VALORILE ROMÂNEȘTI - VALORI EUROPENE

 


1. INTEGRAREA  EUROPEANĂ – PROCES  EVOLUTIV  MODERN 


 


Integrarea României în structurile europene constituie o etapă firească a procesului european de integrare a tuturor țărilor bătrânului continent într-o Uniune cu un nivel comun și echilibrat de dezvoltare. Principalele criterii de constituire sunt de esență economică, politică și socială,  cu mari implicații în toate planurile existenței.


Uniunea Europeană este o nouă formă de asociere interstatală, un sistem a cărui evoluție depinde de decizia statelor membre de a forma un stat federal european sau o organizație suprastatală omogenă. În prezent, se poate afirma că este o organizație specială care dispune de suveranitate și se bazează pe ordinea legală independent asumată de statele membre, iar toți locuitorii acestor state trebuie să o respecte.


Integrarea europeană este un proces istoric evolutiv și modern, inițiat potrivit intereselor comune ale statelor occidentale de a evita războaiele de orice fel și de a-și asigura protecția economiilor proprii și dezvoltarea economică în condiții superioare de eficiență socială.


Început în aprilie 1951, deci cu 56 de ani în urmă, procesul modern al integrării europene a antrenat 25 de state, care au devenit membre de-a lungul celor cinci valuri de aderare, fiind aproape pregătit și al șaselea val  ce va include și România în rândul și pe harta țărilor acestei Uniuni.


Poate că mulți și-au adesea întrebarea: „Noi ne integrăm în Uniunea Europeană ? …sau Uniunea Europeană a înțeles că este necesar să-și aducă aportul la reducerea decalajelor și  înlăturarea granițelor ce au împărțit bătrânul nostru continent în Vest și Est ?”. Au  devenit astfel  posibile crearea unor piețe comune de mărfuri, servicii, capital și forță de muncă, apropierea treptată a politicilor  economice europene spre o politică unică, promovarea unei dezvoltări durabile și echilibrate a statelor membre, creșterea stabilității economice, creșterea nivelului de trai al populației, promovarea progresului științific și tehnic, protecția mediului, promovarea valorilor culturale, educaționale și sociale.


Cu toate greutățile și obstacolele uneori obiective ce s-au ivit pe tot parcursul procesului de integrare, sunt de remarcat eforturile depuse de generația noastră pentru a reuși, astfel că se poate afirma că nouă, acestei generații, ne revine marele merit istoric de a reface Unitatea Europei, o „Unitate în diversitate”[1] deja recunoscută!


 


 


2. VALORILE  EUROPENE  CONFORM  TRATATULUI  CONSTITUȚIONAL


 


În vederea definirii și stabilirii principiilor de bază ale valorilor și cetățeniei europene, prin Tratatul de la Maastricht din 1992, s-au stabilit principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului, ale libertăților fundamentale și ale statului de drept.


La reuniunea de la Koln din 3-4 iunie 1999, Consiliul european a decis elaborarea unei Carte a drepturilor fundamentale ale omului. În preambulul Cartei, se menționează faptul c㠄Uniunea are la bază valorile indivizibile universale ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității; ea se sprijină pe principiul democrației și al statului de drept și plasează individul în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii Europene și creând principiul libertății, securității și justiției”.


Drepturile sunt clasificate în drepturi civile, politice, economice și sociale.


Proclamată prin Tratatul de la Nisa din decembrie 2000, Carta instituie următoarele 6 capitole cu principalele valori europene: Demnitate, Libertate, Egalitate, Solidaritate, Cetățenie și Justiție, iar al 7-lea capitol cuprinde dispoziții generale.


Aceste valori fundamentale sunt prevăzute și garantate prin Proiectul de instituire a unei Constituții Europene, în curs  de ratificare de către toate statele membre.


 În discursul său la Conferința AIESEC din aprilie 2005, Șeful Delegației Comisiei Europene din  România D-nul Jonathan Scheele menționa: „Putem defini calitatea de european prin împărtășirea unui set de valori. Cu alte cuvinte, a fi european înseamnă a împărtăși valori europene. Care sunt aceste valori? Cine și când le-a inventat? Sunt ele și valorile noastre?[2] 


Pentru a da un răspuns la aceste întrebări, să analizăm istoria Uniunii Europene; ea s-a constituit din nevoia unor state de a-și proteja economia și de a nu mai avea niciodată un război mondial. Aceasta a fost speranța lui Jean Monet și a celorlalți vizionari care au lansat în 1950 ideea integrării europene, ce părea un vis imposibil după epoca întunecată a celui de-al doilea război mondial. Planul lor, visul lor a fost integrarea voluntară a economiilor Europei atât de strâns, încât războiul nu mai era o opțiune. Și au reușit, iar succesul lor se traduce într-o valoare europeană clară și palpabilă: pacea.


Între statele membre nu au mai existat războaie după 1950. O altă valoare, care a venit ca un produs secundar al primei este prosperitatea. Modelul economico-social al Uniunii Europene a dus nu numai la dezvoltarea economică în unele țări membre, ci și la o evidentă creștere în toate țările membre, și la reducerea decalajelor dintre regiunile mai bogate și cele mai sărace ale Uniunii.


Acest lucru s-a realizat aplicarea concretă a unei alte valori europene: solidaritatea, adică solidaritatea celui care are mai mult cu cel care are mai puțin, solidaritatea celui mai norocos cu cel cu mai puține șanse. S-a făcut astfel marele salt de la modelul de dezvoltare învingător-învins, la modelul prin care toată lumea are de câștigat. Pace, prosperitate, solidaritate; sunt doar trei valori fundamentale ale Uniunii Europene care chiar și singure pot explica de ce Uniunea a devenit de-a lungul istoriei sale un magnet pentru restul continentului. Tot mai multe state și-au dorit să aplice același model pentru a se putea bucura de aceste valori. Libertatea este o altă valoare, la care țin mai ales tinerii, cu toate formele ei:  libertatea de expresie, libertatea de asociere, libertatea de a studia și de a munci în orice alt stat membru al Uniunii.


În toate aceste valori găsim resorturile intime ale majorității covârșitoare a românilor care  dorim integrarea în Uniunea Europeană pentru că vrem ca în țara noastră să fie pace, prosperitate, solidaritate și libertate.


Dintr-o lectură atentă a Constituției Europene, se desprind „Cele Zece Porunci ale Uniunii Europene”, pe care trebuie să le cunoaștem și să le respectăm, ca viitori cetățeni europeni.


1. „Fii cu adevărat democrat și respectă drepturile omului și legea mai presus de toate”.


2. „Respectă și folosește cele 4 libertăți de circulație (bunuri, servicii, capital, forță de muncă )”.


3. „Fii solidar cu alți oameni, din alte regiuni sau din alte state”.


4. „Respectă mediul în care trăiești și asigură-te că lași o planetă curată generațiilor viitoare”.


5. „Respinge naționalismul și respectă identitatea multiplă a cetățenilor: regională , națională , continentală , planetară”.


6. „Încurajează descentralizarea la mai multe niveluri și implică-te la nivelul tău”.


7. „Sprijină societatea pluralistă multiculturală , învață de la alții”.


8. „Cooperează cu alții, spre binele tuturor”.


9. „Nu amenința și nu folosi forța împotriva altora pentru o cauză nedreaptă”.


10. „Fii deschis, acceptă-i și integrează-i pe ceilalți care aderă la cele de mai sus”.


           


 


3. VALORILE  ROMÂNEȘTI  GARANTATE  DE  CONSTITUȚIA  ROMÂNIEI


 


Cetățenii români au în mare parte aceleași valori ca și europenii.  Constituția României  în art. 1(3) prevede” „România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate”. În art. 1(5), se mai menționează: „În România, respectarea constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie”.


În Capitolul II, Constituția României prezintă și garantează Drepturile și de libertățile fundamentale ale cetățenilor, printre care: Egalitatea în drepturi: Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, nimeni nu este mai presus de lege. Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități.


Tratatele internaționale privind drepturile omului:  Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului[3], cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului[4], Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene[5], cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte.  Accesul liber la justiție: Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. Părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.


Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică,  libertatea individuală  și siguranța persoanei sunt inviolabile. Dreptul la apărare este garantat.  Dreptul la liberă circulație, în țară și în străinătate, este garantat. Fiecărui cetățean îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară. Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Inviolabilitatea domiciliului:  domiciliul și reședința sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia. 


Secretul corespondenței, libertatea conștiinței:  Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Libertatea conștiinței este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc. Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. Cenzura de orice fel este interzisă. Libertatea presei implică și libertatea de a înființa publicații. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare. Învățământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate și celor instituționalizați, în condițiile legii.   Accesul la cultură este garantat, în condițiile legii.


Libertatea persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și de a accede la valorile culturii naționale și universale nu poate fi îngrădită. Statul trebuie să asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea culturii naționale, stimularea artelor, protejarea și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativității contemporane, promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume.  Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice.  Dreptul la mediu sănătos:  statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic, și asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Dreptul de vot, dreptul de a fi ales,  dreptul de a fi ales în Parlamentul European:  


În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii români au dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European.  Libertatea întrunirilor, dreptul de asociere: cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere. Munca și protecția socială a muncii, interzicerea muncii forțate: dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă. Salariații au dreptul la măsuri de protecție socială. Dreptul de proprietate privată:  proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Libertatea economică, dreptul la moștenire  este garantat. Ocrotirea familiei, protecția copiilor și a tinerilor,  dreptul de petiționare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică ș.a.


 


În concluzie, este de remarcat că valorile europene sunt și valorile noastre, ale românilor, valori ce sunt cuprinse și în Constituția țării noastre. Ca viitori cetățeni europeni,   vom continua să le respectăm și să le promovăm. 


 


BIBLIOGRAFIE


1.      Constituția României, cu modificările aduse prin Legea de revizuire din 18 septembrie 2003;


2.      Carta Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;


3.      Proiectul de Tratat de Instituire a unei Constituții pentru Europa;


4.      Convenția Europeană a Drepturilor Omului;


5.      www.europa.eu.int


6.      www.gov.ro


7.      www.infoeuropa.ro
[1] „Unitate în diversitate”: deviza U.E., unul dintre simbolurile adoptate de Uniunea Europeană.[2] Intervenția domnului Jonathan Scheele, AIESEC, București, aprilie,  2005[3] Declarația Universală a Drepturilor Omului, ONU, 1948.[4] Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Europei, 1950.[5] Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, UE, 2000.

 
LEONICA POPESCUBACK
 

COMENTEAZĂ
| MEMBRI DE ONOARE | SPONSORI | SUMAR | PRIMA PAGINA | PUBLICITATE |  
| CAUTA | CONTACT| COPYRIGHT | REDACTIA | ARHIVA | LINKURI | WEB-CAM |
Nr. Pilot
  *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR **** *** *** VA INVITAM: ATELIER LITERAR ****