actiuni.

3.Cele două ironii, fine spun eu, “lipsa de la cursul de fiscalitate și “trop loin de l’ecole” să fi fost „ranga” iar întrebările nelalocul lor pe care lea-ți formulat încă din prima intervenție să fi fost „floreta”?
Nu, ambele au fost răngi. Dacă doriți motivația pentru care nu am simțit acolo o ironie fină, ar fi mai bine de discutat în particular. Nu pot să îi explic domnului Cristescu ceea ce i-aș explica domnului Corbu.


4. Scuzele prezentate, pentru modul de adresare, se acceptă. Firesc ar mai trebui și altele. Domnia voastră decide.
Faptul că ați acceptat pînă la urmă să scrieți adevăratul motiv al acestei legi, ba chiar l-ați și subliniat, înseamnă că intervenția mea și-a atins scopul, așa că vă adresez toate scuzele pe care le doriți pentru limbajul folosit.
 
Postat de catre disparut de pe net la data de 2011-07-29 16:05:30
         
 
  Rgret că discuția nu poate fi dusă în termeni civilizați de către toți membrii site-ului.

Domnilor, pe cei care v-ați exprimat deja punctele de vedre, vă rog să-i lăsați și pe alții. Acest topic nu trebuie parazitat cu certuri și reproșuri interpersonale. Eu, efectiv, cred în acest proiect și vreau să-i văd limitele, greșelile, inconsecvențele, etc. Pentru că, atunci când te concentrezi pe o problemă, riști să faci erori sistematice, pe care nu le mai observi. Eu vă mulțumesc sincer celor care au exprimat puncte de vedere față de subiectul topicului. Mulțumesc și pentru corectură și pentru ideea cu votul în afara țării.

Nu știu dacă vom reuși să promovăm acest proiect. Nu avem notorietatea necesară, mijloacele politice, etc. Însă el, proiectul, a fost prezentat unor distinși senatori, cu mare anvergură politică și înțelegere a situației economico-politico-sociale actuale din România și, sper, dacă vor avea mijloacele necesare să-l introducă în dezbaterea parlamentară, o vor face. Pentru că, dintr-o dezbatere parlamentară, cu siguranță, poate ieși ceva mai bun. Sau măcar se va trage semnalul. Pentru că o nouă fraudare ori suspiciune de fraudare a alegerilor ar fi prea mult. Ar fi excesiv. Ar fi insuportabil.

Și, mai cred că numai pe cale democratică se pot realiza lucruri durabile.

Ceea ce v-aș mai ruga ar fi să prezentați și altora link-ul. În special celor critici. Pentru a-i testa slăbiciunile.

PS. Știe cineva ce ar trebui să fac pentru a rămâne în prima pagină pe Facebook și nu în pagina mea personală? Am postat în pagina principală link-ul și invitația însă în câteva minute postarea a fost direcționată doar în pagina mea.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-29 15:24:17
         
 
  Q.E.D.!
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 14:56:04
         
 
  De data aceasta aveti totala dreptate. Ma vad silit sa va dau dreptate si sa inchid discutia in fata acestor intrebari devastatoare. Rusinat, desigur, imi cer permisiunea sa ma retrag. Vreau sa trag un pui de somn.
Hai, nu veniti si dumneavostra la somnic? Va rog!
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-29 14:47:15
         
 
  Alea pe care le-ai punctat erau cuvinte interzise, Rădulescule? Zău? Vrei să-ți arăt eu că ai folosit, cîndva, taman aceleași cuvinte interzise și nu te-a cenzurat nimeni?

Te-a pus Cristescu la botoane, taman acuș, aproape de alegeri!
Cîtă naivitate!
Cred că însumează toată naivitatea de pe cîteva hectare de pământ virgin!
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 14:41:46
         
 
  Gigilă Afeilă,
N-o da cotită! nu mă lua pe mine cu fluierici la la oul piciorului!
Așa ați făcut de fiecare dată cînd ați fost prinși cu fofîrlica: v-ați făcut că plouă abundent cu broaște.
Răspunde, în clar, și ACUM, la aceste două probleme:

1. AVEREA BĂSIȘTILOR! De unde, cum?
2. Veniturile nedeclarate ale diasporezilor.

Să te văd!...
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 14:38:10
         
 
  ultimele 3 comentarii ale colegului Peia, după ajustările de rigoare:


Mă doare-n bumb de ortografie, Rădulescule!
Tu și ordonanța ta m-ați înfuriat la culme!
Am un tîrnăcop în mînă {...}!
Știți ce-aș face cu el?
...................................................
Pe unde ai căutat, mafiotule?
Prin rigole, prin vidanje, prin tulumbe?
Mai caută o dată!
Dar puneți pune-ți și ochelari, că pe pipăitelea - ăsta e organul tău de simț: pipăitul! - nu prea poți face percepții complete. Vei da, certamente, de toată gașca lu Papuc Băsescu!
Trebuie să fii bătut în cap cu maiul că să NU VREI să observi că o situație socială deteriorată complet sporește numărul de indivizi care preferă să renunțe la viață decît să mai vadă fețe voastre bășiste!
Sau să fii PROGRAMAT să nu vezi.

Cum e cu acerea băseștilor, măi {...}?... că vreau să aflu și eu din gurița ta.
Zi-i acilea, să te auzim!

PS: Rădulescule, vezi că am ortografiat greșit substantivul "bumb"!
Corectează tu, înlocuindu-l cu cel folosit de către tine, pînă mai ieri.
Azi ești băiat cuminte: asculți și vîri ștăngi!
....................................................
Guriță portocalie,
Manevrele tale diversioniste îi pot păcăli doar pe proști!
Ți-ai dat singur seama de asta, dar continui să o freci, în virtutea inerției.

(Rădulescule, poți observa că n-am folosit nici un nume, deci pot să anexez următorul atribut, ca o reflexie generalissimă: {......}!)


...
 
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-29 14:36:58
         
 
  Mi-ai cenzurat trei comuri, Rădulescule!
Care nu aveau adresă, Rădulescule!
Dar tu le-ai cenzurat, Rădulescule!

Ai pus la butoane un băsist, Cristescule!
Of, mulți naivi mai viețuiesc pe lumea asta!
Mulți naivi, trași pe afoară de cutre!

 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 14:34:41
         
 
  Domnule Peia, dar nu este vorba despre curaj aici. Cred cu tarie ca nu este sanatos sa fiti contrazis atat de des.  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-29 14:34:26
         
 
  Dar nu te văd, Rădulescule, contra-argumentînd la povestea cu impozitele declarate la fisc de către diasporezi!
Nu are nimeni cutrajul să mă contrazică?
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 14:30:15
         
 
  Si inca ceva. Pentru ca sa va puteti camufla mai bine intentiile servile, incercati sa nu mai imprumutati atat de mimetic pozitiile domnului Cristescu. Macar de ochii lumii. In marinimia domniei sale, poate i se va face mila si va interveni asupra nivelului.  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-29 14:18:34
         
 
  Domnule Peia, va rag sa fiti respectuos cu userii care au nivelul de acces mai ridicat decat dumneavoastra. Sau doar nivelul, ma rog.
Revolta dumneavoastra este induiosatoare, dar, pe cat pare de autentica, pe atat este de amuzanta. Cu cat pare mai autentica, cu atat este mai amuzanta. Ati ajuns de rasul site-ului, dar continuati sa va dati in spectacol fara sa observati ca mare parte din zambetele pe care le provocati sunt pline de compasiune. In fapt, tind sa cred ca aveti dreptate. In situatia dumneavostra, ce poate fi mai dulce decat compasiunea celorlalti?
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-29 14:12:11
         
 
  "Ceea ce se știe, în general, despre riscul suicidar provine din cercetările încadrul cărora specialiștii au intervievat o rudă sau un prieten pentru a ști caresunt simptomele psihiatrice specifice care s-au manifestat în viața unei personaecare s-a sinucis. Este vorba despre ceea ce specialiștii numesc “autopsiepsihologică”. Această abordare permite demonstrarea faptului că un număr însemnat de adulți care se sinucid prezintă în lunile, respective anii, careprecedă decesul lor semen sau simptome de tulburări psihiatrice
-depresii majore;
-alte tulburări de ordin afectiv, cum ar fi tulburarea bipolară (perioade dedepresie care alternează cu stări euforice, cu stări maniacale și carepot dura zile sau zile;
-schizofrenie;
-anxietate și tulburări de comportament;
-impulsivitate;
-sentimental de neputință.
Depresia pare a avea un rol major în sinucidere și se estimează că ea esteresponsabilă de aproximativ 65% până la 90% din sinuciderile cu patologii psihiatrice. Riscul este cu atât mai mare la pacienții depresivi, cu cât aceștia încetează să mai ia medicația pe care o găsesc inutilă, considerând că nu există nici un tratament pentru ei, pentru că oricum nu se vor vindeca
Această boală poate apărea la orice vârstă și indifferent de sex. Depresia masculină este precedată de diverse tipuride violență, atât în familie cât și în afara ei. Tratarea ei este foarte importantă la pacienții de sex masculin, mai ales dacă se ține seama că, în multe culturi,sinuciderea este mai frecventă la bărbați."
"Schizofrenia este o altă patologie psihiatrică puternic asociată sinuciderii.Riscul de sinucidere privind durata de viață la acești pacienți se situează între10-12%. Riscul este cu atât mai mare cu cât pacientul este mai tânăr, estebărbat, se află în primele stadii ale bolii, la cei care erau dinamici, mental șisocial, înainte ca boala să se declanșeze, la pacienții care au recăderi cornice șila cei la care se estimează o așa-zis㠓dezintegrare mentală”. Alcoolismul și toxicomania sunt considerate și ele ca având un rolimportant în sinucidere"

Am cautat peste tot, dar niciun tratat de specialitate nu vorbeste de proasta guvernare oranj.
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-29 13:58:32
         
 
  postez mai jos comentariul distinsului coleg și bun amic Peia, minus pasajele în care încalcă regulamentul europeic, sau regulile de circulație pe bulevardul limbii române:


Mai întîi, vreau să lămuresc cu argatul Afeiescu, o problemă...
(Deci dacă ai permis un așa ATAC LA PERSOANĂ, Rădulescule, să nu te pună dracu să mă cenzurezi pentru că-i returnez mingea peste fileu ordonanței tale!)


Măi, giumbușluc întunecat, cine zici tu că e slugarnic?
Eu, care, sunt împotriva puterii mafiote, ori tu, care lingi, zi de zi și ceas de ceas, organul aceleași puteri, după cum se vede cu ochiul liber? Verodatăm undeva, în lumea asta, cine e împotriva puterii abusive și discreționare, poate fi socotit slugă? Uita-ți-vă, mai întîi, la bocismul vostru de umblători în patru labe și p-ormă să vorbiți de mersul trenurilor, măi ceată de mafioți, organizați după sistem ierarhic specific: cu naș în frunte. Cam ce fel de judecată băsistă umblă prin axonii tăi, Ceapaev?...
TU, SLUGĂ SUBDEMNĂ A SPECIEI OMENEȘTI care lustruiești potcoave de cai morți!
Ție îți provoacă silă "slugărnicia" mea?!!!
AI TUPEUL NEMERNIC SĂ MĂ CLASEZI PE MINE ASTFEL, CÎND NU AM DOVEDIT NICIODATĂ ACEST LUCRU?

Știi ceva, argatule medieval, nu e nimic în lumea asta care să mă înfurie mai tare, iar dacă te-aș avea acum în față te-aș învăța minte, lingăule! Tu te amuzi? Băi Pitulice Unu, te-oi amuza tu, da ca un binecunoscut personaj în bîlci!


Și-acum, cu tine Rădulescule, care te ascunzi după un pseudonim, că așa fac toți informatorii:
Mai ieri ziceai că te îngrețoșează să citești legi, iar azi căutași cu mare rîvnă, să vezi tu cam cu ce poți veni împotriva propunerii de a faceo lege care să vă împiedice a mai sta în capul bucatelor.
Geambașule, uite care-i faza simplă și am S-O REPET PÎNĂ VI S-O STREPEZI DINII:
Spui tu, cu logica ta de șpănuitor de vorbe: "rezultă că românii rezidenți, sau aflați la muncă în străinătate, dacă își păstrează cetățenia,"

Iar eu spun asta, neamule: CÎND CETĂȚENII ROMÂNI REZIDENȚI ÎȘI VOR DECLARA TOATE VENITURILE, AUZITUM-AȚI?... TOATE VENITURILE LA FISC, ÎN ROMÂNIA, ȘI VOT PLĂTI TOAAATE IMPOZITELE PE CARE LE PLĂTEȘTE UN FRAIER CA MINE, ATUNCI DA, POT AVEA ACELAȘI DREPT DE VOT CA ȘI MINE!

Scurt pe doi! Sau să voteze fracționat: Cît ai declarat la fisc, nene? Zero barat! Atunci zero barat e votul tău. Pentru că, dincolo de aspectul moral al problemei, intervine ASPECTUL PENAL: CETĂȚENI CARE PRATCTICĂ EVAZIUNEA FISCALĂ, ÎN FORMĂ REPETATĂ, CAD SUB INCIDENȚA PUNITIVĂ A LEGII ȘI, IMPLICIT, DECAD DIN DREPTURILE LOR CIVICE.

Ia să-ți văd contraargumentele, taică Ascultaciule!

Ps: Nu știu cunm se face, dar imediat sa-u adunat al gargară toți portocalii de pe aici, agenți cu tresă ai securiștilor lui băsescu!unde, desigur:

sa-u adunat = s-au adunat
Verodatăm = vreodată
VI S-O STREPEZI DINII = VI S-OR STREPEZI DINȚII
AUZITUM-AȚI? = AUZITU-M-AȚI?
PRATCTICĂ = PRACTICĂ
toți portocalii = toți portocaliii
etc
 
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-29 13:55:54
         
 
  Dom' Cristescu,
Hai să vă mai "slugărnicesc" nițel!!...
Dom'le, matale chiar așa de orb ești încît nu realizezi că ăștia nu se vor convinși? Nu trebuie să se lase convinși. Ei au misia lor!...
Strici, cu atîta inconștiență, orzul pe gîște? Nu vezi că fac mișto? Dom'le, ești de-o naivitate mai mult decît infantilă! Ăștia-s specializați în fel și fel de diversiuni și matale-ți verși fierea de pomană, încercînd să-i connvingi pe mafioți să devină onești membrii ai societății! Cu ăștia nu poți lupta decît cu parul în mînă, de cîte ori vrei să-ți repet?
Auzi, cică "antelectualul" afeist nu poate pricepe și discerne că 5000 de oameni s-au sinucis din pricina tembelismului lor managerial!
Păi, în primul rînd că ăsta e intelectual, cum e broasca năpădită de păr!
Iar, în al doilea rînd, că are suflet de cîine! Se vede clar din vorbe și atitudine. Ăsta l-ar omorî și pe tas-o, dacă mîine ar ajunge împărat, că doar proverbele alea nu sunt doar vorbe-n vînt.
El nu e, bre, decît e un slugoi obișnuit, setat pe algoritmul supunerii și execuției necondiționate. Ce ți-e neclar? Pe vremea lui Ceaușescu nu erau destui slugoi din ăștia care mîncau cu polonicu pe la adunări, ședințe, congrese, prin presă și la TV, și dracu mai știe pe unde, fără să le pese de marea masă chinuită? Ăia crezi că s-au volatilizat în spații astrale? Nu. Iată-i: ei și urmașii lor!...
Amin!

Și, pls, încetează, dom'le, să-ți mai compromiți inteligența cu miștocarii ăștia de doi lei!
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 13:48:01
         
 
  Sunt de acord ca MANAGEMENTUL institutiilor de stat a fost defectuos si inca mai este. Guvernul face eforturi sa aduca la conducerea acestor institutii, echipe de profesionisti din mediul privat, din tara si din strainatate. S-a dovedit ca nu avem MANAGEMENT de performanta, aveti dreptate aici, dar am mari rezerve ca economia Romaniei se sprijina pe sectorul economic de stat.  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-29 13:41:33
         
 
  "in fata argumentelor pe care doriti sa le aduceti in sprijinul unui abuz?"

preocuparea mea pentru alegeri corecte, adică nefraudate și soluțiile propuse, reprezintă un abuz?

Domnule Florian, criza din România NU ARE DECÂT EXTREM DE PUȚIN DE-A FACE CU CRIZA MONDIALĂ: prostul management începând cu iresponsabilitatea acelui Pogea, reducerea salariilor și pensiilor, inducerea neîncrederii în mediul economic, sufocarea și omorârea liberei inițiative, "investițiile" publice discreționar, în domenii neprioritare și altele reprezintă ceea ce de fapt și este O CRIZĂ A MANAGEMENTULUI ROMÂNIEI cu consecințe extrem de grave asupra populației.

Guvernele anterioare au plătit. Guvernarea de acum a inchis școlile, a închis spitalele, gestionează prost fondurile de sănătate, etc.

Din fericire suntem un popor talentat. Ne vom reveni. Atât doar: să scăpăm de captivitate. Voturi corecte și alt management. Și sunt soluții multiple.

Credeți că cca. 5000 de sinucigași pe an au fost toți demenți? Sunteți un intelectual, ce naiba! Aveți capacitatea de a vedea înțelege și discerne. Au fost aduși în situația de a se sinucide!
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-29 13:30:33
         
 
  Observația este corectă. Dar tu numai de observații ești bun? Nu ai și tu o soluție?
(Emanuel Cristescu)

orice sistem de votare ai propune, oricît de evoluat, oricît de revoluționar, el și va dovedi viciile ascunse de abia după testarea în teren, în cazul de față, după primele alegeri.
e ca la cutiile de la Dacia Nova cu 5 viteze (știu ce spun). crăpau abia pe la 20-25.000 km.
astfel, se va fura chiar mai mult decît înainte.
au spart românii servere NASA, o să se împiedice ei de niște coduri de bare pe buletine îndoite la un colț?
să fim serioși.
un sistem de vot îndelung verificat și consolidat pe alocuri, îmi pare, cel puțin în faza asta, mai bun.
iată de ce nu avansez "soluții".


Nu te revoltă nimic?
(Emanuel Cristescu)

evident, multe, deși revoltă e mult spus, mai mult mă întristează.
dar cel mai tare mă întristează că, indiferent cine va cîștiga, va fi vorba doar de o rotație de cadre.
cine n-a înțeles încă asta, după 21 de ani de la marea înghesuială, dă-mi voie s-o spun cu maximă blîndețe, e naiv.


Fericit trebuie că mai ești!
(Emanuel Cristescu)

din motive strict personale, chiar sunt :)


Te invidiez!
(Emanuel Cristescu)

"cine nu e invidiat, nu e fericit" / maestre Peia, nu mai știu cine-a zis-o, caută matale prin ceasloave :)
 
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-29 13:21:35
         
 
  "De exemplu secții de vot organizate nu de către Ministerul de Externe. Din aceste secții trebuie să facă parte reprezentanți ai tuturor partidelor care participă la vot."

de acord, să le organizeze un ONG sau o comisie UE pentru statele cu democrații incipiente, dar trebuie să specifici unde anume le organizezi, și sursele de finanțare.

de ex, intransigenții, inflexibilii, vigilenții reprezentanți ai partidelor, dacă pleacă în insulele Fidji, să zicem, unde avem o puternică comunitate (sorry pt. cacofonie) de 5 români rezidenți cu drept de vot, pleacă pe bani de la buget (adică și pe banii mei) sau pe banii alocați partidelor pentru campanie, adică tot pe banii mei?...
 
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-29 12:27:46
         
 
  Domnule Cristescu, stiu ca aveti o toleranta "largita", fapt care confirma ca aveti si o inteligenta asemanatoare, inteligenta de care nu m-am indoit niciodata. Daca nu v-ar fi amuzat, poate ca nici n-as fi comentat astfel la adresa domnului Peia, personaj amuzant de felul lui. Dar sa lasam bruiajul si sa revenim pe tema.

"nu vă impresionează sinuciderile în lanț, bătrânii, pensionarii care au fost aduși în starea actuală de sărăcie? Milionul de analfabeți? Cerșetorii?" ...Avem analfabeti, este adevarat, dar analfabetii de astazi sunt elevii de acum mai bine de 20 de ani.
Consider ca ati omis din lista de orori aduse de guvernarea oranj pe cei bolnavi de cancer, de diabet, de leucemie, SIDA si alte boli oranj. Desigur ca sunt malitios dar cum as putea sa reactionez in fata argumentelor pe care doriti sa le aduceti in sprijinul unui abuz?

"Când, o persoană foarte dragă mie, m-a rugat să văd de ce nu mai primește pensia cum o primea înainte, i-am spus: pentru că nu m-ai ascultat și ai votat cum ai votat"
Am si eu persoane dragi, pensionare, dar care n-au suferit nicio modificare a pensiei de pe urma crizei. Nu i-am reprosat niciodata cum a votat (avem convingeri diferite), pentru ca o respect si am inteles ca este firesc sa voteze asa ca doar a trait pe vremea comunistilor si a ramas cu mentalitatea imbacsita de propaganda ceausista. A inteles, desigur, ca este criza peste tot in lume, iar acum se bucura ca Romania nu se gaseste in situatia disperata a multor state europene. Timp de trei ani am schimbat 4 joburi si sunt pe cale sa il schimb si pe cel actual. Nu ma plang, asa cum ii plangeti dumneavoastra pe cersetori, dar nici nu dau vina pe acarul Paun. Ce ar fi fost daca as fi fost cuprins si eu de dementa si mi-as fi pus streangul de gat, daca as fi iesit in strada cu mana intinsa sau daca as fi facut coada la ajutorul de somaj?
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-29 12:20:21
         
 
  "(2) Cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în străinătate, își exercită dreptul de vot în una din secțiile de votare din acea țară în care își au domiciliul sau reședința, în condițiile prezentului titlu."

"propun interzicerea votării în afara țări. Ori găsirea unor soluții de vot care să nu mai permită o astfel de fraudare. De exemplu secții de vot organizate nu de către Ministerul de Externe. Din aceste secții trebuie să facă parte reprezentanți ai tuturor partidelor care participă la vot."

Observația este corectă. Dar tu numai de observații ești bun? Nu ai și tu o soluție? Nu te revoltă nimic? Fericit trebuie că mai ești! Te invidiez!
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-29 12:08:28
         
 
  "(2) Cetățenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naștere".
(articolul 5, Constituția României)

"(1) Cetățenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv.
(2) Nu au drept de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale."

(articolul 36, Constituția României)

Art. 8. – (1) Fiecare alegător își exercită dreptul de vot în secția de votare în a cărei listă electorală este înscris, de pe raza localității în care își are domiciliul sau reședința, cu excepția candidaților care pot vota la una din secțiile de votare din cadrul colegiului uninominal unde candidează.
(2) Cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în străinătate, își exercită dreptul de vot în una din secțiile de votare din acea țară în care își au domiciliul sau reședința, în condițiile prezentului titlu.

(legea electorală, martie 2008)


rezultă că românii rezidenți, sau aflați la muncă în străinătate, dacă își păstrează cetățenia, nu-și pot pierde dreptul de vot decît în cazurile prevăzute la punctul (2), ceea ce face inutilă orice discuție pe această temă, din orice fel de perspectivă.

a, că vor vota clasic, prin corespondență, online sau prin porumbei voiajori, asta e altă chestiune.

sigur, legea electorală poate fi abrogată, se poate introduce un paragraf în care îi putem obliga pe canadienii din Toronto cu buletin de Ciorogîrla să vină acasă în ziua votului, dar cred că ne-ar rîde și curcile. sau mai știi.


 
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-29 12:00:54
         
 
  Domnule latunski criticul,

Remarc faptul că sunteți la obiectul topicului și că gherila transnistreană vă repugnă. Și mie. Presupun că și neprețuitei Nina Lapșenninikova
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-29 11:57:37
         
 
  "Domnule Cristescu, redati-i, va rog, nivelul de acces domnului Peia, pentru ca ma ingretoseaza atata slugarnicie."

Domnule Florian, i se pot reproșa multe domnului Peia însă nu ceea ce încercați domnia voastră să spuneți.

Dacă aș crede o secundă ce crede domnul Peia despre dumneavoastră aș spune că o faceți în scop diversionist pentru a inflama, divide și distrage atenția de la subiect. Cum, îmi imaginez, la standardele de pe acolo, nu se vine cu argumente puerile, eu nu cred și pur și simplu mă amuzați.

Aproape că nu este zi să nu facă o trimitere mai mult ori mai puțin răutăcioasă la mine, să mă certe, să-mi reproșeze câte ceva. Iar dumneavoastră insinuați ceea ce insinuați. Pur și simplu la acest topic, pe ansamblu, părerile coincid. Dar de aici și până la ce spuneți dumneavoastră....

Este un emoticon în care arătătorul se tot îndreaptă spre zona geniană. Considerați că l-am pus.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-29 11:46:17
         
 
  Domnule Jupp B. Itter

Spuneți: “- indirect, banii trimiși acasă de diasporă, cresc bugetul țării, nu puteți nega asta;”

Asta am spus și eu. Indirect! Niciodată nu am negat contribuția diasporei la situația economică a României. Dimpotrivă. Am accentuat influența benefică asupra balanței comerciale. În subsidiar, pentru cine înțelege, aceasta înseamnă că România nu trebuie să-și finanțeze din eventuale împrumuturi deficitul balanței comerciale ori s㠓transfere” acest deficit în devalorizarea monedei naționale. Ceea ce este un fapt bun. Însă așa cum am afirmat și cum constat că, în sfârșit ați înțeles, alimentarea bugetului nu se face în mod direct de la cei din diaspora. Decât în mică măsură respectiv dacă au proprietăți în România.

Argumentul cumpărăturilor purtătoare de TVA nu este un argument pertinent. Dacă ar fi, înseamnă că toți cetățenii care vin în România indiferent de cetățenie ar trebui să aibă drept de vot întrucât dacă au intrat în România și au cumpărat produse și servicii purtătoare de TVA, înseamnă că au “alimentat” bugetul de stat și ca atare, în viziunea dumneavoastră, cei care alimentează bugetul de stat prin TVA au drept de vot. Vedeți efectul pervers? Vedeți cât de complex este fenomenul economic? Vă sugerez să nu vă mai hazardați în astfel de probleme. Nu de alta dar se întorc asemeni bumerangului împotriva domniei voastre.

În plus, distinse coleg, nu acesta este argumentul forte al propunerii mele de INTERZICERE a votului prin corespondență și în afara țării. Acest argument, al contributivității la alimentarea bugetului, viza mai mult o componentă de morală. Vă amintiți, “cerul înstelat deasupra mea și legea morală în mine”. Eu cunosc mulți români, inclusiv unii din proximitatea mea afectivă, care acum regretă imens că au votat cum au votat deși i-am atenționat. Când, o persoană foarte dragă mie, m-a rugat să văd de ce nu mai primește pensia cum o primea înainte, i-am spus: pentru că nu m-ai ascultat și ai votat cum ai votat. Da aceasta este legătura directă. Și, de aici, de la vot, plecă tot răul. Mai exact de la furtul votului. Și sunt sigur că sunt mulți din diaspora, nu dintre cei cărora li s-a furat votul fără să știe, ci dintre cei care sincer, din convingerea, au votat oranj, care acum regretă. Și care au înțele mecanismul. La aceștia fac eu apel. Pentru că, pe spatele și în numele lor se pregătește o nouă mare fraudă electorală INSTITUȚIONALIZATĂ. Nu vă oripilează faptul că ministrul de externe se ocupă de componenta electorală care nu intră în niciun fel în fișa postului său?

Din cauza votului noi suntem furnizori de căpșunari și de diasporă. Dacă am avea o conducere profesionistă sau care măcar să înțeleagă ceva economie, în zece, cinsprezece ani am putea să ne situăm printre țările cele mai avansate din Europa. Eșecul României, distinse coleg, este UN EȘEC AL MANAGEMENTULUI. Iar managementul rezultă ori se constituie în urma votului. De aceea votul ar trebui să ne preocupe pe toți!

Pe dumnevoastră vă deranjează eforturile mele de a deschide ochii și altora și de a găsi o soluție pentru alegeri corecte. Adică pentru prevenirea și stoparea fraudei electorale! Și mă surprinde această poziție atât la dumneavoastră cât și la alți colegi de site. Oare nu trăți în România. Nu vă simțiți, și mă adresez tuturor acum, culpabili că, prin votul domniilor voastre, ați împuternicit acest management al țării care ne-a adus pe ultimul loc în lume; nu vă impresionează sinuciderile în lanț, bătrânii, pensionarii care au fost aduși în starea actuală de sărăcie? Milionul de analfabeți? Cerșetorii? Etc.

Spuneți, sentențios că aș fi în afara subiectului. Vă sugerez să mai meditați.

Da, pentru că ultimile alegeri au fost fraudate prin intermediul secțiilor de votare din afara țării, propun interzicerea votării în afara țări. Ori găsirea unor soluții de vot care să nu mai permită o astfel de fraudare. De exemplu secții de vot organizate nu de către Ministerul de Externe. Din aceste secții trebuie să facă parte reprezentanți ai tuturor partidelor care participă la vot. Și să fie dotate cu web-cam-uri conectate la internet. Adică să respecte procedura propusă prin acest proiect. Diaspora noastră, sunt sigur, înțelege că, în numele și pe spatele ei s-au făcut și se fac mari fraude electorale. Eu dacă aș face parte din diaspora m-aș organiza și aș renunța oficial la acest drept până nu s-ar găsi metode sigure ca votul să-mi fie respectat. Nu manipulat.

PS.
1. Întrebările care m-au oripilat nu au fost puse după intervenția mea ci înainte, încă din prima dumneavoastră intervenție. Recitiți. Mai târziu ați revenit.

2. Poate v-a scăpat. Intervenția mea poartă titlul, criticați, dezbateți ignorați. Nu am pretenția infailibilității acestei propuneri. Haideți, constructiv, să o perfecționăm. Însă tipul acesta de gherilă internautică nu este productiv. Decât dacă, doamne ferește, nu s-ar face în spiritul Volkof, adică al dezinformării, diversiunii și încercării de anihilare a propunerii mele.

3.Cele două ironii, fine spun eu, “lipsa de la cursul de fiscalitate și “trop loin de l’ecole” să fi fost „ranga” iar întrebările nelalocul lor pe care lea-ți formulat încă din prima intervenție să fi fost „floreta”?

4. Scuzele prezentate, pentru modul de adresare, se acceptă. Firesc ar mai trebui și altele. Domnia voastră decide.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-29 11:25:45
         
 
  Stimate domn Bitter,
Nu reușiți, bre, să vă ascundeți suficient de bine, oricît v-ați da dupe cireș, chiar dacă faceți pe cenușiul (aoleu!... sunteți din zona aia etnică, precum Cioacă, Cercel și Aferescu? Atunci se explică!...).
Și mai stimate domn Bitter,
Păi, dom'le, democrația cam asta e: un fel de galerie ( = majoritate) care-și impune voința politică. Acum galeria, - dacă nu ați aflat încă (pe unde veți fi viețuind?!) - urlă, în proporție de 90% (restul sunt privilegiații), că puterea portocalie este una mafiotă și încearcă, prin orice mijloace, să-și perpetueze prezența în fruntea bucatelor. Ați văzut cum au furat în parlament, prin infractoarea Roberțica, în ochii tuturor?
După același model, la viitoarele alegeri intenționează să FURE în continuare. Și, asta, potrivit declarațiilor ministrului de externe, care a participat activ la masivele fraude de la alegerile anterioare. Cică ar vrea să mai fure cel puțin UN MILION DE VOTURI! A declarat public, că nici nu se mai obosesc să o zică la fereală. Cum? Folosindu-se de parodia votului la calculator!
Ori, în aceste condiții, dv. în calitate de cetățean, chiar dacă cenușiu(!), nu aveți nimic altceva de făcut decît să încurajați această intenție perversă. Bravo!

Pdap, vă întreb din nou, fe fe serios, dacă tot ziceți că fac glumițe: spuneți că românii care muncesc pe dincolo plătesc taxe p-acilea (de fapt, numai una). Stai, bre, oleacă: să zicem că da, că banii pe care-i trimit rudelor, în rotirea lor prin România – căci e evident că se-ntorc de unde au venit, produsele cumpărate de pe aici fiind tot din import – banii ăia, ziceți, și-ar lăsa icrele TVA-ului p-acilea. Da’, dar ei cîștigă mai mult decît trimit rudelor, prietenilor. (apropos: mr. Cioacă vă sponsorizează bunăvoința numai cu 10 dolărei? Ai bre: ori el este un cîrpănos, ori dv. mințiți!). Este cîștigul mai mare? Este! Dar, la rest, nu mai plătesc taxe în România, ci pe-acolo pe unde hălăduiesc. Atunci cum putem considera acest gest? Nu cumva drept evaziune fiscală?
AU VENIT DIASPOREZII ȘI ȘI-AU DECLARAT, ÎN ROMÂNIA, LA FISC, VENITURILE, AȘA CUM FACE ORICE CETĂȚEAN ROMÂN DIN ȚARĂ? NU. Asta înseamnă că se află sub incidență penală și, ca atare, NU AU DREPT DE VOT!
Clar?

La argumentul de mai sus mai adaug și faptul că, nefiind în cunoștință de cauză, relativ la ceea ce se întîmplă pe aici, nu au cum să voteze corect. Prin urmare, pa!

Aș vrea însă să știu, mr. Bitter, din ce trăiești matale, de nu ești revoltat, vizavi de ceea ce se-ntîmplă? Cum de nu faci parte din “galerie”? Sau noi, ăștia 90% care “înjurăm”, suntem nește neciopliți, iar matale un lord care stă cu burta lipită de șirul spinării și așteaptă pomană portocalie? Bre, mă lași! Se vede clar că ești agent oranj! Asta scrie pe matale cu majuscule porto peste fond cenușiu – combinație perfectă!
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 09:50:00
         
 
  " decît mult și fără rost, mai bine puțin și prost." (rădulescu)

Probabil din același motiv ți-ai radiat pelteaua aia de mai ieri! Ai ajuns și tu la aceeași concluzie, după ce ți s-au pus de-a curmezișul argumentele mele.

 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 08:57:32
         
 
  păi, Ioane, vorba englezului "non multa, sed multum" - altfel zis, decît mult și fără rost, mai bine puțin și prost.  
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-29 08:37:49
         
 
  Da, măi Rădulescule, ești deștept: stai pe mal și dai la fîțe!
Cred că de la atîta "ascultat" ți se trage: tot înregistrînd, ce să faci și tu?... numeri perii din barba spînului!

Ca o observație interesantă: cît am hălăduit pe neturile astea am scocotit cam cît am scris, cu aprox. Nu mi-a venit să cred: cca 1000 de pagini A4. Asta, fără ceea ce am radiat, și am radiat destul. Nu cred că mai sunt mulți care se pot lăuda cu o astfel de perormanță. Ei, în condițiilea astea, cînd știi că nu greșesc din neștiință, ci din oboseală sau neatenție, vii tu și faci muncă de măturător! Zău că ești ridicul/ridicol!


 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-29 08:22:45
         
 
  @ Peia, zici: "Potrivit logici portocalii a dlui Bitter", etc

deși "logici" mai cere un "i", observ totuși că ai pus un număr potrivit de "i"-uri la "portocalii", fapt care nu poate decît să mă bucure... felicitări și succes pe mai departe.
 
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-29 07:39:58
         
 
  Potrivit logici portocalii a dlui Bitter...

Domnule Peia, domnule Peia... aveți o problemă gravă în distingerea culorilor. Logica mea e încă bună și e cît se poate de cenușie iar de politicieni mă doare fix în cot. La dvs. însă, din păcate, nu văd decît o ideologie de tipul galeriilor de fotbal: cine nu scuipă și nu înjură împreună cu noi, e împotriva noastră. Așa este sau mă înșel?

Cît despre glumițele cu centuristele, i-am răspuns deja domnului Cristescu.
 
Postat de catre disparut de pe net la data de 2011-07-29 01:06:10
         
 
  Domnule Cristescu,

Îmi cer scuze pentru că m-am adresat cu numele dvs. real, recunosc că nu m-am gîndit că aș putea comite vreo greșeală.

Cît despre întrebările mele care v-au oripilat, au fost o reacție la mișto-ul pe care ați încercat să-l faceți pe seama mea, deși erați și continuați să fiți, voit sau nu, în afara subiectului:

- indirect, banii trimiși acasă de diasporă, cresc bugetul țării, nu puteți nega asta; eu nu am afirmat nici o clipă că asta le-ar da dreptul să aleagă ci doar am combătut afirmația dvs. că doar cei care participă la crearea bugetului ar trebui să aibă drept de vot; chiar nu vedeți diferența?! de aceea consider că glumițele cu centuristele nu își au rostul (deși am putea încadra activitatea acestora la "comerț" sau mai degrabă "turism" ;)

- propunerea dvs. de lege exclude dreptul la vot pentru diasporă, așa că nu înțeleg de ce îi tot dați cu "votul prin corespondență" (cu care reafirm că nu sunt de acord, trebuie să existe și alte soluții) și "codul bunelor practici..."; nu puteți combate o propunere posibil creatoare de ilegalități cu alta creatoare de inechități. Interesant că ați refuzat sistematic să răspundeți la această problemă (a interzicerii votului). Eu cred că dvs. ar trebui să aduceți argumente, eu nu am ce să demonstrez, cde rămîne negru pe alb... astru sunt cuvintele dvs. în propunerea dvs.

- iar divagați spunînd că vi s-au pus în gură alte vorbe și că de fapt țineți la diasporă. nu vă contrazic eu, textul dvs. de lege vă contrazice; modificați-l, îmbunătățiți-l, arătați că într-adevăr vă pasă.

Cît privește eleganța de spadasin, știți bine că pot să răspund întotdeauna la spadă cu spadă și la rangă cu rangă.


 
Postat de catre disparut de pe net la data de 2011-07-29 00:52:59
         
 
  Domnule Cristescu, redati-i, va rog, nivelul de acces domnului Peia, pentru ca ma ingretoseaza atata slugarnicie. In viata mea n-am vazut atata obedienta si umilinta la un singur om. Murdareste tot ce atinge si umple de secretii orice persoana care nu intra in acord cu opiniile dumneavoastra, doar din dorinta de a va cuceri bunavointa legata de nivelul sau de acces.
Redati-i demintatea, si poate se va ridica la inaltimea acesteia. Redati-i nivelul pana nu ne umple pe toti de scuipati.
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-29 00:16:30
         
 
  Eu n-am crezut nici un minuțel, dle Corbu, în faptul că demersul domniei voastre va stîrni cine știe ce reacții oneste în onor populațiunea europeică, atîta cît e, dar reprezentativă, ca eșantion minimal, pentru restul "europeicilor", ca să zic așa, din România. Mai întîi că: zi român și dă-ți un pumn în zonele sensibile!
Mai apoi, că gealații stăpînirii, bine plătiți, amișună peste tot, pe unde e posibilă o coagulare de opinie anti: iată, aici, sunt nu mai puțin de 5 portocalii - unii mai vehemenți, alții mai temperați, dar toți solidari și săritori la nevoie, cînd e de exercitat misia pentru care-și iau grăunțele.
Pe mine tare mă enervează naivitatea eternă a domniei voastre care crede că trecînd pe lângă un gard din care cîinii sar să te sfîșie, aceștia pot fi "educați" cu vorbulițe dulci, gen: "cuțu-cuțu, na grivei, mămăligă dacă vrei, dacă nu, o pun în coș și-o dau la alde Cocoș!"
Eu, în schimb, așa proceda așa cum se procedează, e veacuri, cu jagardelele lătrătoare, și anume zicîndu-le: "marș la rahat, că mămăligă ți-am dat"!
Asta-i esența, domnu Corbu, și asta-i metoda cea mai eficae: pe lingăi și profitori îi elimini, nu îi convingi!

 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-28 23:20:36
         
 
  Potrivit logici portocalii a dlui Bitter, centuristele ar trebui să voteze de două ori, căci prestează pe TVA și ziua, și noaptea, nu numai odată pe semestru, așa cum îi vin banii de la musiu Cioacă, adînc recunoscător dlui Jupp pentru că-l consideră epigramist sadea, ca și dînsul!
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-28 22:54:51
         
 
  Emanuele, Emanuele, trupul vrea, inima cere! N-ar fi mai bine ca să-mi cedați mie dreptul de administrare al saitului? Că mă voi înconjura de intelectuali(Nino Ionică), de îngeri (exintescu v.), de poeți (P. Mocanu), de doruleț_de Mai, de editori competenți; și-i voi da-n Bot pe cei care mulțumesc pentru trecere prin pagini, ca și cum ar fi un jurnal de autostradă, sau de mănăstire.  
Postat de catre latunski criticul la data de 2011-07-28 21:46:07
         
 
  "Ca exercițiu, evident poate fi făcut. Ca implicare civică eu cred că topicul ar trebui făcut cunoscut și altora." (Em. Cristescu)

Îmi amintiți de Bacovia: "Tot ce trebuie să am, pot să cer..."
 
Postat de catre latunski criticul la data de 2011-07-28 21:25:53
         
 
  Este făcut mai jos. Cei care au afirmat că susțin proiectul. Însă nu este relevant. Există principii clare privind estimatorul statistic.

Ca exercițiu, evident poate fi făcut. Ca implicare civică eu cred că topicul ar trebui făcut cunoscut și altora.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 20:56:26
         
 
  eu vreau suplimentar un act, de data asta, birocratic. vreau sa fie publicate pe situl biroului electoral central toate cnp-urile celor care au votat, pentru a stabili daca o persoana a votat de mai multe ori, cu autobuzul/excursia/trenul/etc. deci pe liste sa nu se copieze nr actului de id, ci cnp-ul care, ulterior, sa fie dat publicitatii.eu sunt dispus sa le verific pe calculator pe toate, sa vad daca se repeta si unde.  
Postat de catre nicolae tudor la data de 2011-07-28 20:53:54
         
 
  Cel mai intelept este sa facem un sondaj de opinie si sa vedem care este opinia autorilor de pe acest site.

Sunteti de acord cu legea care interzice dreptul de a alege si de a fi ales prin vot liber si universal acordat romanilor aflati peste hotare?

a) Da
b) Cred ca Da
c) Mai mult ca sigur Da
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 20:17:05
         
 
  Domnule Jupp B. Itter,

Educația mă împiedică să vă adresez întrebări similare cu cele pe care mi le adresați dumneavoastră.

De asemenea mă voi adresa domniei voastre cu pseudonimul cu care semnați.

În rest continuați pe aceeași linie. Vă veți pierde toată credibilitatea. Confundați noțiunile. După logica dumneavoastră ar trebui să poată vota prin corespondență și șoferul turc ori arab care, trecând pe centura, lasă contra unor servicii sume de bani. Cu aceste sume Maricica ori etc. vor cumpăra cărți care au TVA și timbru literar etc. etc. Nu mai vorbesc de importatorii de produse din România pentru că, nu-i așa? contra mărfurilor dau bani cu care se vor cumpăra care au TVA, etc. etc.
Ori toți rezidenții străini din România pentru că etc. etc.

Nu mai insist. Putem discuta cu argumente, dacă aveți, despre subiectele propuse mai sus. Nu cu întrebări asupra competențelor fiecăruia, etc. Acestea se cheamă argumentum ad hominem și exced regulile polemicii civilizate.

Da, eu și mulți ca mine și, mai sper, mulți români din diaspora, ca urmare a faptului că "votul prin corespondență" poate vicia rezultatele alegerilor prin fraudarea votului și coruperea, cumpărarea ori șantajarea, alegătorilor din diaspora, suntem, democratic, împotriva acestei proceduri de vot. „Codul bunelor practici în materie electoral㔠adoptate de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, prevăd explicit această posibilitate de interzicere a votului prin corespondență și o recomandă atunci când sunt suspiciuni de fraudă electorală. Iar noi avem nu suspiciuni ci certitudini în această privință.

Demonstrați-mi că nu am dreptate ori că procedura este în afara oricărei bănuieli. Sau că încalc vreun principiu democratic.

Nu-mi atribuiți alte spuse. Eu țin la diaspora noastră, chiar și pe site avem oameni din diaspora. Îi rog să-mi dea un exemplu dacă vreodată am jignit pe vreunul dintre ei. Mai știu că marea majoritate suferă și au plecat din România de nevoie. De mare nevoie. Nu am nimic cu ei. Însă este inacceptabil ca pe spatele lor să se fraudeze alegerile. Propuneți un sistem sigur și nu am nimic împotrivă ca ei să voteze. M-am gândit că ar fi posibilă amenajarea unor secții cu reprezentanți ai partidelor în locurile unde cei din diaspora își exprimă dorința de a vota. Aceste secții nu trebuie să fie organizate sub egida Ministerului de externe. Citiți „Codul bunelor practici în materie electoral㔠și veți înțelege de ce.

Să auzim de bine și, îmi place să cred, că o viitoare intervenție a domniei voastre se va situa în planul eleganței de spadasini, care, cândva ne caracteriza pe amândoi. În caz contrar îmi voi rezerva dreptul de a ignora intervențiile domniei voastre.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 19:57:14
         
 
  -> Emanuel Cristescu
Contribuția directă a diasporei, ..., constă în diminuarea deficitului balanței comerciale a României, ..., cei care nu au proprietăți în România nu contribuie direct, cum o fac toți cetățenii, inclusiv bugetarii, ați lipsit la fiscalitate, se vede treaba. Poate vă scapă subtilitatea ori,...

Domnule Corbu, chiar sunteți profesor de economie?! Ce importanță are dacă este vorba de o contribuție directă sau indirectă, din moment ce o parte din banii diasporei ajung în bugetul de stat? Exemplu: Nea Genu îmi trimite 10 euroi. Îi schimb la bancă pe 42 de lei (și da, aici am contribuit la balanța comercială a românicăi), merg la Carrefour și cumpăr un kil de salam de banii ăștia, pe care altfel nu îl luam. Magazinul înregistrează un TVA de 8,15 lei pe care îi va depune luna următoare la buget (da, știu, e o simplificare, cunosc tot ce trebuie despre TVA colectată, deductibilă etc.). De unde au ajuns banii ăștia la buget? De la nea Genu, diasporul! Dacă nu îi trimitea, ciuciu buget. Ați priceput subtilitatea? Sau trebuie să vă fac și un desen?

... vorba unui prieten elvețian "c'est trop loin de l'ecole"

Prietenul ăla mai bine vă spunea că "unii sunt prea aproape de școală". Atît de aproape că nu mai pricep realitatea. Poate că eu am lipsit de la fiscalitate dar mulți economiști care se dau profesori sau miniștri au lipsit de la orele de logică și matematică.

Însă distinse coleg, de ce noi suntem furnizori de căpșunari și diasporezi și nu angajatori? De ce este România pe ultimul loc?

Care e legătura cu subiectul discutat? Sau divagați pentru că nu ați înțeles o iotă din ce v-am spus (spre amuzament, e drept) despre bugetari și pensionari? Nu ați scris dvs. "... se aleg persoane care într-un fel s-au altul vor gestiona bugetul constituit din taxele și impozitele pe care cei rămași în țară le plătesc."? V-am explicat cum contribuie nea Genu la buget. Acum să vă explic cum NU contribuie majoritatea populației la același buget. Dacă nenea X este bugetar și primește un fond de salariu lunar de 1600 de lei, dă cam 600 pe diverse impozite și taxe pe salariu, încă vreo cîțiva lei pe impozite pe mașina, casă etc. plus ceva la TVA pe cumpărături. Oricîte taxe i-am pune, nu poate contribui înapoi la buget cu toată suma încasată tot de acolo! Deci chiar dacă din punct de vedere fiscal, el este "contribuabil", de fapt este un debitor pentru buget. Asta nu înseamnă că trebuie să îl văduvim de dreptul de a vota, deși, între nea Genu și nea X, primul e cel care aduce bani la buget și al doilea e cel care se adapă de acolo. Iar trebuie să fac un desen?


Așa-i am uitat. Din cauza mea. Îmi asum acest mare păcat. Și mă bucur mult că, din tot ce scrie în topicul de mai sus domnia voastră ați ales esența.
V-a acuzat cineva de ceva? Sau iar divagația, bat-o vina.

PS. Sunt convins că mulți dintre românii din diaspora renunță cu mare plăcere la acest "cadou" votul prin corespondență, ...

Domnule Corbu, probabil că sunteți obișnuit să aburiți cu vorbe auditoriul, de la înălțimea catedrei, dar aici probele sunt scrise și vă incriminează: ne fluturați în față ideea de "vot prin corespondență" (care, recunosc, îmi pute și mie) dar de fapt dvs. vreți să interziceți dreptul la vot diasporei. Iată ce scrieți în proiectul de lege: "Secțiile de vot vor fi amenajate exclusiv pe teritoriul României. Toți alegătorii care doresc să-și exercite dreptul de vot trebuie să se prezinte exclusiv la secțiile de votare unde își au domiciliul. "
 
Postat de catre disparut de pe net la data de 2011-07-28 18:37:17
         
 
  Aferescule, argat de Portocalia,

1. Ți-am mai spus: nen-tu ești cu tac-tu, nu cu mine!

2. Dintre noi doi, tu ești cel care freacă țiparul ideologiei portocalii, nu eu. Tu papi semințe din mîinile murdare ale hoților și îi popularizezi pe la fel și fel de televiziuni de cartier, nu eu.
Deci tu vorbești doar ca să-ți ventilezi aerul de sub limbă, nu eu.

3. Faptul că remarc cinismul care te/vă caracterizează, vizavi de viața oamenilor pe care i-ați trimite bucuroși la cimitir, nu înseamnă a "ieși din decor", ci a observa că decorul vostru este colorat intens cu infama culoare portocalie.

4. Dacă eu sunt bătrîn au ba, nu ai tu cum să știi, căci mi-i teamă că dacă ai trage, cot la cot, cu mine într-o muncă pur fizică, ai cădea-n bumb ca bobocu'! La fel, cît privește așa-zisa boală a mea, mediatizată intens de un bețiv notoriu, cu ficații putreziți în el, care cade prin șanțuri și halucinează, detectînd "draci" pe piele și rîme-n nas, mediatizare preluată, văd, - cine se aseamănă... - de agarici ca tine, care zi: doamne ferește! că nu știi cînd afli cît de putred erai cînd te credeai zmeul-zmeilor!

Oricum, acest mod de a disprețui fie și pe potențialii suferinzi și de a urî pe bătrîni pentru că vă parazitează bugetul, este caracteristica voastră definitorie, ca vietăți hulpave și egoiste!
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-28 18:14:47
         
 
  Nene Peia, daca nu as sti ca esti batran si bolnav, nu ti-as fi iertat atat de des iesirile in decor. Dar cum batranetile, cu bolile ei cu tot, nu pot fi servite drept scuza la nesfarsit, iti recomand sa iti iei pastilele la timp si sa nu mai invarti dovleacul, daca nu ai nimic de spus.  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 17:03:11
         
 
  Distinse Jupp B. Itter, Contribuția directă a diasporei, pe care eu sincer o prețuiesc, am mulți prieteni afară, pe unii i-am și vizitat, constă în diminuarea deficitului balanței comerciale a României. În rest, cei care nu au proprietăți în România nu contribuie direct, cum o fac toți cetățenii, inclusiv bugetarii, ați lipsit la fiscalitate, se vede treaba. Că trimit rudelor, prietenilor, etc, cinste lor. Însă aceștia contribuie la buget. Poate vă scapă subtilitateaori, vorba unui prieten elvețian "c'est trop loin de l'ecole"

Însă distinse coleg, de ce noi suntem furnizori de căpșunari și diasporezi și nu angajatori? De ce este România pe ultimul loc?

Așa-i am uitat. Din cauza mea. Îmi asum acest mare păcat. Și mă bucur mult că, din tot ce scrie în topicul de mai sus domnia voastră ați ales esența.

PS. Sunt convins că mulți dintre românii din diaspora renunță cu mare plăcere la acest "cadou" votul prin corespondență, când vor înțelege semnificația celor ce se ascund în spatele acestei nobile inițiative. Și cum voința lor se poate metmorfoza prin intermediul black box "votul prin corespondență" în milionul ori milioanele de voturi baconskiene.

Mă repet când arăți luna și preopinentul vede pământul de sub unghia arătătorului, vorba unui confrate, ceva nu este cusher! Ori altceva.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 16:43:41
         
 
  "Dati-mi un singur motiv care face imposibila aceasta procedura civilizata de a scapa de hoti si de hotii.
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 16:36:52 "

Își dau e unul neicuță: discursul lui Baconski, ăla de la congresul vostru de șătrari! Că nici nu vă mai ascundeți. Suficient?
Ce părere-ți introduci despre asta?

 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-28 16:39:57
         
 
  Nu, domnule Cristescu, dumneavoastra vreti sa excludeti din calculul electoral o larga categorie de cetateni cinstiti, ceea ce consider ca face din legea propusa de dumneavoastra o lege discriminatorie si nedreapta. Tocmai pentru ca sunt cativa si pentru ca puteti sa ii localizati, singura solutie logica este sa ii izolam, sa ii aducem in fata legii si sa ii condamnam.
Dati-mi un singur motiv care face imposibila aceasta procedura civilizata de a scapa de hoti si de hotii.
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 16:36:52
         
 
  "cum e posibil să nu știți că orice sumă în valută intrată mocca în țară, contribuie mai devreme sau mai tîrziu la bugetul țării respective? Ce fac cei care primesc banii? Îi cheltuie pe piața albă (de unde rezultă TVA, taxa cea mai ușor de încasat la buget), pe piața neagră (asta e, ghinion, deși și de-aici, mai devreme sau mai tîrziu ajunge ceva și pe piața legală), sau îi depun în bănci (profit, impozite, iarăși ceva bani la buget)" (Jupp I. Bitter)

Absolut incorect și incomplet!
De ce?

S-o luă pe rînd:


“Ce fac cei care primesc banii? Îi cheltuie pe piața albă (de unde rezultă TVA,”

Și banii de aici, care trec trec prin mîinile românilor, sunt purtători de TVA.
ATENȚIE: TOȚI absolut TOȚI! Pe cînd cei care lucrează pe dincolo trimit doar o mică parte din ceea ce cîștigă. Restul – destui – pa! TVA în România, ci aiurea. În acest caz s-o numim evaziune fiscală?!!.. De ce nu?

De pe “piața neagr㔠ajung bani la vedere, taman la SF. Așteaptă, domnu’! E, așa, o presupunere, de dragul discuției! Ne puteți spune în ce cunatum și raport față de cea albă ajung,dacă nu e cu supărare?

Îi depun în bănci? Și ce profit (profit?!... poate dobânda aia de doi bani, care se întoarce de unde a venit), Impozite? Ce impozite plătește un deponent? Plătește comisioane cămătarilor bancari, că altceva nu sunt, care bănci străine fiind, tot de unde au venit se-ntorc!
Prin urmare, banii diasporezilor sunt, ca să zic așa, niște bani plimbăreți: vin din occident, se-ncură p-acilea o vreme și o iau la sănătoasa înapoi!
Cînd vor plăti domnii plecați cît plătește un cetățean autohton, și anume o groză de Impozite, atunci, da, pot avea tupeul să voteze, da, pînă atunci, ba!
În plus, rupți complet de realitatea de aici, votează după ureche, și anume după aia la care le cîntă un Brînză și un Baconski, bașca liota de bîzîiaci propagandiști, infiltrați printre ei.

Nu știu ce interese va fi avînd dl. Corbu, da’ eu n-am niciunul, în afara aceluia de a scăpa de cea mai mare gașcă de hoți din istoria României!
Iar modul în care ați încercat să ne fentați, domnu Jupp, cum că vă doare-n cutare loc de TOATE partidele, e prea străveziu. Sunteți oranj pînă-n măduva oaselor. Chiar dacă mai discrețel, așa, ca Făneșteanu, par egzamplu. Agenței de coloratură!


 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-28 16:35:49
         
 
  Nu domnule Andrei Florian, Numai câțiva, suficient cât să utilizeze bunul simț și buna credință a românilor și în disprețul voinței lor și al științei să le fure, sofisticat, opțiunile electorale.

Eu admir, iubesc și prețuiesc poporul român. Și desfid sofismele de tipul celui pe care l-ați adus ca argument.

Dacă puteți privi detașat, nu observați că domnia voastră încercați să deturnați discuția? V-am sugerat să deschideți un topic pe tema justiției. Eu, noi, mulți dintre noi considerăm că nimic nu mai merge bine în această țară, inclusiv justiția, pentru că s-au furat alegerile. Și vrem să nu se mai fure. Și să reconstruim o Românie care să nu mai fie pe ultimul loc în lume. Nu vă fac niciun reproș și vă respect convingerea. Cer prea mult, dacă, pentru reciprocitate, ați proceda și dumneavoastră la fel?
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 16:22:32
         
 
  "Pomana" este electorală, neamule, ce e atît de greu de priceput! Mă rog, voi vă tot prefaceți că nu pricepeți nici cînd vedeți voturi duble-n parlament, adică pe față, darmite pe din dos!
Dar de cîtă lipsă de sentimente omenești poți să dai dovadă, argatule, dacă ești revoltat pe tema asta! Ai prefera să lași oamenii să moară, doar pentru ca tainul vostru să rămână întreg. Uite, deși știu că e pomană și deși știu pentru ce-i făcută, și anume pentru a vă aduce voturi, mă bucur că niște oameni amărîți, cu anii-n cîrcă, mai primesc o bucată de pîine mai ieftină. Tu nu ar trebuie să te bucuri pt părinții tăi? Sau au suficient de la băiatul lor, înregimentat în tagma jefuitorilor?

 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-28 16:14:02
         
 
  Distinse domnule latunski,

Iată, ați stabilit de ce Europeea nu poate fi curată. Pentru că, într-o situație mai puțin normală, am postat eu la rubrica "altele" un text juridic cu invitația de a-l critica, dezbate sau ignora. Domnia voastră nu a găsit niciuna dintre cele trei variante bună și a ales să critice gestul meu. Iau notă că, din tot ce se întâmplă în țara aceasta, pe intelectualul fin latunski, este adevărat un nistrean neaoș, îl deranjează...gestul meu. Vă prezint scuze distinse coleg. Nu am altă soluție. Dar nu v-am jignit, nu am atacat pe nimeni la persoană, m-am exprimat într-un limbaj ecoliterar și am încadrat textul la "altele" Ce paragraf din regulament invocă domnia voastră în calitate de acuzator? Ca să contactez niște avocați să mă pot apăra.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 16:13:48
         
 
  Domnule Cristescu, dumneavoastra porniti de la premiza ca toti romanii sunt hoti, in timp ce eu consider ca doar hotii sunt hoti si numai daca sunt dovediti in justitie. In timp ce dumneavoastra sustineti fara nicio proba ca traim in dictatura eu sustin ca ma simt perfect liber. In timp ce dumneavostra va simtiti amenintat eu nu vad nicio amenintare. Pentru ca, recunosc, suntem pe un site literar, ma gandeam ca doriti sa imi prezentati un pamflet, o figura de stil, ceva, nu stiu ce anume.
Altfel, nu gasesc adevarate afirmatiile dumneavoastra. Avem hoti? Daca avem, de ce nu ii inchide Justitia? Cu alte cuvinte, dumneavostra vreti sa ne tratati pe toti drept hoti in loc sa luati, asa cum este firesc, o pozitie ferma in fata institutiei care, desi are legi cu nemiluita, nu aplica niciuna.
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 16:09:00
         
 
  Replica ar fi: trimiteți dar trimiteți rudelor, familiei, nu bugetului de stat. Care va fi administrat și gestionat de către cei aleși în urma procesului electoral. Numai cei care mai au proprietăți în România mai plătesc impozite. Ceilalți nu. (Emanuel Cristescu)

Domnule profesor Corbu,

Sunt una dintre milioanele de persoane "fără simț civic", care refuză de ani buni să voteze, pentru simplul motiv că oferta politică nu conține decît hoți și/sau incapabili de diverse coloraturi, fie ei roșii, portocalii, albaștri, verzi sau naiba știe ce alte nuanțe.

De aceea nu aș fi intervenit într-această dezbatere absolut inutilă, dacă nu m-ar fi amuzat teribil motivația pe care ați dat-o pentru a-i exclude pe cetățenii din diaspora de la dreptul de a vota. Vă înțeleg disperarea de a căuta o justificare a acestui abuz dar chiar nu ați găsit altceva? Vă știam profesor la ASE, cum e posibil să nu știți că orice sumă în valută intrată mocca în țară, contribuie mai devreme sau mai tîrziu la bugetul țării respective? Ce fac cei care primesc banii? Îi cheltuie pe piața albă (de unde rezultă TVA, taxa cea mai ușor de încasat la buget), pe piața neagră (asta e, ghinion, deși și de-aici, mai devreme sau mai tîrziu ajunge ceva și pe piața legală), sau îi depun în bănci (profit, impozite, iarăși ceva bani la buget).

După "logica" dvs., aș zice să interziceți accesul la vot bugetarilor, șomerilor, elevilor și pensionarilor, că ăștia într-adevăr consumă, nu contribuie la buget și atunci n-ar avea dreptul să decidă cine să îl administreze :) Eventual, venim la votare cu balanța "debit/credit bugetar" și primim formularul de vot doar dacă suntem pe pasiv.

De ce nu spuneți adevărul: "Domnilor din diaspora, ați votat împotriva intereselor MELE la ultimele alegeri, acum e rîndul MEU să propun o lege împotriva intereselor dvs."

Mult succes, domnule Cristescu în tot ceea ce întreprindeți dar fiți, vă rog, mai ințelegător cu dragii noștri de dincolo de graniță.
 
Postat de catre disparut de pe net la data de 2011-07-28 16:07:14
         
 
  Nene Peia, nu te mai agita atata cate deshidratezi. Plus ca, uite, se face dreptate pana la urma.
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-9571599-guvernul-aprobat-memorandum-privind-cosului-solidaritate-pentru-pensionari.htm
Pomana curata, nu alta. Pentru acest cos, si numai pentru acesta, Boc ar trebui demis in secunda doi.
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 15:58:27
         
 
  Domnule Andrei Florian,

Mai dați-mi exemplu de o țară europeană, nu din Asia ori Amewrica Latina în care președintele ori monarhul să se considere deasupra celor trei puteri. Pe care, încă de mult, unul, Montesquieu, sintetizând cuceririle culturale și civice ale umanității, în lupta ei cu gena profundă și indestructibilă care există într-unii dintre cetățenii ei și care se doresc dictatori, le-a sintetizat sub forma unei minunate sintagme, despre care orice democrat a aflat și pe care o respectă: separația puterilor în stat.

În rest, distinse coleg, eu sunt departe de a vă considera în serviciile cuiva. Pentru că, aceia au niște standarde ridicate. Și nu s-ar face de râs cu argumente de tipul aceluia cu Grecia.

Am explicat mai sus că "votul prin corespondență" este pentru țări democtratice. Am explicat cum se poate frauda cu această metodă. Și cum, în spatele unui principiu frumos, grija de opinia oricărui cetățean, inclusiv aceia din diaspora, iar diaspora reprezintă o mare valoare a României, se pot face grave abuzuri. Eu sunt convins că dragii noștri diasporezi, înțeleg bine aceasta și, vor refuza ei înșiși acest cadou otrăvit.

Dacă puteți, argumentați că procedura votului prin corespondență este una onestă. Nu pentru elvețieni. Ci pentru români. Și, poate vă informați cum se organizează în acele țări acest tip de votr. Credeți că ministrul d externe poate fi un agent electoral neutru?

Reiau din expunerea de motive pasajul următor. Poate v-a scăpat ori poate nu ați înțeles.

"În Raportul explicativ, Adoptat de Comisia de la Veneția în cadrul celei de-a 52-a sesiuni plenare (Veneția, 18-19 octombrie 2002) se subliniaz㠄3.2.3. 38. „…votarea prin corespondență poate fi folosită mult într-o țară și interzisă în alta pentru a evita pericolul unor eventuale falsificări electorale.” Și, acest pericol, pentru România, este real. În numele și în spatele unui principiu frumos, acela ca și cetățenii aflați în străinătate să-și poată exercita dreptul la vot, practic se pot face mari ilegalități și se poate deturna voința electoratului."

Veniți, așadar, aici, cu argumente de nivelul acestei discuții. Dacă puteți. Dacă nu nicio problemă. Luăm act de limitele și opțiunile domniei voastre și ne vedem de treabă.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 15:58:04
         
 
  Datorită poziției mele cu privire la votul prin corespondență, mai pot fi privit ca membru al societății civice? :)
Adică pot ieși și eu în stradă dacă, printr-o eroare absurdă, o lege electorală discriminatorie și nedreaptă ar fi aprobată în Parlamentul României?
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 15:38:14
         
 
  Cetățenii a 21 de țări pot vota prin corespondență. Printre aceste țări, 9 prevăd numai această metodă de vot pentru rezidenții lor din străinătate și anume: Austria, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Mexic, Slovacia și Spania, pe când în 12, aceasta este doar o metodă posibilă (Belgia, Bosnia și Herțegovina, Estonia, Kîrgîzstan,Letonia,Lituania – pentru cetățenii aflați în afara țării -, Olanda și Portugalia – în cazul alegerilor parlamentare -, Slovenia, Suedia, Elveția și Regatul Unit  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 15:27:07
         
 
  În cazul statelor ai căror cetățeni trăiesc în afara țării în număr mare, în măsura în care voturile lor pot influența, în mod apreciabil, rezultatul alegerilor, se dovedește a fi potrivită asigurarea unei reprezentări parlamentare pentru cetățenii rezidenți în străinătate printr-un număr prestabilit de membrii ai parlamentului aleși. O astfel de soluție a fost adoptată, de exemplu, în Franța.
Aș dori și eu să găsesc în Parlamentul Romnâniei o echipă reprezentativă a diasporei românești. Poate așa, prin comparație, vom incepe și noi să ridicăm pretenții aleșilor locali.
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 15:16:29
         
 
  Eeeextraordinar și plenipotențiar, dom'le!
D'aia ajunse Grecia așa, că nu votă prin corespondență! Nu că furară bandiți de aceeași factură ca și pedeliștii autohtoni!
Nenică Aferescu, nu te mai da de ceasul morții! Știm, aveți plan să furați masiv cu calculatorul, cum ați făcut cu brînzarii și baconskiștii, de-aia vă și-ncontrați așa, de-aia sunteți așa speriați, să nu cumva, cine știe cum! să prindă vreo inițiativă din asta care v-ar pune cu botul pe labe, pușlamalelor!


 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-28 15:05:53
         
 
  iete insa ca nimeni nu este interesat de ce consider eu entropia un lucru negativ. Si tare as fi mai vrut sa discutam despre ea  
Postat de catre sters sters la data de 2011-07-28 15:03:13
         
 
  Din cele 33 de state membre ale Consiliului Europei 29 au pus în aplicare proceduri care să permită exprimarea votului și în afara țării. Una dintre țările care nu au o lege care să permită dreptul la vot cetățenilor din afara granițelor este Grecia și uitați în ce hal a ajuns.  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 14:59:52
         
 
  E firesc ca fiecare cetățean român care dorește să se exprime politic să aibă la dispoziție mijloace adecvate, indiferent de locul în care se află. Pe de altă parte, cum nu poți cere cuiva să facă sute sau mii de kilometri pentru a vota la o ambasadă sau un consulat, e bine să fie folosit votul prin corespondență. Să luăm cazul unui român aflat temporar, să spunem șase luni, la cules de căpșuni, în Spania. Dar chiar și cazul românilor cu dublă cetățenie. O lege care neglijează cazurile particulare este o lege incompletă și discriminatorie. Opriți discriminarea românilor de peste Prut!  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 14:45:44
         
 
  Eu il sustin. Pun o intrebare, in schimb.
Credeti ca daca noi, de pe Europeea,- o mana de oameni- sustinem acest proiect pe care ni l-ati expus aici, va intra in vigoare la noile alegeri?
P.S.Daca ati sti ca aproape tot ce ati scris la "buletinul de vot", am gandit si eu mai de mult, ma credeti?
 
Postat de catre Vasilica Ilie la data de 2011-07-28 14:42:03
         
 
  1. Emmanuel, de dragul imbinarii utilului cu futilul (futile,fr. =inutil, fara valoare) as fi, desigur, gata sa-l adopt(the project). Daca parerea mea ar conta. Daca am putea aduna de-o ciorba. Sperantza este insa o gloaba asa de calarita incat i-au iesit deja coastele prin piele si n-a mai castigat demult nicio cursa iar armasarii care conteaza n-o mai considera eligibila, daca intelegeti ce vreau sa zic.
2.Latunski, Dumnezeu, daca e sa discutam, e toti muntii si toate cararile posibile, sau niciun munte si nicio carare. Depinde de credintza, iar credintza, dupa cum imi aduc aminte, poate muta chiar si muntii din loc! Aiurea! Tot tzeapa e si nici nu e argentiniana, e universal valabila. Universala cu adevarat e numai atractia, dar despre asta prefer sa discutam la alt capitol, cand vom vorbi in sfarsit despre Ceva si Nimic in constructia Universului sau cum mi-o veni atunci sa denumesc acea teza de doctorat. Cu respect nu indeajuns de bine disimulat, Kostanie, calugar alungat din toate lavrele.
 
Postat de catre sters sters la data de 2011-07-28 14:07:51
         
 
  În susținerea pledoariei, postez textul unui cîtec.
Nu cunosc interpretul și îmi e lene să-l caut, dar atîta vreme cît circulă liber, nu văd de ce ar fi un delict să-l dau vederii aci:

Cînd am venit pe lume prima oară
Eram o țară de surori și frați,
Acum două milenii, bunăoară,
Nu aveam mamă dar aveam doi tați;

Și unul era Decebal cel harnic,
Iar celălalt era Traian cel drept,
M-au educat de mic să fiu paharnic
Dar ca să promovez mi-au zis s-aștept;

Eram un tînăr pașnic, cum se zice,
Dar, într-o zi, pe baciul cel muntean
L-am transformat pe dată în arșice -
Mi se spunea și baciul ungurean;

Și cum n-am fost dotat cu o mămică,
(Cînd mă gîndesc, genunchii mi se-nmoaie!)
Mi-a dat să sug o creatură mică:
Mă adoptase, pe izlaz, o oaie;

Mult mai tîrziu, și bun la suflet tare,
Am luat o bucățică dintr-un fag,
Am mers la specialistul în topoare
Și mi-am făcut pe dată un baltag;

Și cum vecinul meu avea mioare
Și nimeni nu era mai bun ca el,
M-am dus ca să-l întreb cam cîte are
Și i-am băgat baltagu-n cerebel;

Și pentru că-mi doream și pomenire,
Mi-am angajat zidarii cei mai cei
Ca să îmi construiesc o mînăstire,
Că nu erau în zonă decît trei;

Și-n loc de fier beton mi-am pus nevasta,
Plîngea, săraca, însă asta e,
Și-am devenit celebru și cu asta -
...Mă mir că nu s-a dat la PROTv!

Ce vremuri mai erau odinioară,
Cînd viața valora doi pui de lei,
Puși în chimir, în sîn, la subțioară,
Și reușeai ca să trăiești cu ei;

Astăzi Traian pe daci nu-i mai omoară,
Astăzi Traian se bate cu baroni,
Și de te uiți la viață, într-o doară,
La cursul zilei e doi pui de roni!

Și după cum spuneam și la-nceput,
Sunt mîndru că-s român cu-așa un tată,
Sunt mîndru că-s româââân... și cam atît,
Ce pușca și cureaua mea cea lată!

 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-28 13:57:23
         
 
  scuze, virgula mea între subiect și predicat:))
cei care au ieșit au făcut-o după...
cu gândul la latunski... ah !
 
Postat de catre - ipocrizie la data de 2011-07-28 13:53:49
         
 
  Art. 4. Dispoziții finale.
Prezenta postare nu are nici "o gară" cu principiile de bază enunțate în Declarația de pretenții literare. Contradicția reziduală aparține în totalitate proprietarului. Ea va fi atinsă de nulitate în termen de 30 de zile de la data postării. Cînd se va declanșa un alt "moment zero". Tot ce-i "contra" va fi considerat împotriva noastră.
 
Postat de catre latunski criticul la data de 2011-07-28 13:51:08
         
 
  Eu îl susțin ! Deși speranța că NOI, societatea civică am fi în stare să luăm taurul de coarne, cum zice vroba, îmi pare SF
Dacă, în 1989, nu ar fi existat acea mână de instigatori, care, de ani de zile se pregătea penetru "marea revoluție, românii NU ar fi ieșit în stradă. Iar cei care au ieșit, au făcut-o după un scenariu bine regizat de Sergiu Nicolaescu.
 
Postat de catre - ipocrizie la data de 2011-07-28 13:46:59
         
 
  Eu, din start!
Dacă e nevoie, desigur, să-l susțin...
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-28 13:45:46
         
 
  "Sa fi vrut Marele Mizantrop sa-si bata joc de propria sa creatie, aruncandu-ne intr-un asemenea loc?" (Kosta Vianu).
Proverb arab: "Dumnezeu(Allah - nota mea) este un munte și pe el poți urca pe o mulțime de drumuri și cărări".
Sau poți să nu urci de loc! ca să-mi dau și mie dreptate, în calitate de adept al liberului arbitru.
 
Postat de catre latunski criticul la data de 2011-07-28 13:41:07
         
 
  Noi suntem societatea civică. Și nu trebuie să așteptăm să ne ia cineva în calcul. Ci să ne impunem voința. Dacă suntem în stare. Dacă nu, statutul de râmă ne paște. Eu refuz cu obstinație o asemenea perspectivă.

A propos, ca exercițiu civic: cine dintre membrii Europeea și nu numai, susține proiectul de mai sus?
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 13:28:15
         
 
  adaug : care responsabilitate ? trist dar adevărat.
mai pot fi responsabili românii ?
în fața cui, Excelență ?
- în fața conștiinței, n-ai să vezi. mai există conștiință ?
 
Postat de catre - ipocrizie la data de 2011-07-28 13:25:41
         
 
  " Și evident responsabilitatea civică." - Emanuel Cristescu

Excelență ! Mi-a plăcut faza cu "responsabilitatea societății civice"
Îmi permit întrebări :
- care societate, Excelență ?
mai există așa ceva ? ia cineva în calcul opinia societății ?
 
Postat de catre - ipocrizie la data de 2011-07-28 13:22:48
         
 
  și apoi sunt puși să jure pe Biblie că așa vor vota.  
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 13:20:14
         
 
  Nu sunt prea informat, de fapt nu sunt informat. Însă l-am auzit într-o zi pe Ioanițoaia și acesta trăiește în și prin fotbal. Este un mare dezastru cu echipa națională a Argentinei. Eu cred că FRF, dacă va fi făcut un contract UZUAL, va ieși, financiar bine din afacerea acesasta. Și nu mă îndoiesc de faptul că se va găsi o soluție, poate și mai bună. Sunt atâția impresari, atâți oameni cu multe relații că, eu cred, FRF va trebui să aleagă dintre oferte. Eu zic să nu-i văităm.

PS: Cred că ar trebui să ne gândim ce-i de făcut la noi. Iar tematica de mai sus este generoasă. Eu am identificat peste 25 metode de furat în alegeri. Marea majoritate sunt contracarate de propunerea de mai sus. Însă uneia nu-i găsesc soluție și pace! Și anume, metoda "Biblia" Sunt luate de la preoți liste cu credincioși li se dau bani li se spune cum să voteze și apoi sunt puși să jure că așa vor vota. Ce părere aveți? Poate, mai târziu, voi posta metodele de furat voturi identificate până acum și soluțiile de contracarare a lor.

Oricum, dacă vor veni cu votul prin corespondență și menținerea actualelor buletine de vot, singura soluție mai rămâne boicotarea alegerilor. Adică ieșitul în piață.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 13:18:09
         
 
  si ca sa va plictisesc definitiv, la un inventar simplu, lucrurile drepte, legale, cinstite si ordonate (pozitive)din intregul univers sunt extrem de putine in comparatie cu haosul, vidul, entropia, ilegalitatile si asa mai departe, adica lucrurile negative din aceeasi lume a lui Dumnezeu. Sa fi vrut Marele Mizantrop sa-si bata joc de propria sa creatie, aruncandu-ne intr-un asemenea loc? Numai El stie, iar noi n-avem altceva de facut decat sa credem si sa ne miram, dupa cum e si normal.  
Postat de catre sters sters la data de 2011-07-28 13:09:09
         
 
  ma si gandesc cum se vor fi bucurand marii fotbalangii ai lumii ca ne-au tras-o la propriu, figurand un amical ipotetic si luand si banu anticipat, ca la...stiti dvs unde, si intorcand-o ca la Ploiesti, in dulcele stil traditional, neaos, romanesc. Nu cumva si aia or fi fiind de "ginte latina"? KV  
Postat de catre sters sters la data de 2011-07-28 13:03:26
         
 
  pesimismul nu este altceva decat consecinta repetarii aproape identice a unor esecuri electorale evidente, ilustrate aproape perfect de zicala arhicunoscuta "unde dai si...unde doare!" La noi tepele au devenit atat de traditionale, de lipite de substantza noasta intima, incat ne-o trag si altii, la greu, a se vedea teapa cu inaugurarea stadionului, unde am ramas ca biata fata din poveste, si...tzepuiti si cu banii luati. Dar, asa cum spune tot un proverb romanesc (tot patitu-i priceput!), bataia si...teapa nu se mai intoarce! (corect:intorc!)  
Postat de catre sters sters la data de 2011-07-28 13:00:31
         
 
  Cat despre ceva si nimic, acum chiar ca m-ati provocat. Promit un text amplu pe tema raporturilor dintre aceste doua categorii existentiale. Nu sunt filosof (sophia,gr.=intelepciune, pentru inchinatorii la DEX, nota mea!), dar sper s-o scot la capat in mod onorabil.  
Postat de catre sters sters la data de 2011-07-28 08:34:15
         
 
  A, era sa uit! Sa nu ma invinuiti pe mine daca esecul acestui demers se va dovedi la fel de rasunator ca in toate cazurile de incercare de a indrepta cate ceva in aceasta dulce tara. Va repet, suntem mult prea inventivi in a ocoli legea, pentru ca vreo lege sa functioneze vreodata aici! O fi dat genetic, o fi blestem, dracul stie ce e, dar nu e de bine! As vrea, bineinteles sa nu am dreptate, sa ma insel, sa fie ca dumneavoastra. S-auzim de alegeri cinstite!  
Postat de catre sters sters la data de 2011-07-28 08:29:36
Parcurge cronologic comentariile acestui autor
Text anterior       Text urmator
         
 
  Eu nu aș fi așa de pesimist domnule Kosta.

Un singur punct negru la orizont poate aduce ploaia binefăcătoare, furtuna ori chiar tornada. Coagularea a existat și există. Chiar dacă uneori pare doar spirituală.

A nu face nimic înseamnă aneantizare iar ceva, în raport cu nimic este, poate nu suficient, însă imens. 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 08:26:19
         
 
  Toate ar fi bune si frumoase daca voturile s-ar numara aici sau daca numaratoarea voturilor, ea insasi ar conta in vreun fel in stabilirea castigatorilor! Dulcea dumneavoastra naivitate ma emotioneaza teribil, domnilor reformatori. Pentru noi nu exista viitor credibil, stimati preopinenti, intrucat noi nu suntem coagulabili intr-o directie, fie ea si democratica. Istoria noastra dovedeste asta din plin! As aduce aminte faptul trist ca a existat Regulamentul Organic, ca pacea n-a fost stabilita niciodata aici, ca daca voturile ar fi fost numarate la Bucuresti un anume presedinte nu ar fi ajunss niciodata cu adevarat presedinte etc. Va imbatati cu apa rece. E mult mai bine pentru toti in aceasta balta plina de lintita, in care au unde se ascunde si rapitorii, si prada si... multe altele. S-auzim de bine!  
Postat de catre sters sters la data de 2011-07-28 08:14:57
         
 
  Să le luăm pe rând, domnule latunski!

-ce urmează după dezbateri, critici și observațiile privind ortografia?

Dacă distinșii parlamentari care au văzut-o o vor introduce în Parlament și, dacă va fi o tresărire de conștiință din partea celor mai mulți parlamentari, s-ar putea să treacă. Și astfel va contribui la ceea ce se spune în titlu și nu știu eu să traduc în transnistreză (am scris bine?)

Dacă nu va fi introdusă în Parlament va rămâne un simplu exercițiu de civism și, poate, dezbatere europeică. Smirnoff ori Smirnov, cred că mai degrabă Smirnoff va jubila. Dar poate va rămâne și ca o sămânță aruncată care, poate, mai târziu va rodi. Pentru că, distinse transnistrean (ori nistrean?) Cu siguranță va veni și un moment "post" Până și modernismul s-a soldat cu așa ceva!

- legea va fi valabilă numai pentru noi, cei care postăm pe Europeea?

În cazul al doilea, parțial da. Adică va fi valabilă pentru gubernia conceptualia din ținutul virtualia cu capitala la Transcendia.


- considerați că este oportun(ist) ca după publicarea ei în Monitorul Oficial să trimitem o scrisoare de mulțunire arabului care a inventat "cifra zero", respectiv conceptul de "moment zero"?

Recomandabil să-i fie înmânată personal. După ce emisrul nostru trece Styxul. Parcă a doua la dreapta pe mâna stângă. În transsmolenia. Ori tarnsparadisia. Că nu înțeleg scrisul cu chirilice. Deși l-am studiat cândva.

- va rezolva legea electorală problema socială a domnului Nino Ionică?

Categoric da. Însă mai mult ca sigur va rezlolva problema lui profesională. Că, de când predă la Universitatea din Tiraspol, are drept de vot prin corespondență, în România. Așa că va vota cu viiorul ministru democrat care-l va demite pe actualul rector care i-a desfăcut contractul de muncă. Iar noul rector e văr cu europeea care a luat cunoștință de caz și-l va rezolva. Se zice că Lebed are un înlocuitor.

Cam lung răspunsul meu dar am încercat să răspund detaliat ca să preîntâmpin următoarele 444 de întrebări, pe care, nu mă îndoiesc, sunteți gata să mi le adresați. Contribuție transnistreană la acest demers.

Dasfidania!
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 07:46:29
         
 
  "Nici eu nu cred ca actuala lege electorala din Romanaia este asa de rea incat sa favorizeze abuzurile electorale care se presupune ca au avut loc."

Așadar, domnia voastră crede că nu vor fi fost fraude electorale?

Eu personal cred că au fost. Majore. Adică s-a schimbat fundamental opțiunea electoratului. Ori trebuie să se termine odată cu așa ceva. Această ipocrizie demagocratică trebuie să ia sfârșit odată și odată.

Noi avem un mutant comportamental electoral. Cred că, asemeni ticăloșiei electorale de pe vremea lui Ceaușescu, nici nu conteză ce se votează. Acum, se pare, sistemul ticăloșit a fost instituționalizat și LEGALIZAT.

Pe acea vreme oamenii erau mobilizați să participe la vot. Aceasta era important. Atât. Adică să mergă la secția de votare. Credeți că se număra ceva? Cu câteva minute înainte de închiderea votului, celor care făceau mobilizarea și altora care erau la secție li se dădea drumul. Rămânea așa-zisa Comisie care stabilea un procent, niciodată sută la sută. Pentru că, altfel, fiecare dintre mulțimea de oameni care votau contra, mâzgăleau buletinele, le anulau, le trimiteu înscrise pe buletine mesaje "de dulce" etc. ar fi spus: nu-i adevărat. Nu poate fi 100%. Eu am votat împotrivă. Perversiunea consta în 99,99%. Fiecare își spunea în gând: Eu sunt 0,01, eu sunt 0,01, eu sunt 0,01. Și așa până la 100% ori pe aproape. Însă în plan individual. Atât.

Ori, dacă astzi mai beneficiem de o brumă de democrație, trebuie să încercăm să facem respectată voința electoratului. Pentru că, sociologia, marketingul politic, statistica, sondajeșle de opinie nu sunt pseudoștiințe. Sunt științe. La noi, s-a văzut, "realitatea" bate știința! Toate rezultatele științei au fost răsturnate. Mă și amuzam spunându-le colegilor care predau astfel de discipline să renunțe la ele că și așa nu ajută la nimic!
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 07:24:38
         
 
  Chiar dacă mă consider un cetățean responsabil, eu nu particip la actul de votare (nici n-aș avea cum!). Dar am certitudinea că tot Igor Smirnov va cîștiga alegerile cu un procentaj de peste 90 la sută.
Am doar cîteva întrebări, dacă nu chiar patru:
- ce urmează după dezbateri, critici și observațiile privind ortografia?
- legea va fi valabilă numai pentru noi, cei care postăm pe Europeea?
- considerați că este oportun(ist) ca după publicarea ei în Monitorul Oficial să trimitem o scrisoare de mulțunire arabului care a inventat "cifra zero", respectiv conceptul de "moment zero"?
- va rezolva legea electorală problema socială a domnului Nino Ionică?
 
Postat de catre latunski criticul la data de 2011-07-28 07:19:54
         
 
  Votanții, domnule Cioacă, în cea mai mare plătesc. Iar dacă nu plătesc sunt executați silit.

Evaziunea, de regulă, se face cu interesata complicitate a celor care dețin frâiele și care se alimentează cu bani pentru partid ca să poată apoi mitui electoratul din țară și din afara țării.

Oricum distinse coleg, nu aceasta este esența legii. Ba am avut multe discuții, dacă să punem ori nu acest paragraf. Fiindcă mă și gândeam că vor sări românii din dispora, față de care eu am o mare simpatie, și vor spune: păi noi trimitem bani în România. Replica ar fi: trimiteți dar trimiteți rudelor, familiei, nu bugetului de stat. Care va fi administrat și gestionat de către cei aleși în urma procesului electoral. Numai cei care mai au proprietăți în România mai plătesc impozite. Ceilalți nu.

Însă, distinse coleg, cu sagacitatea pe care v-o cunosc, mă gândesc că ați putea face și alte observații ori propuneri ca acest proiect să fie bun și funcțional. Ori criticați-o. Ca să analizăm, să vedem unde are puncte slabe ori să găsim argumente. Pentru că, dacă va intra în dezbatere parlamentară, fiți sigur că ca fi analizată și răsanalizată.

În plus, nu este lege electorală. Ci este mai mult o lege tehnică. O procedură și un tip de buletin de vot. Legea electorală este ori trebuie să fie mult mai complexă și detaliată.

V-aș întreba, distinse coleg, care este opinia domniei voastre cu privire la interzicerea votului prin corespondență și motivarea acestei interziceri. Ori cu privire la posibilitățile de fraudare a alegerilor utilizând votul prin corespondență.

De asemenea cu privire la votul electronic.

Și, juriștilor care mai trec pe site, și au puțin timp, i-aș ruga să se uite un pic la sancțiuni și la eventualele contradicții ale proiectului.

Oricum, vă mulțumesc tuturor și, în special acelora, care găsiți vulnerabilități, erori, slăbiciuni, puncte slabe, etc.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 07:05:12
         
 
  Domnul Andrei Florian a pus punctul pe i. Nici eu nu cred ca actuala lege electorala din Romanaia este asa de rea incat sa favorizeze abuzurile electorale care se presupune ca au avut loc. Pentru aprobarea ei presupun ca au votat la timpul respectiv atat partidele aflate la putere cat si cele din opozitie. Dar, intreb eu, cate condamnari s-au dat pana acum celor prinsi ca au incalcat legea electorala? Daca nu au fost prinsi astfel de indivizi inseamna ori ca actuala lege este atat de buna incat nu permite nici un fel de frauda electorala, ori ca justitia si politia sunt in solda celor care fura voturile.  
Postat de catre Dumitru Cioaca la data de 2011-07-28 03:54:32
         
 
   În procesul electoral, practic, se aleg persoane care într-un fel s-au altul vor gestiona bugetul constituit din taxele și impozitele pe care cei rămași în țară le plătesc. Numai în mică măsură, ori deloc, le plătesc cei care se află în afara țării. Din acest motiv este imoral ca unii să plătească taxe și impozite și alții să decidă gestionarea lor.
(Fragment din proiectul de lege)

Domnul Cristescu, am o nelamurire. Paragraful de mai sus din viitoarea lege electorala se refera numai la cetatenii romani care se afla in strainatate si nu platesc taxe sau si la retatenii romani care se afla intre granitele tarii si nu platesc taxe? Fiindca de evaziunea fiscala care bantuie astazi in Romania nu pot fi invinuiti cetatenii romani din strainatate.


 
Postat de catre Dumitru Cioaca la data de 2011-07-28 03:32:23
         
 
  Va urez mult succes, domnule Cristescu! Nu vreau sa va necajesc. Ma gandeam doar la finalitatea acestei legi, oricat de buna ar fi ea.  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 00:22:51
         
 
  V-am mai spus: analogia este cea mai periculoasă și facilă mtodă de demonstrație. Cu ajutorul analogiei pot demonstra orice teză și, atenție, antiteza oricărei teze.

În rest nimic nou sub soare: Gödel a reușit să demonstreze că există afirmații adevărate care nu pot fi demonstrate; cu alte cuvinte, orice sistem axiomatic este un sistem incomplet. Așadar orice mi-ați propune și de oriunde ați începe ne aflăm în aceeași situație. Așa că, este necesară axioma, intuiția și opțiunea. Eu, noi, optăm pentru aceast început.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 00:12:38
         
 
  sincer, e îngrozitor de complicat, mi-e lene să citesc așa ceva cap-coadă. n-am citit în viața mea o lege cap-coadă, e ca și cum l-aș citi pe Sadoveanu, opere complete. oricum, am încredere în voi, sună frumos, dați-i bătaie, succes.  
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-28 00:04:01
         
 
  Mulțumesc Radu. Voi ține cont.  
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 00:03:34
         
 
  Nu gresiti, desigur, dar nicio lege de pe lumea asta nu poate fi raportata la insasi legea in discutie. Altfel spus, degeaba am bicicleta daca imi lipseste lantul.  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-28 00:03:01
         
 
  În România dacă am fi nu douăzeci de milioane ci patruzeci, dacă ziua ar avea nu 24 ci 48 de ore cincezeci de ani de acum înainte ar trebui să muncim și să reformăm ca să o aducem la standarde occidentale. Însă trebuie început cu ESENȚA oricărie DEMOCRAȚII. Votul. Adică să nu se mai fure voturile. Să nu se mai pervertească voința electoratului. Sigur, arborescent, putem deturna fondul discuției. Noi câțva și, per eu, în asentimentul multora, credem că de aici trebuie pornit. Domnia voastră are o altă părere. Nu-i nicun bai. Deschideți eventual un alt topic. Însă nimic altceva nu poate fi mai bun ca reper democratic decât alegerile corecte. Adică NEFRAUDATE. Greșesc?  
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-28 00:00:06
         
 
  mai mici, mai mari, au fost destule

final inspected, ok...


Expunere de motive la
LEGEA
privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea prevenirii și combaterii fraudei electorale


Ținând seama de lungul șir de acuze reciproce, pe care și le-au adus partidele cu privire la fraudarea de-a lungul timpului a alegerilor și de suspiciunile privind incorectitudinea desfășurării alegerilor, în special în străinătate;

Constatând că la fiecare proces electoral desfășurat în ultimii douăzeci de ani au existat încălcări ale Legii electorale, tentative de fraude și fraude, multe nedepistate iar altele, deși depistate, rămase nesancționate;

Luând act de voința declarată a tuturor liderilor și partidelor pentru alegeri corecte;

Pornind de la „Codul bunelor practici în materie electoral㔠adoptat de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept;

În vederea materializării principiului potrivit căruia „statul trebuie să sancționeze orice fraudă electorală”;

Cunoscând faptul că oricât de bună ar fi o lege electorală, ea poate fi încălcată dacă tehnica și procedura de aplicare nu sunt corecte și riguroase;

Având în vedere:

- necesitatea egalității șanselor candidaților și asigurarea dreptului de vot al tuturor cetățenilor
- libertatea alegătorilor de a-și forma o opinie fără influențe de natura cadourilor, atențiilor ori mitei electorale
- obligativitatea ca autoritățile de stat să aibă o atitudine neutră în ceea ce privește implicarea lor în campania electorală și separarea netă între partide și stat, care să nu permită utilizarea de către partidele aflate la guvernare a resurselor publice în interese de partid
- modul determinant în care acuratețea listelor electorale trebuie să servească un scrutin corect
- necesitatea recredibilizării procesului electoral în conștiința cetățenilor
- necesitatea imperativă de înlăturare a posibilităților de fraudare a alegerilor și de eliminare a oricăror suspiciuni privind incorectitudinea procesului electoral
- principiul libertății mass-media și accesul acesteia la fazele procesului electoral și la susținerea candidaților în mod nediscriminator, astfel încât reflectarea alegerilor să fie obiectivă și neutră în special în media publică,

asigurarea corectitudinii alegerilor reprezintă cel mai important moment în vața unei națiuni și aceasta trebuie să vizeze cel puțin următoarele aspecte:
 Buletinele de vot trebuie astfel realizate încât să nu poată fi falsificate ori înlocuite cu altele.
 Nu trebuie să fie posibil să se facă o legătură între alegător și buletinul de vot.
 Pe tot parcursul procesului de vot trebuie să existe transparență, astfel încît cetățenii, presa scrisă si mijloacele audiovizuale să aibă acces la toate fazele procesului.
 Trebuie să existe proceduri care să împiedice deturnarea voinței electoratului și contracararea celor peste 25 de metode, identificate până acum, de fraudare a alegerilor.

Pentru falsificarea unei bancnote, care are efect limitat în plan economico-financiar (până la descoperirea falsului, bancnota circulă de un număr mic de ori), falsificatorul prins este condamnat! Falsificarea voturilor sau alegerilor înseamnă deturnarea voinței electoratului și poate avea consecințe dezastruoase asupra întregii țări pentru lungi perioade de timp. De aceea se impune un buletin și o procedură de vot, riguroase și sigure, care să permită prevenirea fraudelor electorale de orice fel, depistarea sigură a acestora și sancționarea lor severă, în condițiile legii.

Votul electronic nu poate fi folosit în această etapă din cel puțin următoarele considerente:
-alegerile pot fi ușor fraudate prin manipularea softului. Dată fiind miza extrem de importantă a procesului electoral, precum și ca urmare a faptului că, până acum, la fiecare alegeri au fost constatate fraude și acuze de fraudare a votului, opinăm că există forțe interesate în fraudarea alegerilor iar acestea vor face totul pentru a le frauda. De aceea sistemul electronic, într-o țară săracă și în care sunt cumpărători și vânzători de voturi, sistemele electronice de vot NU SUNT SIGURE. De altfel este de notorietate faptul că sisteme informaționale dintre cele mai performante, respectiv chiar ale NASA, Pentagon, bănci, etc. au fost penetrate.
-în plus, votul electronic de tipul „prêt à voter” permite alegătorului să rămână cu un cupon cu care poate să verifice dacă votul său a fost luat în considerare sau nu. Acest cupon însă reprezintă, și acesta este cel mai periculos aspect, posibilitatea de a demonstra altora cum a votat. Aceasta înseamnă că, practic, acest tip de vot poate fi utilizat ca un mijloc de traficare a votului, respectiv un fel de perfecționare a procedeului de fraudare cunoscut sub numele de „votul suveică”.
-la nivelul electoratului există o mare masă de electori care nu s-ar descurca și care ar necesita asistență, fapt ce ar duce la influențarea votului.

În ceea ce privește votul prin corespondență, noi, inițiatorii acestui proiect de lege am propus interzicerea acestuia din următoarele motive:
 Nu poate exista certitudinea votului onest, adică în concordanță cu voința și convingerea alegătorului, aflat în țară sau în străinătate. Oricând, un emisar, reprezentând anumite interese, se poate prezenta la alegător, ori la mai mulți alegători, oferindu-le sume de bani ori alte avantaje. Iar alegătorul va vota, în prezența acestui emisar, așa cum emisarul îi va cere. Dată fiind miza alegerilor și pornind de la practici recente privind coruperea unor alegători din străinătate, procedura votului prin corespondență ar reprezenta o fisură majoră a procesului electoral și, de aceea, trebuie total înlăturată.

 În Raportul explicativ, Adoptat de Comisia de la Veneția în cadrul celei de-a 52-a sesiuni plenare (Veneția, 18-19 octombrie 2002) se subliniaz㠄3.2.3. 38. „…votarea prin corespondență poate fi folosită mult într-o țară și interzisă în alta pentru a evita pericolul unor eventuale falsificări electorale.” Și, acest pericol, pentru România, este real. În numele și în spatele unui principiu frumos, acela ca și cetățenii aflați în străinătate să-și poată exercita dreptul la vot, practic se pot face mari ilegalități și se poate deturna voința electoratului.

 Pe de altă parte nu este moral ca viața și destinele cetățenlor rămași în România să fie determinate de semeni de-ai lor care trăiesc în democrații consolidate și au nivelul de trai cu totul altul decât cel din România și care nu cunosc realitățile concrete din țară, putând fi ușor manipulabili.

 În procesul electoral, practic, se aleg persoane care într-un fel sau altul vor gestiona bugetul constituit din taxele și impozitele pe care cei rămași în țară le plătesc. Numai în mică măsură, ori deloc, le plătesc cei care se află în afara țării. Din acest motiv este imoral ca unii să plătească taxe și impozite, iar alții să decidă gestionarea lor.

Față de cele de mai sus propunem spre dezbatere și aprobare în procedură de urgență prezentul proiect de lege:


LEGE
privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea prevenirii și combaterii fraudei electorale

Art. 1. Buletinul de vot

a. Buletinul de vot pentru toate tipurile de alegeri - locale, generale, (parțiale sau totale) a celor prezidențiale și pentru referendum, - se va realiza în condiții de imprimare și având elemente de siguranță ca la imprimarea bancnotelor.

b. Hârtia pe care va fi imprimat buletinul de vot trebuie să fie hârtie filigran cu elemente de siguranță tipice.

c. Buletinul de vot va avea o hologramă de conformitate, astfel încât, în plus, să facă dificilă și să împiedice falsificarea buletinului de vot.

d. Fiecare buletin de vot va fi imprimat cu o serie corespunzătoare județelor țării respectiv municipiului București și un număr unic având șase cifre, cu regim special. Numărul va fi scris și cu ajutorul unui cod de bare care să permită scanarea. Acest număr este necesar după deschiderea urnelor pentru a verifica dacă există buletine multiple situație în care se vor analiza toate aceste buletinele și se vor identifica buletinele false prin compararea cu elementele de siguranță prevăzute de către tipografie.

e. Seria și numărul buletinului de vot vor fi imprimate și pe cotorul care va rămâne în registrul de buletine după detașarea buletinului de vot.

f. Seria și numărul unic al buletinului vor fi plasate pe colțul buletinului astfel încât prin îndoirea și lipirea acestui colț să fie acoperit numărul unic al buletinului. După îndoirea și lipirea colțului, buletinul va fi semnat de către doi membri ai Comisiei de votare și ștampilat cu ștampila Secției de vot. Prin îndoirea colțului și acoperirea numărului unic al buletinului, se asigură secretul votului. Adică nu se poate face corespondența între un buletin de vot și alegător, pentru a se identifica astfel modul cum a votat.

g. Pe verso, colțul va fi negru astfel încât, după îndoire, să nu se poată vedea numărul unic.

h. În anexă este prezentată macheta buletinului de vot.

i. Buletinele de vot vor fi imprimate la o tipografie din afara țării care va realiza buletinele cu toate elementele de siguranță necesare, ca la bancnote, pentru a împiedica falsificarea buletinelor. Livrarea buletineor de vot se va face sub forma unor registre (similar modului cum se livrează diplomele de studii). Buletinele de vot se detașează, iar în registru va rămâne cotorul. În caz de dublură sau suspiciune privind veridicitatea unui buletin, se va putea examina zona de detașare atât la buletinul de vot cât și la cotor.

j. Buletinele de vot vor fi imprimate într-un număr ma mare cu maxim 1% decât numărul alegătorilor pentru a putea fi înlocuite în cazul în care alegătorul greșește și solicită un alt buletin de vot. Înlocuirea unui buletin de vot pentru un alegător se va face o singură dată. Buletinele de vot neutilizate la închiderea votului se anulează prin aplicarea unei ștampile cu amprenta „ANULAT”

Art. 2 Procedura de vot:

1. Buletinele tipărite și transportate în condiții de siguranță maximă (cum se transportă bancnotele) sunt aduse la fiecare secție de vot și predate pe bază de proces verbal.

2. La fiecare secție de vot buletinele de vot sunt verificate, se înregistrează într-un proces verbal, seria și numerele buletinelor primite, „de la nr…. până la nr…”, se îndoaie colțul fiecărui buletin de vot și se lipește prin umezirea lipiciului cu care buletinul este prevăzut și presarea, pentru câteva secunde, a părții care se lipește.

3. Colțul lipit se semnează de către președintele secției de votare și de către un membru al Comisiei și se ștampilează astfel încât o parte a amprentei ștampilei să rămână imprimată pe colțul îndoit iar cealaltă parte pe fața buletinului de vot. Buletinele astfel pregătite se amestecă și apoi se așază în teancuri în vederea înmânării a câte unui singur buletin de vot, alegătorului care îndeplinește condițiile pentru a-și exercita dreptul de vot, și care se prezintă în acest scop la secția de votare.

4. Buletinul de vot este ștampilat pe verso cu ștampila de control a secției de votare.

5. Când se prezintă un alegător, după legitimare și bifarea în lista de alegători, acesta primește un buletin de vot cu colțul îndoit lipit, ștampilat, și semnat pe colțul îndoit.

6. Alegătorului i se va aduce la cunoștință că nu are voie cu aparate de fotografiat sau telefoane mobile în cabina de vot. Obligatoriu, acestea vor fi lăsate la Comisie în perioada cât se va afla în cabina de vot.

7. Alegătorul preia buletinul de vot și ștampila și intră în cabina de vot.

8. În cabina de vot ștampilează căsuța corespunzătoare voinței și opțiunii sale.

9. Împăturește buletinul de vot astfel încât să se vadă pe verso ștampila de control.

10. Introduce în urna transparentă buletinul de vot.

11. Înapoiază ștampila și primește documentul de identitate cu mențiunea „Votat”

12. Pleacă din secția de votare.

13. Procedura se repetă pentru fiecare alegător în parte până la ora închiderii secției de votare.

14. Pe toată durata votării presa scrisă și audiovizuală va avea acces în orice secție de votare în limita maxim trei reprezentanți ai unui organism de presă simultan. Reprezentanții presei vor avea o legitimație specială cu mențiunea "Acreditat pentru scrutinul din data de..." O persoană astfel acreditată are dreptul să intre în oricare secție de vot.

15. Secțiile de vot vor fi amenajate exclusiv pe teritoriul României.
Toți alegătorii care doresc să-și exercite dreptul de vot trebuie să se prezinte exclusiv la secțiile de votare unde își au domiciliul.

16. Secțiile de vot vor fi prevăzute cu camere de luat vederi (web-cam) conectate la internet în fiecare încăpere unde sunt cabine de vot, urne de vot și unde se numără voturile.

17. Secțiile de vot vor fi prevăzute cu scannere pentru citirea codului de bare al buletinelor de vot, în vederea transmiterii acestora la unul ori mai multe servere pentru verificarea existenței posibilelor voturi multiple. (Scannerele pot fi folosite și pentru eventuala numărare a opțiunilor de vot în situația în care acestea sunt proiectate pentru a fi compatibile cu o astfel de procedură. Varianta oficială a rezultatelor votului din fiecare secție de votare este varianta numărării manuale a opțiunilor de vot.

18. Nu se admite votul prin corespondență.

19. După încheierea votării se strâng toate ștampilele, tușierele și buletinele de vot rămase neutilizate și se depozitează într-un dulap transparent care se închide și se sigilează .

20. Se desigilează urnele de vot și se depun buletinele de vot pe masa de numărare.

21. Se dezlipește colțul îndoit extrase din urna de vot.

22. Se scanează codul de bare al fiecărui buletin de vot în vederea depistării buletinelor multiple. (se verifică numărul unic al buletinului de vot). Dacă apar buletine de vot multiple, acestea se verifică din punctul de vedere al elementelor de siguranță, se expertizează, se confruntă cu cotorul buletinului, în vederea identificării buletinului original iar cele care se stabilesc de către comisia electorală a secției ca fiind false se anulează. Verificarea se va face conform procedurii indicate de către tipografia care a imprimat buletinele.

23. Se numără și se centralizează opțiunile de vot.

24. Se întocmește și se semnează procesul verbal tipizat, imprimat în aceleași condiții de siguranță ca și buletinul de vot, privind rezultatul votului din secție. Imediat după semnare, procesul verbal se scanează și se afișează pe internet în cadrul unui program informatic astfel încât să poată fi consultat de către oricine este interesat, prin racordarea la internet.

25. Se transmit originalele proceselor verbale la Biroul Electoral.

26. Se centralizează datele și se comunică rezultatele votului.

27. În cazul în care sunt contestații, se aplică procedura din legea electorală.

28. După soluționarea contestațiilor se comunică rezultatul votului.

29. Buletinele de vot utilizate se îndosariază și se arhivează până la alegerile următoare. Persoanele care au suspiciuni, pot face pe cheltuiala lor controlarea în arhivă și renumărarea votului.

Art 3. Sancțiuni

Încălcarea prevederilor prezentei legi se sancționează după cum urmează:
1. Falsificarea unuia sau mai multor buletine de vot se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Pentru săvârșirea faptei împreună cu alte persoane, sancțiunea se majorează cu 3 ani.
2. Falsificarea procesului verbal de consemnare a rezultatelor alegerilor ori modificarea rezultatelor alegerilor după ce acestea au fost stabilite de către Comisiile electorale se sancționează cu închisoare de la 5 la 10 ani. Pentru săvârșirea faptei împreună cu alte persoane, sancțiunea se majorează cu 3 ani.
3. Fapta unei persoane de a da bani sau alte foloase unui alegător în scopul determinării acesteia de a vota un anumit candidat sau partid constituie infracțiune și se sancționează cu închisoarea de la 3 la 5 ani.
4. Fapta unei persoane de a primi bani sau alte foloase în schimbul votului reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani.
5. Încălcarea cu intenție a prevederilor articolului 2 alin. 1; 2; 3; 4 și 5 cu privire la exercitarea atribuțiilor persoanelor implicate în procesul electoral, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 1000 lei.
6. Încălcarea de către alegători a art. 2 alin. 6 se sncționează cu confiscarea aparatelor și amendă de 500 lei.
7. Încălcarea articolului 2 alin 14 prin interzicerea accesului persoanelor acreditate în cadrul secției de votare, se sancționează cu amendă de 2000 lei și 6 luni închisoare.
8. Încălcarea articolelor 16; 19; 24; 25; 26 și 29 se sancționează cu amendă contravențională de 2000 lei.

Art. 4. Dispoziții finale.

Prezenta lege complează Legea electorală și Legea referendumului.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Prin intrarea în vigoare a acestei legi, se abrogă prevederile contrare din actele normative care reglementează domeniul.


 
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-27 23:59:37
         
 
  Domnule Cristescu, repet: Avem legea electorala actuala versus legea propusa de dumneavoastra. Nu conteaza diferentele dintre ele atat timp cat nu exista pentru niciuna dintre ele garantia ca va fi respectata. Pentru aplicarea unei legi, oricare dintre ele, avem nevoie de o justitie curata. Nu o avem. Nu credeti ca ar trebui sa incepem cu reformarea justitiei?
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-27 23:53:32
         
 
  Și este un proiect fezabil. A fost lucrat cu ajutorul unor senatori și deputați. Și poate va fi propus în regim de urgență. Ce mă interesează sunt slăbiciuni, erori, ortografia chiar, metode de a fi ocolită, etc.  
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-27 23:50:54
         
 
  Acesta nu este un reper suficient?

LEGE
privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea
prevenirii și combaterii fraudei electorale


Trebuia cumva sa fi spus fraudei de tipul X sau Y?
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-27 23:46:38
         
 
  In acest caz, adica in lipsa unui reper care sa faca din propunerea dumneavoastra un proiect fezabil, ma retrag din discutie.  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-27 23:42:57
         
 
  Observați cum "corupții" - justițiabili ori politicieni - sunt oricare, înafară de ai lor! Partea nasoală e că tot clămpănind aceleași și aceleași nume - acum, doar două, că ălelalte s-au uzat, tot folosindu-le - nu mai au nici un dram de credibilitate. Vorbesc în pustiu, malagambiștii portocalii, dar asta e misia lor: să facă șanț la muzicuță!

 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-27 23:42:38
         
 
  Distinse coleg. Eu nu am incriminat pe nimeni. Eu am incriminat situații care nu pot fi negate și care sunt de notorietate.

Tot răul pleacă de la deturnarea voinței electoratului. Putem realiza un moment ZERO al recredibilizării democrației și respectului pentru vot.

Mai bine găsiți fisuri, greșeli, etc. Să fie perfectă ori cât mai aproape de perfecțiune.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-27 23:39:28
         
 
  Cu tot respectul pentru bunele intentii, domnule Cristescu, nu este suficient. Avem o justitie corupta, vezi raportul pe justitie dar si opinia generala, avem si politicieni presupusi corupti, vezi Adrian Severin, Catalin Voicu(acum si in libertate), precum si in arcul guvernamental. Va rog sa imi furnizati un reper la care sa raportez actuala lege.
 
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-27 23:34:47
         
 
  o să le fac direct pe text, o să-l postez la comentariu, puțin mai tîrziu.  
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-27 23:34:32
         
 
  Auzi, p-ăsta, pe Ascultaci îl doare-n bumb de ortografie! Mă mir că nu se piaptănă. Sau da?
El e mai suppptil, nene!
O ia mai așa, mai pe dupe cireș, să nusă prinză lumulița că e și el un argat, ca și ordonanța lui afeistă!

 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-27 23:29:52
         
 
  Fă-le. Cu minuție. Observații, critici, puncte slabe, etc. Important ar fi să fie cât mai bună și corectă și să poată fi aprobată. Iar dacă nu măcar să deschidă ochii.


"dar ce anume ne garanteaza ca legea propusa va fi respectata?."

Imposibilitatea falsificării buletinului de vot, procedura și sancțiunile. Și evident responsabilitatea civică.
 
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-27 23:28:58
         
 
  Puteam să jur că primul individ care va veni aici și va încerca să minimalizeze, eventual să treacă în derizoriu, propunerea legislativă de mai sus, va fi un înfocat pedelist, care are drept sarcină să încerce a bloca orice tip de inițiativă care să-i împiedice pe tîlharii oranjii SĂ FURE, SĂ FURE, SĂ FURE voturile, așa cum au mai făcut, în disprețul absolut al oricărei legi.
Păi au fost depistate, argatule afeist, fraudele voastre nerușinate, dar cine să-i pedeapsească pe făptuitori, pe brînzari, baconskieni și alți șmanglitori de șatră? Băsescu și ceata lui de lachei, să le dea la palmă? ori ziariștii lu pește: morăriști, turciști, andreporiști, marianiști, florieniști și alte cutre servile?
Nu v-ar fi rușine, pușlamalelor!
Trebuie, nu se poate, să vină ziua cînd veți da socoteală, bandiților!
Toți, în păr!
 
Postat de catre ioan peia la data de 2011-07-27 23:27:49
         
 
  e "manuscriptul" unui act oficial care a părăsit deja țeava tunului?
dacă nu, aș avea niște obs. care țin de ortografie.
mai tîrziu, poate și altele.
 
Postat de catre Radu Stefanescu la data de 2011-07-27 23:24:06
         
 
  Pai, ma scuzati ca nu pricep, dar ce anume ne garanteaza ca legea propusa va fi respectata?... va rog sa luati in considerare ca nu neg existenta fraudelor electorale.  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-27 23:22:31
         
 
  Ca să nu se mai întâmple așa.  
Postat de catre Emanuel Cristescu la data de 2011-07-27 23:19:43
         
 
  Constatând că la fiecare proces electoral desfășurat în ultimii douăzeci de ani au existat încălcări ale Legii electorale, tentative de fraude și fraude, multe nedepistate iar altele, deși depistate, rămase nesancționate, pentru ce ne mai trebuie o lege?  
Postat de catre Andrei Florian la data de 2011-07-27 23:16:17
     
Pseudonim
Parola
Nu am cont!
Am uitat parola!

 
Texte: 23847
Comentarii: 120187
Useri: 1416
 
 
  ADMINISTRARE